Bakgrunn og aktiviteter

Ledig postdoc-stilling (frist 10. mars 2021)!

Det er en ledig 3-årig postdoc-stilling på vårt prosjekt DYNAMAR - Dynamics of Sexual Selection in a Changing Ocean: Integrating Life History and Local Adaptation. Prosjektet ledes av meg, i samspill med en rekke dyktige kolleger på NTNU, NINA, Havforskningsinstituttet, og andre norske og utenlandske universiteter: 

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/200610/postdoctoral-position-in-evolutionary-and-behavioural-science

Masse spennende felt- og labarbeid i sampill med andre på prosjektet! Hvis du er interessert og kvalifisert: søk! Hvis du kjenner noen som kan være det: tips dem, og oppmuntre dem til å søke!

Litt mer info om prosjektet på Forskningsrådets nettsted - DYNAMAR-prosjektet er finansert av Forskningsrådet for perioden 2019-2024.

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/294453

 

Forskningsprofil

I forskningen min er jeg ute etter å forstå hvordan dyrs atferd har utviklet seg gjennom evolusjon. Jeg har særlig forsket på problemstillinger knyttet til foreldreomsorg og seksuell seleksjon - enkelt sagt dyrenes familie- og kjønnsliv, og samspillet mellom disse. Jeg har arbeidet med en rekke fugle- og fiskearter for å finne ut av dette - for tiden forsker jeg mest på korallrevsfisk, og en del på nordiske kutlingfisker. Jeg er særlig opptatt av tre temaer: (1) kjønnsrolledynamikk hos dyr - hvordan konkurranse og og kurtise påvirkes av det sosiale miljøet,  (2) hunnlig prakt hos dyr, og hvordan denne henger sammen med konkurranse mellom hunner, og med det å tiltrekke seg hannlige partnere, og (3) sosial og genetiske familiesystemer - hvor mange og hvilke individer av det andre kjønn dyr lever sammen med, og får avkom med. Sentralt i alle disse temaene står kommunikasjon ved hjelp av ulike typer "signaler" (farger, lyder, lukter). Vi har studert mange av disse spørsmålene med tangkutlingen (Gobiusculus flavescens) som modellart, en liten men økologisk svært viktig marin fisk. For tiden arbeider jeg mest korallrevsfisk, der målet er å forstå hvorfor disse fiskene er så fargerike og hvilken rolle fargen spiller i konkurranse og makevalg. Mesteparten av forskningen i gruppen min har som primært mål å forstå sentrale biologiske prosesser og fenomener som tidligere ikke har vært skikkelig forstått - altså å forstå mer av naturen som omgir oss og som vi er avhengig av. Men vi jobber også med problemstillinger knyttet opp mot bevaringsbiologi og klimaeffekter på dyr, deriblant hva forsuring av havene som følge av økte CO2-utslipp kan bety for fisk. Jeg arbeider også med bevaringsbiologi hos korallrevsfisk, og i dag konkret med effekter av korallbleking og koralldød. I forskningen min samarbeider jeg med spesialister fra en rekke land, og med studenter og forskere i forskningsgruppen min her på NTNU.

Undervisning og veiledning

Jeg liker å undervise på alle nivåer, fra introduksjonskurs til PhD-nivå. Jeg er spesielt opptatt av undervisning der studentene er aktive medspillere. Tema for kursene mine er blant annet generell dyreatferd, kommunikasjon og reproduksjonsatferd, seksuell seleksjon, og biologisk vitenskapsteori (inkl. vitenskapsetikk). Jeg synes også det er spennende å veilede MSc- og PhD-studenter.

Jeg underviser på disse kursene

BI1003 Evolusjon, Atferd og Økologi

Grunnkurs i evolusjon, atferd og økologi - det aller første biologikurset i studieprogrammet vårt. Jeg er ansvarlig for undervisningenn i dyreatferd. Undervises på norsk.

How To Do Science

Introduksjonskurs til MSc. Ansvarlig for undervisning i vitenskapelig metode. Undervises på engelsk

BI3052 Study Design

Dette er et relativt nytt MSc-kurs som gir en grundig innføring i hva man bør tenke på når man skal designe gode studier, generelt og for MSc-arbeid. Undervises sammen med Jon Wright (kursleder) og Christophe Pélabon. Jeg er ansvarlig for temaene "Hypotesetesting i vitenskapen", "Eksperimentelle og observasjonelle studier" og "Laboratorie vs feltstudier". Undervises på engelsk.

BI 2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd

Kurset tar for seg kommunikasjon hos dyr, seksuell seleksjon og reproduksjonsatferd. Det gir en god innsikt i hvilken rolle atferd spiller i dyrs reproduksjonsdynamikk, og passer mot slutten av BSc-studiet. Kurset bygger på forelesninger og veiledet prosjektarbeid, og undervises på engelsk eller norsk avhengig av deltakelse. Du finner mer informasjon om kurset på trondamundsen.com, i NTNUs studiekatalog, og på it:s learning (for studenter på kurset).

MN 8000 Naturvitenskap i praksis: metode, etikk og formidling

Dette PhD-kurset tar for seg vitenskapens grunnleggende kjøreregler og utfordringer, i nær tilknytning til studentenes egen forskning. Det tar også for seg temaer i møtet mellom biologi og samfunn. Kurset er obligatorisk for alle PhD-studenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fakultetet), og skal normalt tas i begynnelsen av dr-studiet. Det gis som et intensivkurs i januar-februar. Kurset er et samarbeid mellom fakultetets institutter, med plenums-sesjoner for alle (vitenskapelig forfatterskap, vitenskapshistorie, mm) og seminar-basert undervisning oppdelt i tre "linjer". Jeg har ansvar for seminarene for PhD-kandidater i biologi og bioteknologi (og til dels biofysikk).

Formidling

Jeg har også glede av å formidle egen og andres forskning, og spørsmål knyttet til forskning og forskningspolitikk, til et bredt publikum, gjennom nasjonale og internasjonale media (aviser, radio, TV, blader, internett, etc). Jeg tvitrer også om forskningsnytt og annet på https://twitter.com/Trond_Amundsen og formidler også litt stoff om egen og andres forskning på min Facebook-side (https://www.facebook.com/trond.amundsen.940; åpen profil).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner