BI2045 - Seksuell seleksjon og kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset belyser sentrale temaer i forståelsen i dyrs kommunikasjon og reproduksjondynamikk. Blant temaene inngår seksuell seleksjon, signaler og kommunikasjon, evolusjon av kjønnsroller, reproduktive konflikter og partnervalg. I kurset inngår et prosjektarbeid basert på vitenskapelig orginallitteratur (aktuelle artikler i tidsskrifter). I prosjektarbeidet, som utføres i grupper på ca 5 studenter, tar man for seg aktuelle fenomen innenfor reprodusjonsatferd/kommunikasjon, og tester mulige forklaringer ved hjelp av publiserte undersøkelser. Prosjektarbeidet utføres under veiledning, og leder fram til en skriftlig prosjektoppgave samt en muntlig presentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Hvordan dyr kommuniserer og grunnleggende teorier for dette
- Dyrs reproduksjonsatferd, med vekt på seksuell atferd
- Seksuell seleksjon, og hvordan dette former hanners og hunners utseende og atferd
- Betydningen av seksuell seleksjon for artsdannelse og biodiversitet
- Vitenskapelig forfatterskap gjennom arbeid med prosjektoppgave

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Finne fram til og forstå litteratur fra forskningsfronten på utvalgte emne
- Formulere og teste vitenskapelige hypoteser
- Forstå og tolke empiriske data som et middel til å forklare biologiske fenomener
- Presentere og diskutere biologisk forskning med eksempler fram kommunikasjon og reproduksjon

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Bruke kunnskap reproduksjonsdynamikk, kommunikasjon og seksuell seleksjon i vurdering av biologiske problemstillinger
- Vurdere vitenskapelige undersøkelser kritisk, og hente ut relevante data fra slike undersøkelser
- Skrive en sammenfatning av et vitenskapelig problem basert på vitenskapelig litteratur

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 25 timer
Prosjektarbeide: obligatoriske

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektarbeid

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjenntak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Ved begrunnelse/klage på karakter er det (om ikke annet angis) skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Vurdering av delene angis i %-poeng.. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ZO2042 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100
Vår ORD Oppgave 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.