course-details-portlet

BI2045 - Seksuell seleksjon og kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Kurset belyser sentrale temaer i forståelsen i dyrs kommunikasjon og reproduksjondynamikk. Blant temaene inngår seksuell seleksjon, signaler og kommunikasjon, evolusjon av kjønnsroller, reproduktive konflikter og partnervalg. I kurset inngår et prosjektarbeid basert på vitenskapelig orginallitteratur (aktuelle artikler i tidsskrifter). I prosjektarbeidet, som utføres i grupper på ca 5 studenter, tar man for seg aktuelle fenomen innenfor reprodusjonsatferd/kommunikasjon, og tester mulige forklaringer ved hjelp av publiserte undersøkelser. Prosjektarbeidet utføres under veiledning, og leder fram til en skriftlig prosjektoppgave samt en muntlig presentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Hvordan dyr kommuniserer og grunnleggende teorier for dette
- Dyrs reproduksjonsatferd, med vekt på seksuell atferd
- Seksuell seleksjon, og hvordan dette former hanners og hunners utseende og atferd
- Betydningen av seksuell seleksjon for artsdannelse og biodiversitet
- Vitenskapelig forfatterskap gjennom arbeid med prosjektoppgave

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Finne fram til og forstå litteratur fra forskningsfronten på utvalgte emne
- Formulere og teste vitenskapelige hypoteser
- Forstå og tolke empiriske data som et middel til å forklare biologiske fenomener
- Presentere og diskutere biologisk forskning med eksempler fram kommunikasjon og reproduksjon

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Bruke kunnskap reproduksjonsdynamikk, kommunikasjon og seksuell seleksjon i vurdering av biologiske problemstillinger
- Vurdere vitenskapelige undersøkelser kritisk, og hente ut relevante data fra slike undersøkelser
- Skrive en sammenfatning av et vitenskapelig problem basert på vitenskapelig litteratur

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 25 timer
Prosjektarbeid: obligatoriske

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektarbeid

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått.. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ZO2042 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etologi
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Zoologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 17.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU