course-details-portlet

BI1003 - Økologi, atferd og evolusjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Kurset vil gi deg en grundig innføring i økologi, atferd og evolusjon, og i hvordan disse tre fagene henger sammen og hjelper oss å forstå livet på jorda. Kurset tar også opp hvordan kunnskap i økologi, atferd og evolusjon kan hjelpe oss å håndtere de store miljøutfordringene vi står overfor i dag, i Norge og globalt.

Læringsutbytte

Kunnskap - Etter gjennomført kurs skal kandidaten ha:

- solid grunnleggende kunnskap om økologi, atferd og evolusjon, og hvordan de tre fagene henger sammen

- en god forståelse av evolusjon og naturlig utvalg som grunnlag for økologisk og atferdsmessige fenomener og prosesser

- solid kunnskap om globale miljøutfordringer, biodiversitet og bevaringsbiologi, inklusiv hvordan kursets fag kan hjelpe oss å takle slike utfordringer

- en god forståelse av sentrale begreper og metoder innenfor fagfeltet

Ferdigheter - ved fullført kurs skal kandidaten kunne:

- søke effektivt etter relevant vitenskapelig litteratur om et tema

- kommunisere vitenskapelig kunnskap, muntlig og skriftlig, både til fagfeller og bredere publikum

- bruke kunnskap fra økologi, atferd og evolusjon til å analysere og adressere globale og lokale miljøutfordringer

Generell kompetanse - ved fullført kurs skal kandidaten:

- forstå de grunnleggende teorier, begreper, prinsipper og prosesser i økologi, atferd og evolusjon

- forstå fagenes rolle i vitenskapen og i samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

Kurset omfatter en rekke ulike lærings- og undervisningsaktiviteter: undervisningsøkter ("forelesninger") i auditorium, et litteraturbasert prosjektarbeid (i gruppe), en ekskursjon, en plakatpresentasjon, og symposier med bidrag fra inviterte forskere, lærere og studenter. Kurset har stor vekt på student-aktiv læring, og dette er kjernen i prosjektarbeid, ekskursjon, og symposier. I auditorieundervisningen inngår også interaktive elementer, både mellom studenter, og mellom studenter og lærer. I kurset, og særlig i de student-aktive delene, er globale miljøutfordringer et sentralt element.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave

Mer om vurdering

Ved stryk eller gjentak (forbedring) holdes ny avsluttende eksamen i eksamensperioden både høst- og vårsemester. Obligatorisk aktivitet som er godkjent fra tidligere vil være gyldig så fremt emnet ikke gjennomgår store endringer. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kurset bygger på lærebøker i generell biologi, økologi og atferd. Bok-titler og øvrig informasjon finner du i kursets plan for det aktuelle studiesemesteret. Prosjektarbeid på kurset bygger på vitenskapelig litteratur fra tidsskrifter, bøker og andre kilder, i hovedsak funnet av studentene som del av prosjektet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI103 15.0
MNKBI130 9.0
ZO140 6.0
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
03.12.2021

Innlevering
03.12.2021


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
12.05.2022

Innlevering
12.05.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU