BI1003 - Evolusjonsbiologi, økologi og etologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i evolusjon, økologi og atferd. Forståelse av evolusjon og naturlig utvalg danner et felles fundament for diskusjon av økologiske og atferdsmessige fenomener. Sentrale begreper i denne sammenheng er variasjon, tilpasninger og artsdannelse. Det legges vekt på grunnleggende økologiske prosesser på individ-, populasjon-, samfunn- og økosystemnivå. På individnivå står studiet av atferdsmessige tilpasninger og mekanismer sentralt. Gjennom undervisningen gjøres studentene kjent med økologiske prosesser, og hvordan disse påvirker utbredelsen av planter og dyr. Som gruppearbeid gis en temaoppgave som det skal arbeides med i løpet av kursperioden.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal kandidaten ha:
grunnleggende kunnskaper om evolusjon, økologi og atferd
en god forståelse av evolusjon og naturlig utvalg som fundament for økologiske og adferdsmessige fenomener
grunnleggende kunnskaper om biodiversitet og bevaringsbiologi

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
finne opplysninger og fakta innen fagområdet
anvende og formidle kunnskapene skriftlig og muntlig genom produksjon av en plakat og en muntlig presentasjon
beherske grunnleggende begreper og metoder innen fagområdet

Generell kompetence:
Kandidaten:
har innsikt i fagområdet og dets posisjon i samfunnet
kan planlegge, formidle og utveksle fakta og ideer også utenfor fagmiljøet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 60 timer
Kollokvier og prosjektoppgave, obligatorisk

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave

Mer om vurdering

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI103 15.0
MNKBI130 9.0
ZO140 6.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 10.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.