Bakgrunn og aktiviteter


Jeg er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Jeg ble cand.philol. i nordisk språkvitenskap i 2004 og ph.d. i språkvitenskap ved NTNU i 2010. Fra 2010 til 2015 jobbet jeg med norskdidaktikk i grunnskolelærerutdanninga ved daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag. Siden 2015 har jeg vært fast tilsatt ved Institutt for språk og litteratur.

I høstsemesteret 2019 hadde jeg et forskningsopphold ved Center for the Study of Language and Society (CSLS) ved universitetet i Bern (Sveits).

Undervisninga mi omfatter i hovedsak språklige emner på bachelor- og masternivå med særlig vekt på sosiolingvistikk og talemålskunnskap. 

Fra 2017 er jeg studieprogramleder for lektorutdanninga i språkfag og medlem av ISLs ledergruppe.


Faglige interesser

Språkutvikling
Sosiolingvistikk
Språkhistorie
Språkdidaktikk
Digital skriving
Faghistorie


Verv

Medlem av Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon 2015–2018 og 2019–2022.

Forskningsprosjekter

Medlem av forskergruppa Språklig mangfold i skole og samfunn.

Tidligere prosjekter:

Var tilknyttet LCIS - Linguistic Complexity in the Individual and Society.

Var medforfatter på Norsk språkhistorie.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten. (2017) Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202459208.
 • Hårstad, Stian. (2015) Nabospråk og nabospråkundervisning. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 9788202480288.
 • Torgersen, Eivind Nessa; Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten; Røyneland, Unn. (2015) Language Variation - European Perspectives V : Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013. John Benjamins Publishing Company. 2015. ISBN 9789027234971. Studies in Language Variation (17).
 • Hårstad, Stian; Opsahl, Toril. (2013) Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1237-8.
 • Dalen, Arnold; Hagland, Jan Ragnar; Hårstad, Stian; Rydving, Håkan; Stemshaug, Ola. (2008) Trøndersk språkhistorie. Språkforhold i ein region. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251923309. Skrifter (3).

Del av bok/rapport

 • Hårstad, Stian. (2020) Språk på nettet – tilnærmingsmåtar til digital språkbruk. Master i norsk. Metodeboka 1.
 • Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten. (2019) "[...] at definere sin Gjenstands reale Forhold ved naturvidenskabelige Midler": Naturvitenskap versus humanvitenskap - spenninger og dragninger i norsk lingvistikk. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen.
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Hårstad, Stian. (2018) Nasjonale og regionale identiteter. Norsk språkhistorie III: Ideologi.
 • Hårstad, Stian; Nygård, Mari. (2017) Å forstå andrespråkelevers norsk. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Hårstad, Stian; Solheim, Randi. (2017) Flerspråklighet i et nordisk perspektiv. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Solheim, Randi; Hårstad, Stian. (2017) Det norske språklandskapet: variasjon i tale og skrift. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Hårstad, Stian. (2015) Trønderske bygdemål gjennom dei siste to hundreåra. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk..
 • Hårstad, Stian. (2010) Performing "Dangerousness" Linguistically: The Case of the "Bad Norwegian" on the Streets of Trondheim. Love Ya Hate Ya: The Sociolinguistic Study of Youth Language and Youth Identities.

Rapport/avhandling

 • Hårstad, Stian. (2010) Unge språkbrukere i gammel by. En sosiolingvistisk studie av ungdoms talemål i Trondheim. 2010. ISBN 978-82-471-2248-8.
 • Hårstad, Stian. (2004) "Ikke så typisk trøndersk" - En sosiolingvistisk studie av ungdoms talemål i Oppdal. 2004.