Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Jeg ble cand.philol. i nordisk språkvitenskap i 2004 og ph.d. i språkvitenskap ved NTNU i 2010. Fra 2010 til 2015 jobbet jeg med norskdidaktikk i grunnskolelærerutdanninga ved daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag. Siden 2015 har jeg vært fast tilsatt ved Institutt for språk og litteratur.

I høstsemesteret 2019 hadde jeg et forskningsopphold ved Center for the Study of Language and Society (CSLS) ved universitetet i Bern (Sveits).

Undervisninga mi omfatter i hovedsak språklige emner på bachelor- og masternivå med særlig vekt på sosiolingvistikk og talemålskunnskap. 

Fra 2017 er jeg studieprogramleder for lektorutdanninga i språkfag og medlem av ISLs ledergruppe.


Faglige interesser

Språkutvikling
Sosiolingvistikk
Språkhistorie
Språkdidaktikk
Digital skriving
Faghistorie


Verv

Medlem av Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon 2015–2018 og 2019–2022.

Forskningsprosjekter

«National collaborator» i prosjektet MultiLit – Multilectal Literacy in Education

Medlem i prosjektet GenVAC – Grammatical Gender in Norwegian Dialects: Variation, Acquisition & Change

Medlem av forskergruppa Språklig mangfold i skole og samfunn

 

Tidligere prosjekter:

Tilknyttet LCIS - Linguistic Complexity in the Individual and Society.

Medforfatter på Norsk språkhistorie.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hårstad, Stian. (2021) Nabospråk og nabospråkundervisning. Cappelen Damm Akademisk. 2021. ISBN 9788202711764.
 • Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten; Ommeren, Rikke van. (2021) Blikk for språk. Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet. Cappelen Damm Akademisk. 2021. ISBN 9788202687359.
 • Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten. (2017) Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202459208.
 • Hårstad, Stian. (2015) Nabospråk og nabospråkundervisning. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 9788202480288.
 • Torgersen, Eivind Nessa; Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten; Røyneland, Unn. (2015) Language Variation - European Perspectives V : Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013. John Benjamins Publishing Company. 2015. ISBN 9789027234971. Studies in Language Variation (17).
 • Hårstad, Stian; Opsahl, Toril. (2013) Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1237-8.
 • Dalen, Arnold; Hagland, Jan Ragnar; Hårstad, Stian; Rydving, Håkan; Stemshaug, Ola. (2008) Trøndersk språkhistorie. Språkforhold i ein region. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251923309. Skrifter (3).

Del av bok/rapport

 • Hårstad, Stian. (2020) Språk på nettet – tilnærmingsmåtar til digital språkbruk. Master i norsk. Metodeboka 1.
 • Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten. (2019) "[...] at definere sin Gjenstands reale Forhold ved naturvidenskabelige Midler": Naturvitenskap versus humanvitenskap - spenninger og dragninger i norsk lingvistikk. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen.
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Hårstad, Stian. (2018) Nasjonale og regionale identiteter. Norsk språkhistorie III: Ideologi.
 • Hårstad, Stian; Nygård, Mari. (2017) Å forstå andrespråkelevers norsk. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Hårstad, Stian; Solheim, Randi. (2017) Flerspråklighet i et nordisk perspektiv. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Solheim, Randi; Hårstad, Stian. (2017) Det norske språklandskapet: variasjon i tale og skrift. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Hårstad, Stian. (2015) Trønderske bygdemål gjennom dei siste to hundreåra. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk..
 • Hårstad, Stian. (2010) Performing "Dangerousness" Linguistically: The Case of the "Bad Norwegian" on the Streets of Trondheim. Love Ya Hate Ya: The Sociolinguistic Study of Youth Language and Youth Identities.

Rapport/avhandling

 • Hårstad, Stian. (2010) Unge språkbrukere i gammel by. En sosiolingvistisk studie av ungdoms talemål i Trondheim. 2010. ISBN 978-82-471-2248-8.
 • Hårstad, Stian. (2004) "Ikke så typisk trøndersk" - En sosiolingvistisk studie av ungdoms talemål i Oppdal. 2004.