course-details-portlet

NORD2316 - Norsk som andrespråk: Et sosiolingvistisk perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Utgangspunkt: Norsk som andrespråk og sosiolingvistikk er to etablerte forskningsdisipliner, men de er bare i liten grad forsøkt sett i sammenheng. Hvilken betydning kan f.eks. sosiolingvistiske teorier om språkholdninger, om dialekt versus standardtalemål, om språk og identitet ha innenfor andrespråksforskningen? I løpet av undervisningsforløpet i emnet vil de to fagområdene belyse hverandre gjensidig, og på den måten vil det legges et grunnlag for videre studier i samspillet mellom to etablerte fagtradisjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten:

 • Har kunnskap om ulike vitenskapelige tilnærminger til språklige variasjons- og endringsprosesser som har sitt opphav i språkkontaktsituasjon mellom minoritets- og majoritetsgrupper
 • Har kunnskap om et spekter av språksituasjoner preget av variasjon og endring med særlig fokus på forhold i et flerspråklig Norge
 • Har en kunnskapsbasert referanseramme som kan utnyttes i undervisning i norsk som andrespråk for språklige minoriteter

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • Kan identifisere og diskutere variasjons- og endringsfenomener i talt og skrevet språk som har sitt opphav i møter mellom majoritet og minoritet
 • Kan anvende sentrale sosiolingvistiske teorier og metoder i utforskningen av ulike språksituasjoner i et flerspråklig Norge
 • Kan utøve kritisk og selvstendig refleksjon over samfunnsmessige utfall av språkendringsprosesser
 • Kan anvende et fyldig begrepsapparat innenfor sosiolingvistiske beskrivelser relatert til språklige majoritets-/minoritetsrelasjoner
 • Kan reflektere over observasjoner og praktisk metodikk i andrespråksundervisning av språklige minoriteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske aktiviteter: Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter. Det blir gitt muntlig/skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av obligatoriske aktiviteter. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir annonsert ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AVS2232 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Norsk som andrespråk
 • Nordisk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 13.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 10
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU