NORD2316 - Norsk som andrespråk: Et sosiolingvistisk perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Utgangspunkt: Norsk som andrespråk og sosiolingvistikk er to etablerte forskningsdisipliner her i landet, men de er bare i liten grad forsøkt sett i sammenheng. Innhold: Hvilken betydning kan f.eks. sosiolingvistiske teorier om språkholdninger, om dialekt versus standardtalemål, om språk og identitet ha innenfor andrespråksforskningen? I løpet av undervisningsforløpet i emnet vil de to fagområdene belyse hverandre gjensidig, og på den måten vil det legges et grunnlag for videre studier i samspillet mellom to etablerte fagtradisjoner.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER Kandidaten:
- Har kunnskap om ulike vitenskapelige tilnærminger til språklige variasjons- og endringsprosesser som har sitt opphav i språkkontaktsituasjon mellom minoritets- og majoritetsgrupper
- Har kunnskap om et spekter av språksituasjoner preget av variasjon og endring med særlig fokus på forhold i et flerspråklig Norge.
- Har innsikt i sentrale metodiske problemstillinger knyttet til datainnsamling og arbeid med informanter
- Har en kunnskapsbasert referanseramme som kan utnyttes i undervisning i norsk som andrespråk for språklige minoriteter

FERDIGHETER Kandidaten:
- Kan identifisere og diskutere variasjons- og endringsfenomener i talt og skrevet språk som har sitt opphav i møter mellom majoritet og minoritet
- Kan anvende sentrale sosiolingvistiske teorier og metoder i utforskningen av ulike språksituasjoner i et flerspråklig Norge
- Kan utøve kritisk og selvstendig refleksjon over samfunnsmessige utfall av språkendringsprosesser
- Kan anvende et fyldig begrepsapparat innenfor sosiolingvistiske beskrivelser relatert til språklige majoritets-/minoritetsrelasjoner
- Kan reflektere over observasjoner og praktisk metodikk i andrespråksundervisning av språklige minoriteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent pensumliste. Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter. Det blir gitt muntlig/skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent oppgave eller øving av skriftlig eller muntlig karakter
  • Godkjent pensumliste

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Blir annonsert ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AVS2232 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 14.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.