course-details-portlet

NORD3104 - Spesialiseringsemne i nordisk språkvitenskap

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet gir en teoretisk fordypning innenfor ett eller flere utvalgte tema i nordisk språkvitenskap. Det kan være knyttet til ulike språkvitenskapelige disipliner (f.eks. grammatikk, pragmatikk, sosiolingvistikk), eller et tverrdisiplinært tema som inkorporerer flere av disse underdisiplinene. Emnet kan bygge på tema som er utforsket i emner på fordypningsnivå.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har betydelig kunnskap om et sentralt tema innen nordisk språkvitenskap.
- kan vise innsikt i akademiske tilnærminger og metoder relevante for analyser av tema som emnet tar for seg.
- kan bruke relevant teori og akademiske tekster fra de relevante fagfeltene.
- kan skrive omfattende tekster av analytisk og/eller argumenterende art om et språkvitenskapelig tema i henhold til akademiske normer for referanser o.l.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminarer.
Godkjent(e) muntlig(e) og/eller skriftlig(e) oppgave(r) og/eller test(er) (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart). Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) muntlig(e) og/eller skriftlig(e) oppgave(r) og/eller test(er)

Mer om vurdering

Semesteroppgave. Omfanget av besvarelsen skal være ca. 4000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Nordisk språk og litteratur (MNORD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterstudiet i nordisk, eller femårig lektorutdanning med master i språkfag - studieretning nordisk.

Kursmateriell

Pensum opplyses ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
  • Nordisk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 02.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU