Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt:

Mitt fagfelt er europeisk samtidshistorie med fransk historie, økonomisk og politisk integrasjon i Europa etter Andre verdenskrig, og Norges forhold til EU som spesialfelt. I doktorgraden min fra 2004 undersøkte jeg fransk europapolitikk på 1950- og 60-tallet. Siden den gang har jeg arbeidet med europeisk integrasjon fra ulike innfallsvinkler, og med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver. Fellesnevneren er ønsket om å forstå hvorfor stater har valgt å ta del i det vi i dag kjenner som EU, hvordan dette samarbeidet har utviklet seg, og hva det er som gjør at Norge og de andre EFTA-landene har valgt en annen vei. Jeg har siden 2004 vært en del av staben på NTNUs studieprogram i Europastudier. Der underviser jeg i den europeiske integrasjonens historie og i Norges forhold til EU etter 1994. Jeg veileder studenter som ønsker å skriver oppgaver innen mitt fagfelt på alle nivå . I perioden 2010-2012 satt jeg i det regjeringsoppnevnte forskerutvalget (”Europautredningen”) som evaluerte Norges avtaler med EU. I min pågående forskning undersøker jeg forholdet mellom EFTA og EF slik det utviklet seg fra inngåelsen av frihandelsavtaler i 1972/73 og frem til EFTA-utvidelsen i 1995. Jeg arbeider samtidig med en bok om Norge i Europa fra 1950 til i dag.

Forskningsinteresser:

 • Den europeiske integrasjonens historie
 • Fransk samtidshistorie
 • Forholdet mellom EFTA og EU
 • Euroskepsis
 • Norges forhold til EU (EØS)
 • Internasjonale organisasjoner

Undervisning:

 • EUR 3409 Norge og EU etter 1994 (Master, 7.5 ECTS)
 • EUR 2915 Den europeiske integrasjonens historie (Bachelor, 7.5 ECTS)
 • HIST 1250 Moderne historie etter 1850 (Bachelor, 15 ECTS)
 • HFEL 0010 Introduction to Norwegian history (Bachelor, 7.5 ECTS)

Pågående forskning:

Norge i Europa

I dette bokprosjektet undersøker jeg norsk europapolitikk over tid, fra krigstidas planer for nordisk union til dagens EØS-tilknytning. Hvordan endte nei-landet Norge opp som EUs mest integrerte ikke-medlem? Hvorfor gir ikke EØS-avtalen politisk medbestemmelse? Hva var det egentlig som skjedde i forholdet mellom Norge og EU mellom de to folkeavstemningene? Boka gir ny kunnskap om den aktive europapolitikken, opprettelsen av EØS, norsk politisk diskurs, nordisk samarbeid og forholdet mellom økonomisk og politisk integrasjon.  

 

Economic integration in Western Europe: EFTA-EC relations from 1973 to 1995. Mot et bakteppe av 1970-tallets økonomiske kriser og 1980-tallets liberalisering utviklet forholdet mellom EFTA og EF seg fra bilateral frihandel til det langt mer omfattende og dynamiske Europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Målet med dette prosjektet er å forklare denne utviklingen. Prosjektet bygger på primærkilder fra EFTAs arkiv i Genève og EUs arkiver i Brussel.  Resultater av dette arbeidet finner du her: 

    http://www.efta.int/sites/default/files/styles/article_image/public/images/publications/bulletin-2015-cover-256pxl.jpg?itok=b77gPWzD     

https://www.routledge.com/European-Enlargement-across-Rounds-and-Beyond-Borders/Ikonomou-Andry-Byberg/p/book/9781138208209

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/interessekonflikter-i-norsk-handelspolitikk-uf.html

http://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/efta-bulletin-2015.pdf

 

Tidligere prosjekter:

Distant voices. Ideas of democracy and the Eurozone crisis.  Målet med dette prosjektet var å undersøke hvordan krisen som rammet Europa fra 2008 påvirket ideer om nasjonalt demokrati og demokrati på EU-nivå i seks europeiske land: Island, Portugal, Hellas, Ungarn, Tyrkia og Norge. Prosjektet involverte ni forskere fra seks land. Det resulterte i denne boken, utgitt på Akademika forlag i 2013:  https://www.bestselgerklubben.no/_faglitteratur/samfunnskunnskap/distant-voices-9788232103546.

Andre oppgaver:

 • NTNUs representant i styret for Det norske universitetssenteret i Paris (2017-)
 • Membre du Conseil de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe (2017-)
 • Medlem av programrådet for NTNUs studieprogram i Europastudier (2017-)
 • Medlem av Forskningsrådets referansegruppe for Europa i endring i Horisont 2020 (2015-)
 • Medlem av Trøndelags Europakontors ressursgruppe (2012-2016)
 • Koordinator for NTNUs masterprogram i Europastudier (2009-2015)
 • Programrådsleder for NTNUs studieprogram i Europastudier (2009-2011, 2014-2015)
 • Valgt styremedlem, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU (2009-2013)
 • Medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU ("Europautredningen") (2010-12) http://www.europautredningen.no/

 

Lenker: