Bakgrunn og aktiviteter

 

Fagfelt:

Mitt fagfelt er europeisk samtidshistorie med fransk historie, økonomisk og politisk integrasjon i Europa etter annen verdenskrig, og Norges forhold til EU som spesialfelt. I doktorgraden min undersøkte jeg franske krav om sosial harmonisering i EEC på 1950- og 60-tallet. Siden den gang har jeg arbeidet med europeisk integrasjon fra ulike innfallsvinkler, og med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver. Prosjektene jeg deltar i er som regel flerfaglige, og det synes jeg er både givende og fruktbart. Målet med forskningen min er å forstå hvorfor ulike former for integrasjon vokser frem, hvordan EUs utvikling kan forklares, og hvordan integrasjon påvirker demokratiet i medlemsstatene og på europeisk nivå.

På NTNU utfører jeg mye av arbeidet mitt innenfor rammen av NTNUs program i Europastudier. Der deltar jeg i forskningssatsningen "Trust in European Governance (TRUST)", som undersøker betydningen av tillit i Europeisk politikk. I perioden 2018-22 er jeg en del av NTNUs team i det H2020-finansierte RIA-prosjektet "Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law (RECONNECT)". I perioden 2018-21 leder jeg den ERASMUS+ finansierte Jean Monnet-modulen "Differentiated Integration: The Norwegian Case in Perspective", som inngår i NTNUs internasjonale masterprogram i Europastudier.

Jeg veileder på alle nivå, og studenter som ønsker å skrive oppgaver innen mitt fagfelt, enten disse er rent historiefaglige eller flerfaglige, er velkomne til å ta kontakt. I perioden 2010-2012 satt jeg i det regjeringsoppnevnte forskerutvalget (”Europautredningen”) som evaluerte Norges avtaler med EU. I forlengelsen av dette arbeidet fortsatte jeg å forske på forholdet mellom  EFTA og EF, og på ulike aspekter ved Norges forhold til EU. Det siste resultatet av dette arbeidet er boken Norge i Europa, som kom på Fagbokforlaget i 2019. 

Forskningsinteresser:

 • Den europeiske integrasjonens historie
 • Fransk samtidshistorie
 • Forholdet mellom EFTA og EU
 • Euroskepsis
 • Norges forhold til EU (EØS)
 • Demokrati og rettstat i Europa 
 • Tillit i europeisk politikk

Undervisning:

 • EUR 3409 Differentiated integration: The Norwegian case in perspective. Dette kurset er en Jean Monnet-modul, delfinansiert av EUs Erasmus+ program. Kuset tilbys i høstsemesteret i perioden 2018-21. Se egen nettside for mer informasjon: https://www.ntnu.edu/differentiated-integration 
 • EUR 2915 Den europeiske integrasjonens historie (Bachelor, 7.5 ECTS)
 • EUR 1001 Innføring i Den europeiske union (Bachelor, 7.5 ECTS)
 • EUR 3801/2 Rapport fra kandidater i praksis (Master, 15/30 ECTS)

Pågående forskning:

RECONNECT - Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law

RECONNECT er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som søker å bygge bro over avstanden mellom unionen og dens innbyggere. Prosjektet undersøker mer konkret oppfatninger av demokrati og rettsstat slik de kommer til uttrykk i Europa i dag. Hvordan kan vi forstå og forklare innbyggernes forståelser av disse prinsippene, og i hvilken grad samsvarer de med EU-systemets egen tolkning og praktisering? På grunnlag av denne kunnskapen er målet å skrive et nytt narrativ for Europa, som reduserer avstanden mellom innbyggernes forventninger og bekymringer på den ene siden, og EUs virkemåter og politikk på den andre.

RECONNECT ledes fra KU Leuven og bringer sammen forskere fra 18 institusjoner i 14 land. Fra Norge er NTNU inne som partner, med min kollega Pieter de Wilde og meg selv som forskere. 

www.reconnect-europe.eu

Norge i Europa

I denne boken undersøker jeg norsk europapolitikk over tid, fra krigstidas planer for nordisk union til dagens EØS-tilknytning. Hvordan endte nei-landet Norge opp som EUs mest integrerte ikke-medlem? Hvorfor gir ikke EØS-avtalen politisk medbestemmelse? Hva var det egentlig som skjedde i forholdet mellom Norge og EU mellom de to folkeavstemningene? Boken gir ny kunnskap om den aktive europapolitikken, opprettelsen av EØS, norsk europadebatt, EFTA, og om forholdet mellom økonomisk og politisk integrasjon.  Boken kan bestilles her: https://www.fagbokforlaget.no/Norge-i-Europa/I9788245023565

Bilderesultat for Norge i Europa Rye

Economic integration in Western Europe: EFTA-EC relations from 1973 to 1995. Mot et bakteppe av 1970-tallets økonomiske kriser og 1980-tallets liberalisering utviklet forholdet mellom EFTA og EF seg fra bilateral frihandel til det langt mer omfattende og dynamiske europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Målet med dette prosjektet er å forklare denne utviklingen. Prosjektet bygger på primærkilder fra EFTAs arkiv i Genève og EUs arkiver i Brussel.  Noen resultater av dette arbeidet finner du her: 

               

Tidligere prosjekter: 

Distant voices. Ideas of democracy and the Eurozone crisis.  Målet med dette prosjektet var å undersøke hvordan krisen som rammet Europa fra 2008 påvirket ideer om nasjonalt demokrati og demokrati på EU-nivå i seks europeiske land: Island, Portugal, Hellas, Ungarn, Tyrkia og Norge. Prosjektet involverte ni forskere fra seks land. Det resulterte i denne boken, utgitt på Akademika forlag i 2013:  https://www.bestselgerklubben.no/_faglitteratur/samfunnskunnskap/distant-voices-9788232103546.

Formidling: 

Sammen med Kristine Graneng lager jeg Det europeiske kvarter som er en podcast om europeisk historie og politikk med fokus på EU, europeisk samarbeid og Norges plass i Europa. Podcasten har også en egen Facebook-side hvor vi legger ut tilleggsinformasjon om temaene vi tar opp. 

 

Andre oppgaver:

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Rye, Lise. (2021) The EFTA Enlargement. The Palgrave Handbook of European Referendums.
 • Rye, Lise. (2018) Norwegian Euroscepticism Revisited. The Gap Between Policy and Practice. European Integration and New Anti-Europeanism III.
 • Rye, Lise. (2018) The European Free Trade Association. Formation, Completion and Expansion. Formes d'Europe. Union européenne et autres organisations.
 • Rye, Lise. (2017) Integration From The Outside: The EC and EFTA from 1960 to the 1995 Enlargement. European Enlargement across Rounds and Beyond Borders.
 • Rye, Lise. (2015) Sakskoblinger i EØS-forhandlingene (1990-91). Interessekonflikter i norsk handelspolitikk / Arne Melchior og Ulf Sverdrup (redaktører).
 • Rye, Lise. (2013) Crisis and convergence: Norwegian parliamentary debate on the EU. Distant Voices. Ideas on democracy and the Eurozone crisis.
 • Rye, Lise. (2013) Distant Voices. Ideas on democracy and the Eurozone crisis: Introduction. Distant Voices. Ideas on democracy and the Eurozone crisis.
 • Rye, Lise. (2012) Historisk utvikling av Norges avtaler med EU. Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. Utredning fra utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 (Europautredningen). Avgitt til Utenriksdepartementet 17. januar 2012.
 • Rye, Lise. (2011) In Search of Influence. Norway's 1994 Referendum on EU Membership. Ideas of Europe in National Political Discourse.
 • Rye, Lise; Steinnes, Kristian. (2010) Norway's 1994 Quest for EU Membership. Ideas of National Culture and Europe in Norwegian Political Discourse. National Cultures and Common Identity. A Challenge for Europe?.
 • Rye, Lise. (2008) The Origins of Community information policy: Educating Europeans. The History of the European Union. Origins of a trans- and supranational polity 1950-72.
 • Rye, Lise. (2006) The Rise and Fall of the French Demand for Social Harmonization in the EEC, 1955-1966. Quelle(s) Europe(s)? Nouvelle approches en histoire de l'intégration européenne Which Europe(s)? New Approaches in European Integration History.
 • Frøland, Hans Otto; Rye, Lise. (2004) Norwegian Attitudes to Membership in the European Union. Public Opinion and Europe. National Identities and the European Integration Process.

Rapport/avhandling