Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt:

Mitt fagfelt er europeisk samtidshistorie med fransk historie, økonomisk og politisk integrasjon i Europa etter Andre verdenskrig, og Norges forhold til EU som spesialfelt. I doktorgraden min fra 2004 undersøkte jeg fransk europapolitikk på 1950- og 60-tallet. Siden den gang har jeg arbeidet med europeisk integrasjon fra ulike innfallsvinkler, og med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver. Fellesnevneren er ønsket om å forstå ulike former for integrasjon, EUs utvikling, og oppfatninger om demokrati på nasjonalt og europeisk nivå. 

Jeg arbeider siden 2004 ved NTNUs program i Europastudier. Der deltar jeg i forskningssatsningen "Trust in European Governance (TRUST)", som undersøker betydningen av tillit i Europeisk politikk. I perioden 2018-22 er jeg en del av NTNUs team i det H2020-finansierte RIA-prosjektet "Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law (RECONNECT)". I perioden 2018-21 leder jeg den ERASMUS+ finansierte Jean Monnet-modulen "Differentiated Integration: The Norwegian Case in Perspective", som inngår i NTNUs internasjonale masterprogram i Europastudier.

Jeg veileder på alle nivå, og studenter som ønsker å skrive oppgaver innen mitt fagfelt er velkommen til å ta kontakt. I perioden 2010-2012 satt jeg i det regjeringsoppnevnte forskerutvalget (”Europautredningen”) som evaluerte Norges avtaler med EU. I forlengelsen av dette arbeidet skriver jeg en bok om forholdet mellom EFTA og EF slik det utviklet seg fra inngåelsen av frihandelsavtaler i 1972/73 og frem til EFTA-utvidelsen i 1995. Den utgis av Fagbokforlaget i 2019. 

Forskningsinteresser:

 • Den europeiske integrasjonens historie
 • Fransk samtidshistorie
 • Forholdet mellom EFTA og EU
 • Euroskepsis
 • Norges forhold til EU (EØS)
 • Demokrati og rettstat i Europa 
 • Tillit i europeisk politikk

Undervisning:

 • EUR 3409 Differentiated integration: The Norwegian case in perspective (MA-level, Jean Monnet module) 
 • EUR 2915 Den europeiske integrasjonens historie (Bachelor, 7.5 ECTS)
 • EUR 1001 Innføring i Den europeiske union (Bachelor, 7.5 ECTS)
 • EUR 3801/2 Rapport fra kandidater i praksis (Master, 15/30 ECTS)

Pågående forskning:

RECONNECT - Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law

RECONNECT er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som søker å bygge bro over avstanden mellom unionen og dens innbyggere. Prosjektet undersøker mer konkret oppfatninger av demokrati og rettsstat slik de kommer til uttrykk i Europa i dag. Hvordan kan vi forstå og forklare innbyggernes forståelser av disse prinsippene, og i hvilken grad samsvarer de med EU-systemets egen tolkning og praktisering? På grunnlag av denne kunnskapen er målet å skrive et nytt narrativ for Europa, som reduserer avstanden mellom innbyggernes forventninger og bekymringer på den ene siden, og EUs virkemåter og politikk på den andre.

RECONNECT ledes fra KU Leuven og bringer sammen forskere fra 18 institusjoner i 14 land. Fra Norge er NTNU inne som partner, med min kollega Pieter de Wilde og meg selv som forskere. 

www.reconnect-europe.eu

Norge i Europa

I dette bokprosjektet undersøker jeg norsk europapolitikk over tid, fra krigstidas planer for nordisk union til dagens EØS-tilknytning. Hvordan endte nei-landet Norge opp som EUs mest integrerte ikke-medlem? Hvorfor gir ikke EØS-avtalen politisk medbestemmelse? Hva var det egentlig som skjedde i forholdet mellom Norge og EU mellom de to folkeavstemningene? Boka gir ny kunnskap om den aktive europapolitikken, opprettelsen av EØS, norsk politisk diskurs, nordisk samarbeid og forholdet mellom økonomisk og politisk integrasjon.  

Economic integration in Western Europe: EFTA-EC relations from 1973 to 1995. Mot et bakteppe av 1970-tallets økonomiske kriser og 1980-tallets liberalisering utviklet forholdet mellom EFTA og EF seg fra bilateral frihandel til det langt mer omfattende og dynamiske Europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Målet med dette prosjektet er å forklare denne utviklingen. Prosjektet bygger på primærkilder fra EFTAs arkiv i Genève og EUs arkiver i Brussel.  Resultater av dette arbeidet finner du her: 

    http://www.efta.int/sites/default/files/styles/article_image/public/images/publications/bulletin-2015-cover-256pxl.jpg?itok=b77gPWzD     

https://www.routledge.com/European-Enlargement-across-Rounds-and-Beyond-Borders/Ikonomou-Andry-Byberg/p/book/9781138208209

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/interessekonflikter-i-norsk-handelspolitikk-uf.html

http://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/efta-bulletin-2015.pdf

 

Tidligere prosjekter:

Distant voices. Ideas of democracy and the Eurozone crisis.  Målet med dette prosjektet var å undersøke hvordan krisen som rammet Europa fra 2008 påvirket ideer om nasjonalt demokrati og demokrati på EU-nivå i seks europeiske land: Island, Portugal, Hellas, Ungarn, Tyrkia og Norge. Prosjektet involverte ni forskere fra seks land. Det resulterte i denne boken, utgitt på Akademika forlag i 2013:  https://www.bestselgerklubben.no/_faglitteratur/samfunnskunnskap/distant-voices-9788232103546.

Andre oppgaver:

 • Koordinator for Jean Monnet-modulen Differentiated integration: The Norwegian case in perspective (2018-21) https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/jean-monnet-projects_en
 • NTNUs representant i styret for Det norske universitetssenteret i Paris (2017-)
 • Membre du Conseil de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe (2017-)
 • Medlem av programrådet for NTNUs studieprogram i Europastudier (2017-)
 • Medlem av Forskningsrådets referansegruppe for Europa i endring i Horisont 2020 (2015-)
 • Medlem av Trøndelags Europakontors ressursgruppe (2012-2016)
 • Koordinator for NTNUs masterprogram i Europastudier (2009-2015)
 • Programrådsleder for NTNUs studieprogram i Europastudier (2009-2011, 2014-2015)
 • Valgt styremedlem, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU (2009-2013)
 • Medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU ("Europautredningen") (2010-12) http://www.europautredningen.no/

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Rye, Lise. (2018) Norwegian Euroscepticism Revisited. The Gap Between Policy and Practice. European Integration and New Anti-Europeanism III.
 • Rye, Lise. (2018) The European Free Trade Association. Formation, Completion and Expansion. Formes d'Europe. Union européenne et autres organisations.
 • Rye, Lise. (2017) Integration From The Outside: The EC and EFTA from 1960 to the 1995 Enlargement. European Enlargement across Rounds and Beyond Borders.
 • Rye, Lise. (2015) Sakskoblinger i EØS-forhandlingene (1990-91). Interessekonflikter i norsk handelspolitikk / Arne Melchior og Ulf Sverdrup (redaktører).
 • Rye, Lise. (2013) Crisis and convergence: Norwegian parliamentary debate on the EU. Distant Voices. Ideas on democracy and the Eurozone crisis.
 • Rye, Lise. (2013) Distant Voices. Ideas on democracy and the Eurozone crisis: Introduction. Distant Voices. Ideas on democracy and the Eurozone crisis.
 • Rye, Lise. (2012) Historisk utvikling av Norges avtaler med EU. Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. Utredning fra utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 (Europautredningen). Avgitt til Utenriksdepartementet 17. januar 2012.
 • Rye, Lise. (2011) In Search of Influence. Norway's 1994 Referendum on EU Membership. Ideas of Europe in National Political Discourse.
 • Rye, Lise; Steinnes, Kristian. (2010) Norway's 1994 Quest for EU Membership. Ideas of National Culture and Europe in Norwegian Political Discourse. National Cultures and Common Identity. A Challenge for Europe?.
 • Rye, Lise. (2008) The Origins of Community information policy: Educating Europeans. The History of the European Union. Origins of a trans- and supranational polity 1950-72.
 • Rye, Lise. (2006) The Rise and Fall of the French Demand for Social Harmonization in the EEC, 1955-1966. Quelle(s) Europe(s)? Nouvelle approches en histoire de l'intégration européenne Which Europe(s)? New Approaches in European Integration History.
 • Frøland, Hans Otto; Rye, Lise. (2004) Norwegian Attitudes to Membership in the European Union. Public Opinion and Europe. National Identities and the European Integration Process.

Rapport/avhandling

 • Rye, Lise. (2004) The Rise and Fall of the French Demand for Social Harmonization in the EEC, 1955-1966. 2004. ISBN 82-7765-051-5.
 • Rye, Lise. (1997) Danish policy towards Western Europe 1957-1963. 1997. Working Paper (16).