course-details-portlet

SKOLE6269 - Andrespråkspedagogikk for yrkesfaglærere Emne 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 .75 timer C

Faglig innhold

Andrespråkspedagogikk for yrkesfaglærere er et samlings- og nettbasert studium skreddersydd for lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole og voksenopplæring. Målet med studiet er å styrke læreres kompetanse til å organisere, planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringa for minoritetsspråklige elever. Studiet er basert på prinsippet om integrert språk- og fagopplæring og legger et ressursperspektiv på flerspråklighet til grunn. Det er praksisnært og omfatter emner som er særlig relevante for yrkesfaglærere som fag- og yrkesrelevant lesing, skriving og muntlig kommunikasjon, og praktiske tilnærminger i språk- og fagopplæringa. I tillegg omfatter det mer generelle emner som er sentrale for å tilrettelegge opplæringa på hensiktsmessige måter, som flerspråklighet, andrespråkslæring, lovverk og læreplaner. Studiet er delt i to emner og går over to semestre.

Undervisningstemaer emne 1:

 • Flerkulturell forståelse i skolen
 • Flerspråklighet og andrespråkslæring
 • Lovverk, læreplaner og organisering
 • Integrert språk- og fagopplæring
 • Flerspråklige tilnærminger som ressurs i faglæring
 • Arbeid med fag- og yrkesrelevant ord- og begrepsforråd
 • Muntlig kommunikasjon som læringsaktivitet og ferdighet
 • Praktiske tilnærminger i språk- og faglæring
 • Digitale arbeidsmåter og ressurser i opplæringa

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • flerkulturalitet, flerspråklighet og andrespråkslæring i skolen og yrket
 • lovverk, læreplaner og organisering av opplæringa for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring, voksenopplæring og ulike introduksjons-/kombinasjonstilbud
 • integrert arbeid med språk og fag
 • betydninga av å bygge på og bruke elevers samla språkkompetanse i opplæringa
 • ord- og begrepslæring hos andrespråkselever
 • muntlig kommunikasjon som læringsaktivitet og ferdighet
 • praktiske tilnærminger i språk- og fagopplæringa
 • digitale tilnærminger og ressurser som støtte i opplæringa

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta hensiktsmessige pedagogiske og didaktiske valg i opplæringa for elever med en annen språklig og kulturell bakgrunn
 • kan ivareta minoritetsspråklige elevers rettigheter i opplæringa
 • kan legge til rette for integrert språk- og fagopplæring
 • kan legge til rette for bruk av elevenes samla språkkompetanse i opplæringa
 • kan legge til rette for arbeid med ord- og begrepsinnlæring
 • kan legge til rette for arbeid med muntlig kommunikasjon i opplæringa
 • kan legge til rette for arbeid med praktiske tilnærminger i språk- og fagopplæringa
 • kan legge til rette for arbeid med digitale tilnærminger og ressurser

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstendig studium, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Læringsplattformen Blackboard og ev. andre digitale plattformer blir benytta for informasjon, diskusjoner og faglige aktiviteter mellom samlingene. Erfaringer og problemstillinger fra deltakernes arbeidssted blir trukket inn i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Følgende inngår som obligatoriske arbeidskrav:

 • En muntlig eller skriftlig fagtekst over oppgitt tema
 • En muntlig eller skriftlig refleksjonslogg etter å ha arrangert et temamøte på egen arbeidsplass.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Andrespråkspedagogikk for yrkesfaglærere (KAPED-YRK)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 C

05.12.2023 - 08.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Eksamensperiode: 05.-08.12.2023
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU