Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

Bachelor i Matteknologi MTMAT, (3-årig), NTNU

For 1. klasse ved bachelorprogrammet Matvitenskap, Teknologi og Bærekraft, har jeg emneansvaret for et introduksjonskurs i Mat, foredlingsteknologi og bærekraft (MATV1012). 

Høsten i 2. klasse har jeg ansvaret for planlegging og gjennomføring av et HMS-kurs som er obligatorisk for studentene som skal gjennomføre praksis i 5 måneder sitt fjerde semester (TMAT201P). Jeg er emneansvarlig for Praksisstudier (TMAT201P) hvor alle studentene skal få en praksisplass i matindustrien eller i tilknytning til denne. Arbeidet med å skaffe riktig praksisplass til riktig student er tidkrevende, men meget nyttig for IBT med tanke på kontakt med arbeidslivet og vår mulighet til å gi studentene god arbeidslivsrelevans gjennom studiet. Stortingsmelding nr. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning påpeker at utdanningene må være relevante, slik at studentene evner å bruke sin faglige kompetanse i arbeidslivet. 

For 3. års studentene har jeg emneansvar for MATV3004 Matteknologi- Melk og vegetabiler. Her underviser jeg i temaet melketeknologi og i dette emnet har vi problembaserte laboratorieøvelser hvor studentenen får jobbe med ulike case i prosesslaboratoriet. Produksjon av yoghurt og Camembert er eksempel på dette. Etter mye læring gjennom forberedelser, planlegging og gjennomføring av produksjonen, skal dette dokumenteres i en grupperapport som også blir vurdert av medstudenter.    

Jeg er veileder for bacheloroppgaver (TMAT3004) som gjennomføres våren i siste studieår for matteknologistudentene. Jeg har vært hovedveileder for 1-2 oppgaver per år innenfor fagfeltet melk og melketeknologi siden 2010.

Master i Mat og teknologi - 2-årig (FTMAMAT)

Jeg er involvert i flere emner i masterstudiet. I emnet Anvendt matmikrobiologi og bioteknologi (TMMT4004) veileder jeg studentene i en produksjon av yoghurt ved hjelp av starterkulturer bestående av melkesyrebakteriene Streptococcus thermophilus og Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus. Videre gjennomføres sensorikk og produktvurdering av egenprodusert yoghurt. Studentene gjennomfører deretter en Isolering og verifisering av melkesyrebakterier fra egenprodusert yoghurt ved hjelp av mikrobiologiske og molekylærgenetiske metoder.

For siste års masterstudenter deltar jeg i emnet Rammebetingelser for matindustrien (TMMT 5001) hvor studentene skriver en semesteroppgave - "Utnyttelse av restråstoff gjennom verdikjede for mat". Her er mitt fokusområde rammebetingelser i meieriindustrien og jeg gjennomfører i tillegg en demonstrasjon av membranfiltreingsanlegget i prosesslab ved Akrinn.

Jeg er også veileder for masteroppgaver  både for oppgaver ved Matvitenskap (FTMAMAT - TMMT5003) og ved bioteknologi (MSBIOTECH eller MSAQFOOD). 

Bachelor yrkesfaglærerutdanning (BYRK) - Restaurant- og matfag (3-åring), NTNU

Jeg er emneansvarlig for emnet Råvare- og produktteknologi – melk og vegetabilier som går for 2. års studenter ved yrkesfaglærerutdanningen RM (YFL8205). Også her ønsker jeg å bruke studentaktive læringsformer som produksjon av Gouda-ost ved treningsmeieriet ved Trondheim Fagskole på Byåsen samt bedriftsbesøk på Norgesmøllene AS, avd. Buvika.

Trøndelag Høyere Yrkesfagskole/THYF (Høyere yrkesfaglig utdanning)

Som en del av stillingen min underviser jeg også for studenter ved Trondheim Fagskole linje for MatTeknikk (2,5 år nettstøttet med samlinger), 1- årlig fagskolestudium i Verdiskaping lokalmat og for praksiskandidater (fagbrev i Industriell matproduksjon - vg3) i emner som melketeknologi, vegetabilteknologi, prosjektarbeid, kvalitetsstyring og HMS.

Ved Trondheim Fagskole (lokalisert på Byåsen vgs.) brukes et treningsmeieri hvor våre studenter og kursdeltakere får opplæring i produksjon av ulike meieriprodukter. Dette er en arena hvor praktisk problemløsning og studentinteraktive læringsmetoder praktiseres. Her kommer hygiene, renhold, kvalitetsstyring og HACCP inn som viktige rutiner og arbeidsmetoder.

Eksterne oppdrag/kurs

Jeg har holdt noen eksterne kurs i ysting og enkel melkeforedling blant annet i Ålesund samt for Mære og Skjetlein. Å holde kontakt med småskalamiljøet i Midt Norge ser jeg på som svært nyttig og interessant. 

Prosjekter

Jeg har deltatt i prosjektet DigiMat hvor jeg viderefører organisering og gjennomføring av Digitale møter med praksisstudentene hvor de presenterer ulike digitale problemstillinger fra sine praksisbedrifter. Deltar nå i prosjektet DIGGsam hvor medstudentvurderinger skal gjennomføres i praksisstudier (TMAT201P) og i matteknolgi (TMAT3002).

Organisasjonsarbeid

Jeg var verneombud ved Institutt for matteknologi i perioden 2015-2017.

Jeg er medlem i organisasjonen Norsk Gardsost og via denne organisasjonen kan jeg bidra med studentoppgaver både på universitetsnivå og fagskolenivå. Jeg er også medlem i Teknologisk Matforum for å holde meg oppdatert på hva som skjer i matbransjen og knytte nettverk med eksisterende og nye praksisplasser. Jeg er medlem av  IDF (International Dairy Federation) Norge hvor jeg sitter i SCDST – Standing commitee for Dairy Science and TechnologyOrganisasjoner jeg også holder meg oppdatert på er NML (Norske Meierifolks Landsforening), EUROPEL (European Dairy Sensory Contest) og AEDIL (Assosiation for European Dairy Industry Learning).