course-details-portlet

MATV3004 - Matteknologi - melk og vegetabiler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig og muntlig presentasjon fra casebasert laboratoriearbeid 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet består av to hovedtema; Melk og vegetabilier.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om råstoffene som inngår i meieriprodukter og produkter av vegetabilsk opprinnelse. I tillegg vil kunnskap om videreforedlingsmetoder, lagringsbetingelser og emballering inngå i emnet. Studentene skal også opparbeide forståelse av bærekraftig produksjon og hvordan produktkvalitet og mattrygghet kan ivaretas gjennom hele verdikjeden.

Læringsutbytte

Det forventes at:

Kunnskap

 • Studenten skal tilegne seg et godt faglig grunnlag om råstoffene.
 • Studenten skal tilegne seg kunnskap om biokjemiske reaksjoner som skjer ved vekst, modning, lagring og nedbrytning av plantemateriale (vegetabiler)
 • Studenten skal tilegne seg kunnskap om biokjemiske reaksjoner som skjer ved videreforedling av melkeråstoffet fra melking, kjølelagring, prosessering, modning, pakking og lagring (melk)
 • Studenten skal tilegne seg kunnskap om produktkvalitet, samt forståelse av hvordan råstoffets behandling påvirker sluttproduktets kvalitet
 • Studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike prosesstrinn og prosesslinjer ved fremstilling av produkter samt om faktorer som har betydning for produktkvalitet
 • Studenten skal tilegne seg kunnskap om bærekraftig produksjon gjennom hele verdikjeden fra råstoff til produkt.

Ferdigheter

 • Studenten skal få praktisk erfaring med produksjon av meieri- og vegetabilske produkter
 • Studenten skal få praktisk erfaring med kvalitetsanalyser av råstoff og ferdig prosesserte produkter
 • Studenten skal få ferdigheter til å sette seg inn i relevant faglitteratur og videreformidle denne kunnskapen muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

 • Studenten skal få innsikt i norsk meieriindustri samt industri for produksjon av vegetabilske produkter
 • Studenten skal kunne kommunisere om meieri- og vegetabilfaglige problemstillinger med medstudenter og til allmennheten
 • Studenten skal kjenne til relevant forskningsaktivitet innenfor fagområdet og kan bidra i mindre prosjekter
 • Studenten skal kunne se sammenhengen mellom råvare- og ferdigvarekvalitet av melk og vegetabiler og ta fornuftige valg med hensyn til fremstillingsmetoder for de ulike produktgruppene
 • Studenten skal kunne formidle holdninger omkring betydningen av bærekraftig produksjon hvor så mye som mulig av råstoffenes bestanddeler brukes til næringsrik mat

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (40 timer), casebaserte laboratorieøvelser inkludert seminar (20 timer). Studentene forventes å bruke omtrent 140 timer på selvstudier, inkludert forberedelse og etterarbeid knyttet til caseoppgavene, samt eksamensforberedelser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Casebasert laboratorieoppgave
 • Seminar

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen i emnet melk og vegetabiler teller 70 % av sluttkarakter. Skriftlig og muntlig presentasjon fra casebasert lab teller 30 % av sluttkarakter. Det gis bokstavkarakter A-F.

For å få lov til å avlegge skriftlig eksamen må studentene ha godkjent obligatorisk casebasert laboratorieoppgave, deltagelse på seminar og 4 av 4 øvinger (hvorav 2 på melk og 2 på vegetabiler).

Ved stryk må den ikke beståtte delvurderingen tas på nytt for å bestå emnet. Ved frivillig gjentak (forbedring av karakter) kan studenter velge å ta bare eksamen på nytt. Gjentak av skriftlig presentasjon av PBL må avtales med emneansvarlig.

Ny/utsatt skriftlig eksamen (kontinuasjonseksamen): mars. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT). Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT3002 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Næringsmiddelfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig og muntlig presentasjon fra casebasert laboratoriearbeid 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig og muntlig presentasjon fra casebasert laboratoriearbeid 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU