course-details-portlet

TMAT201P - Praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisstudier
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisstudier 100/100 5 måneder ALLE

Faglig innhold

HMS-kurs som omfatter generell HMS, yrkesetikk, førstehjelp, ergonomi og rengjøringsmetoder og -midler i Matindustrien. Allsidige arbeidsoppgaver innenfor praksisbedriftens ulike arbeidsområder som produksjonsarbeid, tilsyn, analysearbeid, kvalitetskontroll, forbedringsarbeid og deltagelse i forskningsprosjekt.

Læringsutbytte

Det forventes at kandidaten kan

Kunnskap -

 • Gjøre rede for hvordan matproduksjon, matfaglig tilsyn, analysemetoder, kvalitetssikring, forbedringsarbeid, forskning og produktutvikling skjer i praksis
 • Kjenne til hvordan bedriften jobber med å oppnå bærekraftig produskjon og hvordan de setter sine mål vedrørende bærekraft.
 • Kjenne til hvordan tjeneste- og vareflyt fungerer for å nå bedriftens mål
 • Relatere generell HMS-teori mot HMS-arbeidet i en bedrift

Ferdigheter

 • Trekke sammenligninger mellom relevant teori og det praktiske arbeidet i en produksjonsbedrift, en forskningsinstitusjon, et analyselaboratorium eller et mattilsyn
 • Gi en forenklet oversikt over bedriftens dokumentasjon og rutiner innen HMS-området og relatere dette til lover og forskrifter
 • Følge bedriftens retningslinjer for bærekraftig produksjon og oppnåelse av bærekraftsmål.

Generell kompetanse

 • Vise respekt for bedriftskulturen samt bedriftens og ansattes rammer, utfordringer og forutsetninger

Læringsformer og aktiviteter

Kurs i HMS som forberedelse til praksis. Deltagelse innenfor praksisbedriftens daglige aktivitet. Innleveringsoppgaver og rapportskriving. Veiledning fra bedrift og Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Arbeidstimer for ulike læringsaktiviteter

Arbeidstid i praksisbedrift 37,5 - 40 t/uken i 5 måneder gir ca. 750 - 800 timer

Plenumsinformasjon i forkant av praksis 1 - 2 timer

Obligatorisk aktivitet: HMS-kurs i forkant av praksis 4*4t= 16 timer

Obligatorisk aktivitet: Innleveringer med hovedrapport opp til 70 timer

Tid brukt til innleveringer vil avhenge av bedrift. Noen får arbeide med innleveringer i arbeidstida.

Totalt fra 770 - 900 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • HMS-kurs (høst)
 • Praksisbevis fra bedrift
 • Fem arbeidskrav/rapporter

Mer om vurdering

Det vil i veiledningen bli angitt 5 obligatoriske arbeidskrav for å kunne fullføre og bestå emnet.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å bestå emnet.

HMS kurs - obligatorisk oppmøte alle dager - 4 dager totalt.

Individuell skriftlig evaluering i etterkant av praksis - må leveres etter anvisning fra emneansvarlig.

Godkjenning ifølge praksisreglement krever i tillegg til obligatoriske aktiviteter: - praksisbevis fra praksisbedriften skal foreligge - fraværet skal være dokumentert gjennom egenmeldinger, avtale eller legeattest, men må ikke overskride 15 arbeidsdager - praksisperioden er gjennomført i henhold til gjeldende arbeidsreglement ved praksisbedriften.

Praksis er regulert av Instituttets Praksisreglement. Signert reglement av student, bedrift og faglig ansvarlig for praksis ved NTNU gjelder som en kontrakt for praksisperioden.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter registrert i andre studieår (45 studiepoeng fra 1.studieår) ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Veiledning til rapportering fra praksisstudier siste utgave. Pensumbøker fra utdanningens tre første semester

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Næringsmiddelfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisstudier

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisstudier 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksisstudier 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU