course-details-portlet

TMMT5001 - Rammebetingelser for matindustrien

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 5/100 20 minutter A
Oppgave 75/100
Muntlig eksamen 20/100 45 minutter A

Faglig innhold

Det stilles mange krav og forventninger til våre fremtidige matsystemer. De må bli mer bærekraftige enn i dag noe som også vil kreve innovasjoner. Matindustrien er Norges nest største industri og den er styrt av en rekke rammebetingelsen både regulatoriske, samfunnsmessige og økonomiske. Studentene vil gjennom dette emnet få kunnskap i hvilke rammebetingelser som påvirker både regionalt, nasjonalt og globalt og hvordan forholde seg til, og eventuelt påvirke disse. Studentene vil møte et mangfold av utvalgte aktører av betydning for matsektoren, både de som setter rammebetingelser, men også de som må forholde seg til rammebetingelsene. Dette vil bringe inn ulike perspektiver og gi muligheter for analyse og refleksjon av hvilke rammebetingelser som er gjeldende hos de ulike aktørene. Studentene vil bidra i dialog innenfor matpolititikk gjennom en serie med digitale klasserom med aktører i EU-systemet (Kommisjonen, European Food Safety Authority, EFSA, og Norges delegasjon til EU m.fl.). Studentene vil videre bidra i dialog med regionale mataktører innenfor bærekraftige matsystemer (workshop). De vil lære seg både å tilegne seg innsikt fra ulike perspektiver, og også å benytte innovasjonsverktøy for å analysere, illustrere og kommunisere rammebetingelser.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:

Kunnskap:

1. Formidle og diskutere hvordan Europeiske og nasjonale prioriteringer rundt bærekraft påvirker rammebetingelser for norske matbedrifter.

2.Forklare hvordan europeiske rammebetingelser påvirker matbedrifter og kunne knytte relevante rammebetingelser til  ulike prosesser og produkter.

Ferdigheter:

3.  Anvende innovative verktøy for å skaffe innsikt om rammebetingelser fra ulike perspektiver samt til å visualisere komplekse sammenhenger

4. Forklare strukturen i matregelverket og internasjonale avtaler og kunne beskrive hvem som er beslutningstakere nasjonalt, i EU og globalt og forklare hvordan beslutningsprosesser foregår på ulike nivåer.

Generell kompetanse

5. Anvende tilegnet kunnskap i læringsmål 1-3 for å analysere hvordan politikk, regelverk og avtaler påvirker prosesser og betingelser i næringsmiddelbedriften.

6. Ha tilegnet seg innsikt i arbeidslivet, samt i samarbeidsrelasjoner og bransjenettverk av verdi for yrkeskarrieren.

Læringsformer og aktiviteter

Bransjerettede ekskursjoner, gjesteforelesninger, nettverk og workshops samt noen prosjektbaserte studentaktiviteter hvor også studentene presenterer for hverandre. Studentene vil delta i en mentorordning hvor mentorene er fra arbeidslivet. Undervisningen vil bli gitt på engelsk dersom emnet velges av internasjonale studenter. Innhold: Forelesninger/webinar/video: ca 50 timer; Prosjekt: ca 80 timer; Ekskursjon: ca 20 timer; Nettverksmøter: ca 10 timer; Egenaktivitet: ca 70 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid
  • Skriftlig arbeid

Mer om vurdering

Semesteroppgave som resultat av gruppearbeid i grupper på 2-4 studenter vil utgjøre 75% av karakteren i faget. To obligatorisk presentasjoner av semesteroppgaven underveis vil til sammen bidra til resten av karakteren; første presentasjon i gruppe utgjør 5%, en uke etter utdeling av semesteroppgave. Den andre presentasjonen av semesteroppgaven vil skje gruppevis etter innlevering og utgjør 20%. Det er også krav om obligatorisk innlevering av to individuelle skriftlige arbeider i faget i løpet av semesteret knyttet til undervisningsopplegget som vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent. Begge arbeidene samt semesteroppgaven må bestås for å oppnå karakter i faget. Karakter gis samlet for de ulike delene. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Ved ikke-bestått på eksamen må semesteroppgave leveres på nytt og presenteres.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Rapporter, artikler og presentasjoner

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Mat og helse
  • Næringsmiddelfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 75/100

Utlevering
02.11.2021

Innlevering
04.11.2021


12:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 20/100 A 11.11.2021 15:15
Rom Bygning Antall kandidater
KA-TBM203 Teknologibygget 12
Vår UTS Oppgave 75/100

Innlevering
27.05.2022


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 20/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU