TMMT5003 - Masteroppgave

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100 ALLE

Faglig innhold

Masteroppgaven er et vitenskapelig forskningsprosjekt innenfor utvalgte del(er) av matkjeden, fra råvare til forbruker. Oppgaven kan utføres i samarbeid med næringsliv, forvaltning (eks. Mattilsynet) eller relevante universitet og forskningsinstitusjoner. Oppgaven gir studenten(e) faglig fordypning i relevante tema fra hele verdikjeden, praktisk forskererfaring og innføring i generell forskningsmetodikk. Problemstilling, metoder og resultater skal presenteres etter gitte retningslinjer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal:
•Ha spesialisert innsikt i utvalgte deler av verdikjeden innen matproduksjon
•Ha inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til problemstillingen i oppgaven
Generell kompetanse
Studentene skal:
•Kunne formulere en problemstilling, planlegge og gjennomføre ev. utforme en undersøkelse, innenfor gitte tids- og ressursrammer samt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
•Kunne bearbeide, analysere og konkludere data fra et eksperiment eller en undersøkelse
•Kunne formidle forskningsresultater i vitenskapelig form

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid med individuell/gruppe veiledning. Masteroppgaven skrives alene eller sammen med en medstudent (det vil si maks 2 studenter). Omfanget av oppgaven reguleres med basis i individuelt arbeid eller gruppearbeid.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Mat og teknologi (FTMAMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Master i mat og teknologi, NTNU, Trondheim
Studentene skal ha gjennomført og bestått alle emner i masteren før masteroppgaven kan leveres.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.