course-details-portlet

KLH3901 - Masteroppgave i klinisk helsevitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Hensikten med masteroppgaven er at studenten skal kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Studenten skal velge tema og problemstilling for masteroppgaven innenfor de tema som favnes av masterprogrammet i klinisk helsevitenskap og spesifikt for den studieretningen studenten er tilknyttet. Masteroppgaven bør orienteres mot pasientgrupper som helsefaglig personell arbeider med, eller mot arenaen hvor slik virksomhet utføres. Aktuelle fokusområder kan være vurdering av mekanismer, risiko- og årsakssammenhenger, metoder, tiltak og intervensjoner eller klassifisering og kategorisering av pasientgrupper. Også problemstillinger knyttet til helsetjenestens organisering, rammebetingelser, kostnadsvurderinger og samhandling vil kunne velges. Tema og problemstilling utarbeides i samråd med veileder(e). Det oppfordres sterkt til at masteroppgaven knyttes til aktive forskningsgrupper og kliniske prosjekter innen relevante fag- og forskningsmiljø. Arbeidet med oppgaven vil omfatte planlegging (formulering av studiespørsmål, prosjektbeskrivelse) og gjennomføring av et forskningsprosjekt med analyse av data og skriving av en systematisk forskningsrapport i henhold til forskningsetiske retningslinjer og krav til god vitenskapelig praksis innenfor den forskningsmetodikk som velges for oppgaven. Masteroppgaven skal leveres som et individuelt skriftlig arbeid. Nærmere informasjon er gitt i retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Disse retningslinjene skal følges. Det spesifiseres at masteroppgaven i klinisk helsevitenskap skal følge IMRaD-strukturen og ha et omfang på maksimalt 25 000 ord. Dersom masteroppgaven utformes som en vitenskapelig artikkel til et forhåndsdefinert tidsskrift, skal artikkelen følges av en utdypende tekst (kappe). Kappen skal legge vekt på teoretiske og metodiske aspekter ved masterstudien som det ikke er plass til å presentere eller diskutere i artikkelmanuskriptet. Teoretiske aspekter kan for eksempel dreie seg om mer omfattende teoretiske redegjørelser og drøftinger, mens metodiske aspekter kan ta for seg og utdype metodekritikk, praktiske og forskningsetiske problemstillinger, kritiske refleksjoner til data og dataproduksjon, samt studiens begrensninger. Diskusjonen i kappa foregår på et mer overordnet nivå enn i artikkelformatet; kandidaten vil kunne vise hvordan de valgte teoretiske perspektivene har blitt anvendt i studien, diskuter teoretiske implikasjoner av resultatene og redegjøre for studiens bidrag til kunnskapsfeltet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått KLH3901 skal studenten:

Kunnskaper

 • ha inngående kunnskap om ulike vitenskapelige metoder og kilder innen relevant fagfelt
 • ha spesialisert innsikt i temaet for masteroppgaven

Ferdigheter

 • kunne formulere en presis vitenskapelig problemstilling
 • være i stand til å teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
 • ha ferdigheter til å bearbeide og analysere data fra en undersøkelse/eksperiment
 • ha ferdigheter til å framstille og formidle resultatene i vitenskapelig form med godt språk og presise formuleringer
 • identifisere og begrunne forskningsetiske problemstillinger i forbindelse med forskning generelt og egen oppgave spesielt
 • presentere eget forskningsspørsmål og diskutere resultatene med utgangspunkt i relevant vitenskapelig litteratur
 • kunne identifisere utfordringer relatert til temaet i masteroppgaven, og vurdere hensiktsmessige metodiske tilnærminger til disse

Generell kompetanse

 • kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kunne presentere en problemstilling og diskutere resultater ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk
 • kunne beskrive et vitenskapelig arbeid i en ryddig og oversiktlig rapport (masteroppgaven)
 • bidra til kunnskapsutvikling innen temaområdet for masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven skal leveres på slutten av 2. semester. Denne må godkjennes av studieprogramleder før arbeidet med masterprosjektet tar til.

Studentene må delta på obligatorisk masterseminar, inkludert muntlig framlegg av prosjektplan eller framdriftsrapport. Masterseminaret er en læringsarena med fokus på hele masterprosjektprosessen. Masterseminaret har samlinger og annen aktivitet i alle 4 semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Masterseminar

Mer om vurdering

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen innebærer at studenten presenterer sin masteroppgave i en muntlig presentasjon på inntil 20 minutter. Deretter gjennomføres en muntlig eksaminering som varer i omkring 1 time. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig eksamen. Ved ikke bestått eksamen må kandidaten levere ny versjon av masteroppgaven innen 3-6 måneder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp til masterprogrammet i klinisk helsevitenskap. Alle emner som inngår i masterprogrammet, til sammen 60 studiepoeng, må være bestått før masteroppgaven leveres inn.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3901 45.0 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
04.10.2023

Innlevering
01.12.2023


11:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
15.05.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU