KLH3901 - Masteroppgave i klinisk helsevitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Oppgaven skal ha en vitenskapelig oppbygging og funderes på teori og litteratur innen de emner som arbeidet omhandler. Masteroppgaven bør orienteres mot pasientgrupper som helsefaglig personell arbeider med, eller arenaen hvor slik virksomhet utføres. Aktuelle fokusområder kan være vurdering av mekanismer, risiko- og årsakssammenhenger, metoder, tiltak og intervensjoner eller klassifisering og kategorisering av pasientgrupper. Også problemstillinger knyttet til helsetjenestens organisering, rammebetingelser, kostnadsvurderinger og samhandling vil kunne velges. Praksisbeskrivelser og formidlingsorienterte oppgaver kan godkjennes forutsatt et hypotesetestende design. Forskningen må ha element av originalitet. Det forventes en selvstendig innsats av studenten i innsamling og/eller bearbeiding av data, og i formidling av resultat. Det oppfordres til at forskningen knytter seg til eksisterende forskningsmiljø og -prosjekt ved fakultetet eller universitetssykehuset.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått KLH3901 skal studenten:
* kunne formulere en presis vitenskapelig problemstilling
* være i stand til å teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
* ha ferdigheter til å bearbeide data fra en undersøkelse/ eksperiment
* kunne presentere en problemstilling og diskutere resultatene ved bruk av relevant vitenskaplig litteratur og kildekritikk
* ha ferdigheter til å framstille og formidle resultatene i vitenskaplig form med godt språk og presise formuleringer
* kunne beskrive et vitenskaplig arbeid i en ryddig og oversiktlig rapport (masteroppgaven)

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning begrenset til 50 timer. Ansvarlig veileder velges blant vitenskapelig ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Studenten kan i tillegg benytte faglig veileder uten NTNU tilknytning. Faglig veileder må ha minimum mastergrad kompetanse. Kandidaten skal sammen med veileder innlevere en forskningsprotokoll for godkjenning før oppstart eller i starten av arbeidet med masteroppgaven. Mastergradsavtale med protokoll og vurderingsskjema av protokoll sendes inn ved slutten av andre semester.

Studentene oppfordres til å delta på seminar med framlegg av prosjektplan eller framdriftsrapport (5-10 min.) hvert semester fra andre studieår etter opptak.

Eksaminasjonsform: Avhandling (masteroppgaven) og muntlig eksamen (presentasjon og eksaminasjon) som brukes til å justere karakteren på den skriftlige oppgaven.
Oppgaven må leveres senest innen 4 år etter oppstart.
Retningslinjer for masteroppgaven er utarbeidet og må følges.

Forkunnskapskrav

Opptak på masterstudiet i klinisk helsevitenskap. Alle eksamener til mastergrad i klinisk helsevitenskap skal være gjennomført og bestått før innlevering av oppgave.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3901 45.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.