Programmering 8.-13. trinn

Programmering 8.-13. trinn

Videreutdanning for lærere

Foto: Colourbox

Studier EVU-faktaboks

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Du lærer programmering som fag og ferdighet, med fokus på hvordan programmeringsfaget kan formidles til elever. Studiet er praktisk rettet, og legger vekt på programmering som konstruktivt og kreativt verktøy.

Lærere som har behov for kompetanse i programmering og innsikt i mulighetene som koding, design og modellering av programvarebaserte løsninger gir. Studiet er rettet mot undervisning og veiledning av programmering i skolen, og andre fag og aktiviteter hvor programmering brukes for å understøtte annen læring.

Det første emnet, Grunnleggende programmering for lærere, tar for seg programmering som fag og ferdighet, og gir innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger. Emnet legger vekt på programmering som konstruktivt og kreativt verktøy. Det er fokus på grunnleggende programmering og du får et et godt grunnlag for å ta faget Anvendt programmering for lærere som fokuserer på anvendelser og hvordan programmering kan formidles til elever med fokus på kreativitet og samarbeid i oppgaveløsing. Parallelt med egen læring av programmering skal du reflektere over læreprosessen og bygge didaktisk kompetanse.

Det andre emnet,  Anvendt programmering for lærere, forutsetter at du allerede har noe grunnleggende kunnskap og ferdigheter i programmering, og fokuserer på noe mer komplekse programmer og anvendelse av programmering innen områder som spill, styring av enkel elektronikk og roboter (som Arduino, Raspberry PIl, Micro:bit, Lego Mindstorm), programmering brukt til beregninger og simuleringer i fag som matematikk og fysikk. Du får en god oversikt over forskjellige anvendelser av programmering, og gjennom prosjekt gis du mulighet til å fordype deg i anvendelser som har relevans for egen undervisning og fag.

Python brukes som programmeringsspråk. Av utviklingsverktøy (programmeringsmiljø) brukes for det meste Jupyter Notebook og PyCharm, men det åpnes for at deltakerne kan bruke andre utviklingsverktøy.

Studieplan:

Programmering 8. - 13. trinn består av to emner på 7,5 studiepoeng hver (progresjon på 25% av et normert fulltidsstudium):

Emnet IT6204 har faglig overlapp (studiepoengsreduksjon) mot IT6201 Programmering og digital kreativitet for lærere.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Undervisningen er nettbasert og har ingen fysiske samlinger. Det legges vekt på sosial og interaktiv læring med ukentlige aktiviteter som online forelesninger og jevnlige obligatoriske arbeidskrav (øvinger).

Læringsmaterialet inkluderer interaktivt læremateriell og videoer som gjøres tilgjengelig. Online samarbeid og veiledning gjennomføres i sosiale rom. Det er ikke obligatorisk deltakelse på forelesninger/webinarer som foregår i sanntid. Det legges ut opptak som du kan se i etterkant. Undervisningen baserer seg på pensum bestående av både lærebok og nettbaserte ressurser. I undervisningen brukes både tekst- og blokkbaserte programmeringsverktøy. 

Gjennom de obligatoriske øvingene vil du prøve ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i egen undervisning. I høstsemesteret er fokuset at du selv lærer deg programmering, mens i vårsemesteret er fokuset å lære bort programmering til egne elever.

Oppstart: Dato annonseres senere. 

Eksamen: Innlevering av prosjekt, vurderes til bestått/ikke bestått. I begge emner må obligatoriske arbeidskrav være godkjent før eksamen kan gjennomføres.

Pensum: Haugen, Finn Aakre og Lysaker, Martin (2021): Python for realfag, 2. utgave (ISBN 9788245038583) eller 3. utgave. Boken kan f.eks. kjøpes hos Akademika

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

I undervisningen forutsettes det grunnleggende ferdighet i bruk av datamaskin, men det forutsettes ingen forkunnskaper i programmering.

Studiet har ingen studieavgift, med unntak av utgifter til semesteravgift og pensum.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 66 43

Fagansvarlige:
Ali Alsam (høst 2023)
Majid Rouhani (vår 2024)