course-details-portlet

IT6203 - Grunnleggende programmering for lærere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg programmering som fag og ferdighet, og skal gi innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger. Emnet legger vekt på programmering som konstruktivt og kreativt verktøy. I emnet vil det være fokus på grunnleggende programmering og gir studenten et godt grunnlag for å ta faget IT6204 som fokuserer på anvendelser og hvordan programmering kan formidles til elever med fokus på kreativitet og samarbeid i oppgaveløsing.

I emnet bygges kompetanse i grunnleggende programmering og læring gjennom interaktive online ressurser og et øvingsopplegg som gir jevn progresjon i læringen. Parallelt med egen læring av programmering skal studentene reflektere over læreprosessen og bygge didaktisk kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Deltakeren skal:
- ha grunnleggende kunnskap om konstruksjoner og strukturer i moderne programmering
- har grunnleggende innsikt i teknikk og metoder for utprøving og feilfinning i korte, enkle programmer.

Ferdigheter:
Deltakeren kan:
- utvikle og prøve ut enkle programmer
- installere og bruke et programmeringsverktøy
- kunne bruke og forklare enkle programeksempler i en undervisningssituasjon
- forstå hvordan kreativitet og samarbeid kan utnyttes til å fremme læring av enkel programmering.

Generell kompetanse:
Deltakeren kan:
- formidle grunnleggende programmering og fagets didaktikk til andre, både skriftlig og muntlig,
- diskutere, beskrive og evaluere enkle løsninger,
- planlegge varierte arbeidsoppgaver med enkle programmer
- vise grunnleggende digital kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning er nettbasert, men det legges vekt på sosial og interaktiv læring med ukentlige aktiviteter som online forelesninger og jevnlige obligatoriske arbeidskrav (øvinger).
Interaktivt læremateriell og videoer vil produseres og gjøres lett tilgjengelig for studentene, og online samarbeid og veiledning gjennomføres i sosiale rom. Avhengig av studentenes geografiske lokalisering, vil det også gis tilbud om å organisere frivillige samlinger.
Undervisningen baserer seg på pensum bestående av både lærebok og nettbasert ressurser. I undervisningen vil vi bruke både tekst- og blokkbaserte programmeringsverktøy.
Igangsetting av tilbud forutsetter minimum 5 deltakere som har fått tilbud om å delta i vikar- eller
stipendordningen i Kompetanse for kvalitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Programmeringsøvinger (70 % godkjent)
  • 2 refleksjonsnotater
  • Mini-prosjekt

Mer om vurdering

Arbeidskrav som må være gjennomført for å kunne gå opp til avsluttende eksamen:
- Programmeringsøvinger hvor 70% må være godkjent.
- 2 refleksjonsnotater om undervisningsmetoder og egen læring i programmering.
Vurderingsform: Skriftlig hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Enkeltemner IT IE/IDI (ITIDIEVU)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav: Dette er et KOMPiS-fag. Kompiskursene har felles opptakskrav satt av Udir: "Godkjent lærerutdanning og tilsetting i skolen i studieperioden". Rangering: Lærere prioriteres fremfor andre søkere. Lærere med videregåendeskole/ungdomsskole prioriteres fremfor lærere på barneskoler.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 10.12.2019

Innlevering 10.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 12.02.2020

Innlevering 12.02.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU