EVU-Kurs

Samiske tema i skolen

Liten jente som mater et reinsdyr og ser midt i kameraet.

Foto: Mostphotos

Start: 26.08.2024
Søknadsfrist: 10.05.2024

Undervisningsform: Nettstudium

Pris: 8000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SKOLE6028

Kurset er avlyst.


Samiske perspektiver er sentralt i LK20 og dette emnet gir lærere kunnskaper og ferdigheter de trenger for å arbeide med læreplanmålene i samisk i alle fag i skolen. Lærerne vil etter å ha fullført emnet også øke sin kunnskap om urfolk og hvordan de kan undervise om urfolkstematikk generelt.

Målgruppe

Målgruppen er lærere på alle trinn og andre som er som er interessert i undervisning om urfolk.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "annet studietilbud" i Udirs søkeportal. Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU.

Innhold

Dette emnet fokuserer på didaktiske tilnærminger til urfolkstematikk, basert på læreplanen LK20s krav. Emnet gir et tverrfaglig perspektiv og en fordypning i samiske tema innenfor historie, politikk, språk, kultur og identitet. Vi vil arbeide med utvikling av lærernes egne opplegg om samiske tema for bruk i klasserommet og formidling av urfolkstematikk i andre sammenhenger.

Emnet setter søkelys på problemstillinger som er viktige å gjøre seg kjent med, jobbe med og reflektere over når man som lærer skal realisere LK20s mål om å arbeide med samiske tema i klasserommet. Dette emnet tilbyr et tverrfaglig perspektiv og en fordypning som møter kravene til LK20s overordnet del så vel som de enkelte fagenes kompetansemål knyttet til samiske tema.

Emnet gir et økt kunnskapsgrunnlag om urfolkstemaer relatert til bl.a. samisk historie, politikk, språk, kultur og identitet, og didaktiske tilnærminger til disse temaer i klasserommet.

 

Temaer

 • overordnet del og fagspesifikke kompetansemål om urfolk i LK20 - implisitte og eksplisitte kompetansemål, muligheter for tverrfaglige opplegg
 • teoretiske perspektiver på hvordan man kan undervise om urfolksemner i klasserommet på en god måte
 • grunnleggende kunnskap om historiske og politiske forhold, samisk identitet, samiske språk, samisk mangfold og samisk litteratur
 • samisk pedagogikk, inkluderende pedagogikk og aktiviteter som promoterer dialog
 • fagspesifikke opplegg tilknyttet tolkning av læreplanen
 • utvikling av egne forskningsbaserte opplegg for bruk i klasserommet og til formidling i andre sammenhenger

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har grunnleggende kunnskap om samisk politikk, historie, kultur, litteratur og språk
 • har grunnleggende kunnskap om samisk pedagogikk og inkluderende pedagogikk
 • har utviklet egen bevissthet om urfolksspørsmål
 • har innsikt i skolepolitiske forhold som har betydning for samisk historie, kultur og språk i skolen og kan se disse i relasjon til egen skole

Ferdigheter

 • kan forstå og tolke innholdet om urfolk i læreplanen
 • kan analysere og forholde seg kritisk til læremidler
 • kan utvikle egnede læremidler og opplegg for klassetrinnene studenten selv arbeider med ut fra teori og kunnskap om samiske forhold og inkluderende pedagogikk
 • kan bruke prinsipper fra samisk og inkluderende pedagogikk aktivt i planlegging av egen undervisning
 • kan kritisk analysere representasjoner av samisk historie, kultur og språk

Generelle ferdigheter

 • kan vurdere egen praksis og reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på en måte som er tilpasset relevante aldersgrupper
 • kan delta i og legge til rette for utviklende arbeid knyttet til undervisning om urfolketematikker på egen arbeidsplass

 

Faglærere

 

Helen Margaret Murray om videreutdanning om samiske tema i skolen (Podkast)

 

Emnebeskrivelse

Samiske tema i skolen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 

Krav til dokumentasjon 


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Emnet er nettbasert. Det publiseres asynkrone forelesninger, etterfulgt av gruppearbeid. Kontortid og veiledning med forskjellige lærere tilbys gjennom semesteret. Det forventes at studentene samarbeider med hverandre gjennom semesteret.

Eksamensbeskrivelse

Mappevurdering.

To tekster inngår i mappa. Disse tekstene skal utvikles gjennom semesteret.

Karakter: Bestått/Ikke bestått.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum blir lagt ut i Blackboard før semesterstart. 

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Emnet overlapper med emnet LÆR2004. Hvis man har tatt emnet LÆR6004 tidligere vil det ikke gis studiepoeng for SKOLE6028.

Prisinformasjon

Pris: 8000 Kr

I studieavgiften inngår:

 • undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
 • tilgang til digital læringsplattform

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Helen Murray, Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning
Epost: helen.m.murray@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav:
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Studieadministrasjon:
Telefon: 73 59 14 33
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev