course-details-portlet

LÆR2004 - Samiske tema i skolen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet setter søkelys på problemstillinger som er viktige å gjøre seg kjent med, jobbe med og reflektere over når man som lærer skal realisere LK20s mål om å arbeide med samiske tema i klasserommet. Med utgangspunkt i innholdet i den nye læreplanen, gir emnet et økt kunnskapsgrunnlag om urfolkstemaer relatert til bl.a. samisk historie, språk, kultur og identitet, og didaktiske tilnærminger til disse temaer i klasserommet.

Følgende temaer dekkes i løpet av kurset:

 • Innhold i den nye læreplanen. Overordnet del og fagspesifikke kompetansemål om urfolk. Implisitte og eksplisitte kompetansemål, muligheter for tverrfaglige opplegg.
 • Teoretiske perspektiver om hvordan man kan undervise om urfolksemner i klasserommet på en god måte.
 • Grunnleggende kunnskap om samiske historiske og politiske forhold, samisk identitet, samiske språk og mangfold, og samisk litteratur, med særlig fokus på sørsamiske forhold.
 • Samisk pedagogikk, inkluderende pedagogikk og aktiviteter som promoterer dialog.
 • Fagspesifikt opplegg tilknyttet tolkning av læreplanen, med fokus på fagene samfunnsfag, norsk og engelsk.
 • Utvikling av egne forskningsbaserte opplegg for bruk i klasserom og formidling i andre sammenhenger.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Har kunnskap om inkludering og utvikling av urfolkstemaer i læreplanen gjennom historien og frem til i dag.
 • Har grunnleggende kunnskap om samisk politikk, historie, kultur, litteratur og språk.
 • Har grunnleggende kunnskap om sørsamiske forhold.
 • Har grunnleggende kunnskap om samisk pedagogikk og inkluderende pedagogikk.
 • Har utviklet egen bevissthet om urfolksspørsmål.
 • Har kjennskap til det samiske læreplanverket, og hvordan dette skiller seg fra det norske.
 • Har innsikt i skolepolitiske forhold som har betydning for samisk historie, kultur og språk i skolen.

Ferdigheter:

 • Kan forstå og tolke innholdet om urfolk i læreplanen.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til læremidler.
 • Kan utvikle egnede læremidler og opplegg for klassetrinnene de skal arbeide med ut fra teori og kunnskap om samiske forhold og inkluderende pedagogikk.
 • Kan bruke prinsipper fra samisk og inkluderende pedagogikk aktivt i planlegging av egen undervisning.
 • Kan kritisk analysere representasjoner av samisk historie, kultur og språk

Generelle ferdigheter:

 • Kan vurdere egen praksis med fagkunnskap om samiske forhold som grunnlag og reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst.
 • Kan ivareta samiske elever sine rettigheter i skolen.
 • Kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på en måte som er tilpasset målgruppen.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning foregår over ca. 13 uker. Undervisningen inkluderer både skriftlige og muntlige oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet, og som benytter ulike løsninger for samarbeid og interaksjon. Studenter skal i løpet av semesteret skrive fem tekster som arbeidskrav. Disse tekstene dekker ulike aspekter ved emnet, og det gis tilbakemeldinger på disse i form av skriftlige tilbakemeldinger og/eller veiledning. Tre av disse skal inngå i eksamensmappen.

Undervisning kan være på norsk og på engelsk, avhengig av språkene som snakkes i klassen. Leselista finnes med tekster både på engelsk og på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Fem skriftlige arbeider

Mer om vurdering

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av en individuell mappe med 3 tekster valgt ut fra de fem arbeidskravene som skrives i løpet av semesteret. Disse får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Oppgaver kan leveres på norsk eller på engelsk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensumlista legges ut før semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU