Engelsk 2, 8.-13. trinn

Engelsk 2, 8.-13. trinn

Videreutdanning for lærere

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2024/2025.

Du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2024.

Engelsk 2 er et nettbasert studium som bygger videre på Engelsk 1 for 8.-13. trinn, og som til sammen gir undervisningskompetanse på ungdomstrinnet og videregående. Du vil lære om språkvitenskap og språktilegnelse, og vil bli bedre til å undervise i litteratur og kultur, global engelsk og skriving i klasserommet. Det inngår tilbud om et opphold ved Det norske studiesenteret i York.

Lærere på 8. til 13. trinn, med hovedfokus på ungdomstrinnet. 

Engelsk 2 er et nettbasert studium som bygger videre på Engelsk 1 for 8.-13. trinn, og som til sammen gir undervisningskompetanse på ungdomstrinnet og videregående. Du vil lære om språkvitenskap og språktilegnelse, og vil bli bedre til å undervise i litteratur og kultur, global engelsk og skriving i klasserommet. Det inngår tilbud om et opphold ved Det norske studiesenteret i York.

Studieplan: 

Engelsk 2 (8-13) ved NTNU blir tilbudt som to moduler på 15 studiepoeng, hver med både fagdidaktisk og faglig innhold. Ulike tilnærminger til språk og tekst står sentralt, med fokus på språk som system og på språklig variasjon, og på lesing og skriving. De fem språkferdighetene er sentrale i studiet, og de fagdidaktiske delene av studiet er nært knyttet til gjeldende læreplaner og kompetansemål.

Modul 1 - Språkvitenskap, lesing, litteratur og kulturkunnskap (høst):

Denne modulen gir en innføring i hvordan byggesteinene i engelsk kan beskrives og forstås, også i sammenheng med første- og andrespråkstilegnelse. Litteraturdelen legger særlig vekt på ungdomslitteratur og andre tekster som kan brukes til refleksjon rundt samfunnsaktuelle tema. Et sentralt fagdidaktisk perspektiv er verdien av og arbeid med lesing og ulike lesemåter.

Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6025 Språkvitenskap og språktilegnelse 7,5
ENG6024 Litteratur og kultur i klasserommet 7,5

 

Modul 2 - Skriving, kommunikasjon og global engelsk (vår):

Innholdet i den andre modulen legger spesiell vekt på hvordan en kan arbeide med å utvikle elevers skrivekompetanse og hvordan skriving kan brukes for å lære. Arbeidet omfatter ulike skriftlige sjangre inkludert multimodale tekster. Modulen dekker også engelsk som et globalt verdensspråk med perspektiver som engelsk som sentralt kommunikasjonsspråk, engelsk i et historisk perspektiv, variasjon i engelsk og engelsk som andrespråk.

Tema som tilpasset opplæring, vurderingspraksis og arbeidsmåter i faget vil være gjennomgående i begge moduler. Samtidig er arbeidet med egen språkferdighet sentralt, både skriftlig og muntlig.

Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6014 Skriving i klasserommet 7,5
ENG6026 Global engelsk 7,5

I studiet inngår tilbud om en ukes studieopphold ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York, men oppholdet er ikke en obligatorisk del av studiet.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er rent nettbasert og tilrettelagt for fleksible studier med videoforelesninger, skriftlig materiale, og oppgaver av ulik art. I enkelte emner vil det likevel kunne være krav om deltakelse i webinar og grupper.

Læringsformer og aktiviteter omfatter ulike skriftlige oppgaver (blogg, essay, kortsvarsoppgaver), muntlige oppgaver (i nettmøter og i form av innleveringer), flervalgstester, og andre oppgaver med bruk av digitale verktøy. Det tilrettelegges for samarbeid og deling i virtuelle møterom og ulike skriftlige fora, og enkelte arbeidskrav involverer respons på medstudenters arbeid. Underveis i studiet gis muntlige og skriftlige tilbakemeldinger og veiledning.

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Tilsetting i skolen i studieperioden
  • 30 studiepoeng engelsk (Engelsk 1 fra NTNU eller tilsvarende)

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

God kompetanse i lesing og skriving i engelsk.

Det er ingen studieavgift i dette kurset,

Semesteravgift må betales hvert semester og du må regne med utgifter til pensumlitteratur

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 76 72

Fagansvarlige:
Anja Angelsen
Helen M. Murray