Engelsk 2 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 2 (8.-13. trinn)

Med vekt på 8.-10. trinn

Engelsk 2 - ingress

Engelsk 2 er et rent nettbasert studium som gir faglig og fagdidaktisk fordypning for deg som underviser i engelsk på 8.-13. trinn og som har mindre enn 60 studiepoeng (sp) i faget. Engelsk 2 bygger på Engelsk 1 (30 sp) eller tilsvarende.

NB! Krysspublisert artikkel

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2020/2021 og du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no). Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2020.

Engelsk 2 - om studiet

Målgruppe

Lærere på 8. til 13. trinn, med hovedfokus på ungdomstrinnet. 

Undervisningsform

Studiet er et rent nettstudium, uten fysiske samlinger. Læringsformer og aktiviteter omfatter skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner/arbeidskrav ved bruk av digitale verktøy, blogginnlegg og veiledning. Fagdidaktiske perspektiver knyttet til deltakernes arbeid i egne klasserom, kunnskapsdeling i eget kollegium og utvikling av og refleksjon over egne undervisningsopplegg står sentralt.

Utveksling av synspunkter og refleksjon over undervisningspraksis er også en viktig del av studiet. Vurderingsarbeidet i studiet skal gi deltakerne modeller for eget arbeid med elever

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Opptak til studiet forutsetter at en er tilsatt i skolen i studieperioden, har godkjent lærerutdanning og har 30 studiepoeng engelsk (Engelsk 1 eller tilsvarende).

Anbefalte forkunnskaper

God kompetanse i lesing og skriving i engelsk.


Engelsk 2 - studiets innhold

Studiets innhold

Engelsk 2 (8-13) ved NTNU er på bachelornivå, og består av to moduler, hver på 15 studiepoeng, med både fagdidaktisk og faglig innhold. De fagdidaktiske delene av studiet bygger på skolens læreplaner og kompetansemål og gjenspeiler også gjennomgående mål for grunnskolelærerutdanningen. Perspektiver som tilpasset opplæring og vurdering blir behandlet teoretisk og som del av studiet av arbeidsmåter i faget. Grunnleggende ferdigheter og de fem språkferdighetene er sentrale i studiet, og lesing og skriving blir vektlagt spesielt.

Engelsk 2 - studiets innhold 2

Språkvitenskap, lesing, litteratur og kulturkunnskap (15 sp)
Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6025 Språkvitenskap og språktilegnelse 7,5
ENG6024 Litteratur og kultur i klasserommet 7,5
Skriving, kommunikasjon og global engelsk (15 sp)
Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6014 Skriving i klasserommet 7,5
ENG6026 Global engelsk 7,5

Engelsk 2 - studiets innhold 3

Modul 1 - Språkvitenskap, lesing, litteratur og kulturkunnskap (høst):

Innholdet i den første modulen dekker temaene språktilegnelse og språkvitenskap, litteratur med særlig vekt på ungdomslitteratur samt andre tekster som er aktuelle i klasserommet for å reflektere over relevante tema innenfor kulturkunnskap. Et sentralt fagdidaktisk perspektiv er verdien av og arbeid med lesing og ulike lesemåter. 

Modul 2 - Skriving, kommunikasjon og global engelsk (vår):

Innholdet i den andre modulen vil spesielt legge vekt på hvordan en kan arbeide med å utvikle elevers skrivekompetanse og hvordan skriving kan brukes for å lære. Arbeidet omfatter ulike skriftlige sjangre inkludert multimodale tekster. Modulen dekker også engelsk som et globalt verdensspråk med perspektiver som engelsk som sentralt kommunikasjonsspråk, engelsk i et historisk perspektiv og engelsk som andrespråk

Læringsutbytte

I studiet inngår tilbud om en ukes studieopphold ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York, men oppholdet er ikke en obligatorisk del av studiet.


Samlinger

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske samlinger. Neste oppstart uke 35, 2020

23 jan 2020

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Bente Moslet
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 76 72

Faglige kontaktpersoner:
Anja Angelsen
Maren S. Rasmussen

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.