ENG6024 - Litteratur og kultur i klasserommet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er didaktisk orientert. Noen av arbeidskravene er knyttet til utprøving av fagdidaktisk kunnskap i faget, samt arbeidskrav relatert til pedagogisk bruk av IKT.

Tema:
Lesing og lesemåter, ungdomslitteratur, litterære tekster som utgangpunkt for refleksjon over relevante tema innenfor kulturkunnskap. Tilpasset opplæring, vurderingspraksis.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har
- kunnskap om variert og relevant engelskspråklig litteratur i aktuelle sjangre
- kjennskap til didaktiske begrunnelser for bruken av litteratur i engelskfaget

Ferdigheter
Studenten kan
- planlegge og gjennomføre variert undervisning i engelsk med bruk av litteratur
- anvende egen kunnskap om litteratur som et verktøy for undervisning og læring, også når det gjelder undervisning i kulturrelaterte tema
- bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i engelsk
- uttrykke seg muntlig og skriftlig på engelsk tilpasset ulike relevante sammenhenger

Generell kompetanse
Studenten har
- innsikt i hvordan man kan utvikle egen språkferdighet gjennom lesing

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet er leksjonsbasert, og hver leksjon tar for seg gitte tema som behandles gjennom arbeid med leksjon og tilhørende pensumtekster og oppgaver.
Studenter vil ha skriftlig kontakt med faglærer og medstudenter via emnets forum og blogg. I tillegg vil studentene benytte digitale verktøy for muntlig presentasjon og nettmøter.

Obligatoriske aktiviteter
Emnet vil inneholde krav om 2-4 større obligatoriske aktiviteter med variasjon i form, innhold og formål. I tillegg kan det komme mindre aktiviteter i form av blogginnlegg, respons på medstudenters blogginnlegg og lignende.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Blogginnlegg
  • 2-4 større obligatoriske aktiviteter med variasjon i form, innhold og formål

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)

Forkunnskapskrav

30 sp engelsk (Engelsk 1 (8-13) fra NTNU, eller tilsvarende).

Kursmateriell

Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og via NTNU studentepost. Studenten må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon samt webkamera til nettmøter.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100

Utlevering
05.12.2019

Innlevering
09.12.2019

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.