Videreutdanning for lærere, Trondheim

Engelsk 1 (8.-13. trinn)

Med vekt på 8.-10. trinn

Studiet er fulltegnet

Det er derfor ingen tilgjengelige restplasser.

Søknadsfristen er passert

Søknadsfristen for dette studiet var 1. mars. Eventuelle ledige studieplasser vil annonseres her når opptaket via Utdanningsdirektoratet er ferdig, og dette vil være plasser utenfor vikar- og stipendordningen i Kompetanse for kvalitet (Kfk).

Målgruppe

Lærere på 8. til 13. trinn, med hovedfokus på ungdomstrinnet. 

Undervisningsform

Studiet er et rent nettstudium, uten fysiske samlinger. Læringsformer og aktiviteter omfatter skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner/arbeidskrav ved bruk av digitale verktøy, blogginnlegg og veiledning. Fagdidaktiske perspektiver knyttet til deltakernes arbeid i egne klasserom, kunnskapsdeling i eget kollegium og utvikling av og refleksjon over egne undervisningsopplegg står sentralt.

Utveksling av synspunkter og refleksjon over undervisningspraksis er også en viktig del av studiet. Vurderingsarbeidet i studiet skal gi deltakerne modeller for eget arbeid med elever.

Hvordan søke

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav

Opptak til studiet forutsetter du er tilsatt i skolen i studieperioden og har godkjent lærerutdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende. God kompetanse i lesing og skriving i engelsk.


Wed, 11 Jan 2017 12:30:04 +0100

Studiets innhold

Engelsk 1 (8-13) ved NTNU er på bachelornivå, og tilbys som to moduler, hver på 15 studiepoeng, med både fagdidaktisk og faglig innhold. De fagdidaktiske delene av studiet bygger på skolens læreplaner og kompetansemål og gjenspeiler også gjennomgående mål for grunnskolelærerutdanningen. Perspektiver som språk og språklæring, tekstforståelse, muntlig kompetanse og digital kompetanse blir behandlet teoretisk og praktisk gjennom arbeid med arbeidsmåter i faget. 

Språklæring, kultur og samfunn (15 studiepoeng)
Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6011 Kulturkunnskap 7,5
ENG6015 Språklæring 7,5
Muntlig kompetanse, litterære tekster og sjanger (15 studiepoeng)
Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6012 Litteratur I 7,5
ENG6016 Muntlighet i klasserommet 7,5

Modul 1 – Språklæring, kultur og samfunn (høst):

Temaet kulturkunnskap gir oversikt over minoritetsgrupper og aktuelle politiske og sosioøkonomiske forhold i både Storbritannia og USA. Sentrale fagdidaktiske perspektiver i denne modulen er tema som språklæring og språkbruk. 

Modul 2 – Muntlig kompetanse, litterære tekster og sjanger (vår):

Innholdet i den andre modulen har vekt på arbeid med sentrale litterære verker, bruk av engelskspråklig fagterminologi og fagspesifikke metoder i arbeid med litteratur. Det sentrale fagdidaktiske perspektivet i denne modulen er fokus på språkutvikling, særlig muntlig, språkferdighet og språklæringsstrategier.

» Læringsmål

I studiet inngår tilbud om en ukes studieopphold ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York, men oppholdet er ikke en obligatorisk del av studiet.


Nettbasert. Neste oppstart uke 35-36, 2018


Mon, 29 Jan 2018 12:31:56 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Bente Moslet
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 76 72

Faglige kontaktpersoner:
Anja Angelsen
Fredrik Mørk Røkenes

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.