Engelsk 1, 8.-13. trinn

Engelsk 1, 8.-13. trinn

Videreutdanning for lærere

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for studieåret 2024/2025.

Du søker gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

Søknadsperioden er 1. februar–1. mars 2024.

Lærere på 8. til 13. trinn, med hovedfokus på ungdomstrinnet. 

Dette er et nettbasert studietilbud for deg som ønsker å bli engelsklærer, eller som trenger å formalisere kompetansen din. Ved hjelp av varierte læringsformer vil du lære om språk, litteratur, kultur og muntlighet i klasserommet. Det inngår tilbud om et opphold ved Det norske studiesenteret i York.

Studieplan:

Engelsk 1, 8-13 ved NTNU blir tilbudt som to moduler på 15 studiepoeng, hver med både fagdidaktisk og faglig innhold. Perspektiver som språk og språklæring, tekstforståelse og fagformidling, muntlig kompetanse og digital kompetanse blir behandlet teoretisk og praktisk i studiet. De fagdidaktiske delene av studiet er nært knyttet til gjeldende læreplaner og kompetansemål.

Modul 1 – Språklæring og litteratur (høst):

Modul 1 gir en introduksjon til engelskspråklig litteratur og tar for seg ulike måter å nærme seg litterære tekster. Sentrale fagdidaktiske perspektiver i denne modulen er tema som språklæring og språkbruk.

Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6018 Litteratur 7,5
ENG6015 Språklæring 7,5

Modul 2 – Muntlig kompetanse og engelskspråklige samfunn (vår):

Modul 2 tar for seg aktuelle politiske og sosiale forhold i ett eller flere engelskspråklige samfunn. Det sentrale fagdidaktiske perspektivet i denne modulen er fokus på språkutvikling, særlig den muntlige, språkferdighet og språklæringsstrategier

Emnekode Kurs Studiepoeng
ENG6017 Kulturkunnskap 7,5
ENG6016 Muntlighet i klasserommet 7,5

I studiet inngår tilbud om en ukes studieopphold ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York, men oppholdet er ikke en obligatorisk del av studiet.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studietilbudet er rent nettbasert, men læringsformer og aktiviteter krever likevel deltakelse i nettmøter med medstudenter/faglærere, samt andre typer samarbeidsoppgaver med medstudenter.

Læringsressursene omfatter skriftlig materiale, videomateriale og ulike oppgaver. Studiets arbeidskrav kan omfatte skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner/arbeidskrav ved bruk av digitale (samarbeids-)verktøy, blogginnlegg og veiledning.

Fagdidaktiske perspektiver knyttet til deltakernes arbeid i egne klasserom kan være en del av læringsaktivitetene. Utvikling av og refleksjon over egne undervisningsopplegg står sentralt. Det er også forventninger til kunnskaps- og erfaringsdeling i eget kollegium.

Utveksling av synspunkter og refleksjon over undervisningspraksis er også en viktig del av studiet. Arbeidsmåtene og vurderingsformene er i stor grad prosessorienterte og skal gi deltakerne modeller for eget arbeid med elever.

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning
  • Tilsetting i skolen i studieperioden

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende. God kompetanse i lesing og skriving i engelsk.

Studiet har ingen studieavgift.

Semesteravgift må betales hvert semester og eventuelle kostnader for pensumbøker må påregnes.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 76 72

Fagansvarlige:
Anja Angelsen
Helen M. Murray