course-details-portlet

ENG6025 - Språkvitenskap og språktilegnelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale aspekter knyttet til språksystemet i moderne engelsk innen områder som morfologi, semantikk, syntaks, fonetikk, fonologi og pragmatikk og gir også en innføring i første- og andrespråktilegnelse. Ulike aspekter ved språksystemet og språktilegnelse belyses gjennom drøfting av grunnleggende begreper og tema innenfor disse områdene, og gir et begrepsapparat for å beskrive og analysere språklige fenomener i engelsk.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten
- har grunnleggende teoretisk innsikt i språket som system
- har elementær kunnskap innen minst tre av de fire hovedområdene fonetikk/fonologi, morfologi, syntaks og semantikk/pragmatikk i tilknytning til studiet av moderne engelsk
- kan gjøre rede for sentrale begreper og språkvitenskapelig terminologi som anvendes i beskrivelse og analyse av det engelske språket
- kan anvende disse begrepene for å beskrive og analysere engelskspråklige data
- har grunnleggende teoretisk kunnskap om hvordan mennesker tilegner seg første- og andrespråk
- har tilstrekkelig språkvitenskapelig kunnskap til å kunne lese og forstå vitenskapelige tekster på bachelornivå som behandler tema av deskriptiv og teoretisk art innenfor språkvitenskapen og tilstøtende fagområder.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet.

De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet, og det gis tilbakemeldinger på disse i form av skriftlige tilbakemeldinger og/eller veiledning.

Kontakt med lærer og medstudenter skjer på blogg, i diskusjonsforum, på e-post og i klasserommet på nett.


Annet:

Emnet er fullt nettbasert.Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse.Alle må ha et fungerende headset med mikrofon samt webkamera til nettmøter og for opptak av presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 oppgaver

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen er mappevurdering med 4 elementer (kort hjemmeeksamen,eksamensquiz,skriftlig oppgave eller videoinnlevering, refleksjonstekst). Disse får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Engelsk 2 8-13 trinn (KENG2-8-13)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG6020 7.5 01.09.2019
ENG1101 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU