Andrespråkspedagogikk for yrkesfaglærere

Andrespråkspedagogikk for yrkesfaglærere

Videreutdanning for yrkesfaglærere

Terje er kokk og underviser på Steinkjer vgs. Ikke alle ungdommene har norsk som morsmål, og noen ganger kan det være utfordrende. Foto: Screenstory

Studier EVU-faktaboks

Dette studietilbudet står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog for yrkesfaglærere (udir.no) studieåret 2024/2025.

Søknadsperioden er 1. februar - 1. mars 2024.

Språkferdigheter er avgjørende for å tilegne seg fag- og yrkeskompetanse, og kommunikativ kompetanse er grunnleggende i all yrkesutøvelse. Derfor er det viktig at du som lærer for nyankomne elever gir ei opplæring som både ivaretar faglig innhold og de språklige ferdighetene som trengs for å samtale, lese og skrive i fag og yrke.

Lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole og voksenopplæring. I studiet blir det lagt vekt på at studentene skal trekke veksler på erfaringer fra egen praksis. Man må derfor undervise eller ha tilgang til å kunne samle data fra elever på yrkesfaglige utdanningsprogram eller kombinasjonstilbud.

Studiet gir kompetanse til å ivareta flerkulturelle og flerspråklige perspektiver i skolens arbeid og ivareta minoritetsspråklige elevers rettigheter og behov i fag- og yrkesopplæringa. Studiet er basert på prinsippet om integrert språk- og fagopplæring og legger et ressursperspektiv på flerspråklighet til grunn. Det er praksisnært og omfatter tema som er særlig relevante for yrkesfaglærere som blant annet fag- og yrkesrelevant lesing, skriving og muntlig kommunikasjon, og praktiske tilnærminger i språk- og fagopplæringa. I tillegg omfatter det mer generelle tema som er sentrale for å tilrettelegge opplæringa på hensiktsmessige måter, som flerspråklighet, andrespråkslæring, lovverk og læreplaner.

Studieplan:

Se film om bl.a. Terje fra Steinkjer vgs som tar videreutdanning i andrespråkpedagogikk!

Studiet går over to semester og består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil fremkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger à 2-3 dager ved NTNU i Trondheim hvert semester. Datoer for høsten blir publisert i mars. Datoer for våren blir publisert i oktober.

I undervisninga vil studentenes egne praksiserfaringer være et utgangspunkt for faglige refleksjoner og drøftinger. Det vil være fokus på student-/elevaktive og dialogiske undervisningsformer, praksisnære aktiviteter og arbeidskrav, erfaringsdeling både på studiet og i eget kollegium, samt utprøving av ny faglig kunnskap.

Mellom samlingene legges det opp til nettbasert dialog og arbeid med ulike oppgaver. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Eksamen

SKOLE6269 (Høst): Muntlig eksamen
Vurderes med bestått/ikke bestått

SKOLE6270 (Vår): Semesteroppgave
Vurderes med bestått/ikke bestått

Du søker gjennom Utdanningsdirektoratets søkeportal for yrkesfaglærere: https://www.udir.no/videreutdanningyrkesfag i perioden 1. februar - 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

  • Godkjent lærerutdanning

Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Krav til dokumentasjon

Studiet har ingen studieavgift.

Du må påregne kostnader til semesteravgift, pensum, reise og opphold.

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 83 71

Fagansvarlig:
Irmelin Kjelaas