course-details-portlet

SKOLE6270 - Andrespråkspedagogikk for yrkesfaglærere Emne 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Andrespråkspedagogikk for yrkesfaglærere er et samlings- og nettbasert studium skreddersydd for lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole og voksenopplæring. Målet med studiet er å styrke læreres kompetanse til å organisere, planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringa for minoritetsspråklige elever. Studiet er basert på prinsippet om integrert språk- og fagopplæring og legger et ressursperspektiv på flerspråklighet til grunn. Det er praksisnært og omfatter emner som er særlig relevante for yrkesfaglærere som fag- og yrkesrelevant lesing, skriving og muntlig kommunikasjon, og praktiske tilnærminger i språk- og fagopplæringa. I tillegg omfatter det mer generelle emner som er sentrale for å tilrettelegge opplæringa på hensiktsmessige måter, som flerspråklighet, andrespråkslæring, lovverk og læreplaner. Studiet er delt i to emner og går over to semestre.

Undervisningstemaer:

 • Klasseledelse i språklig og kulturelt sammensatte elevgrupper
 • Tilpassa opplæring i språklig og kulturelt sammensatte elevgrupper
 • Lesing av fagtekst
 • Yrkesretta skriving/tekstskaping
 • Kommunikativ kompetanse på arbeidsplassen
 • Integrert språk- og fagopplæring på verksted/arbeidsplass
 • Tospråklig støtte i fag- og yrkesopplæringa
 • Vurdering av yrkesrelevant kommunikativ kompetanse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • Klasseledelse og tilpassa opplæring i språklig og kulturelt sammensatte elevgrupper
 • Didaktiske tilnærminger til fag- og yrkesrelevant lesing, tekstskaping og muntlig kommunikasjon
 • Praktiske, yrkesrelevante tilnærminger i integrert språk- og fagopplæring
 • Organisering av tospråklig støtte i fag- og yrkesopplæringa
 • Ulike former for underveis- og sluttvurdering av yrkesrelevant kommunikativ kompetanse

Ferdigheter

Studenten

 • Kan utøve god klasseledelse i språklig og kulturelt sammensatte elevgrupper
 • Kan tilpasse opplæringa til elever med ulik språklig og kulturell bakgrunn
 • Kan legge til rette for hensiktsmessig arbeid med fag- og yrkesrelevant lesing, tekstskaping og muntlig kommunikasjon
 • kan legge til rette for integrert språk- og fagopplæring på verksted/arbeidsplass
 • kan organisere tospråklig støtte i yrkesopplæringa
 • kan legge til rette for ulike former for underveis- og sluttvurdering av elevers yrkesrelevante kommunikative kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, selvstendig studium, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Læringsplattformen Blackboard og ev. andre digitale plattformer blir benytta for informasjon, diskusjoner og faglige aktiviteter mellom samlingene. Erfaringer og problemstillinger fra deltakernes arbeidssted blir trukket inn i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Følgende inngår som obligatoriske arbeidskrav:

 • En muntlig eller skriftlig fagtekst over oppgitt tema

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Andrespråkspedagogikk for yrkesfaglærere (KAPED-YRK)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
16.05.2024

Innlevering
24.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU