Kunnskap for et bedre samfunn

Kunnskap for et bedre samfunn

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskaps strategi for perioden 2018-2025

Ei lita hytte ved sjøen med Træna i bakgrunnen

Fra visjon til virkelighet - bilde


Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet

SU vil følge opp NTNUs visjon, strategi og hovedprioriteringer gjennom strategien Kunnskap for et bedre samfunn. Fakultetets strategi konkretiseres i en flerårig handlingsplan som revideres årlig i forbindelse med utarbeidelse av fakultetets budsjett. Handlingsplanen angir prioriteringer, virkemidler og tiltak som skal iverksettes for å nå utviklingsmålene i strategien. Planen inneholder indikatorer for å vurdere resultater. Ressurser fordeles gjennom prinsipper fastlagt i fakultetets viderefordelingsmodell (VFM). Strategisk personalplanlegging skal styre ansettelser og være et viktig verktøy for kompetanseutvikling, rekruttering og ressursfordeling.

Instituttenes strategier utvikles innenfor rammen av NTNUs og fakultetets strategi. Fakultetets strategi underbygger instituttenes strategier ved å tilrettelegge for, og støtte opp om, faglig utvikling. Fakultetets ledelse prioriterer innsatsområder, forvalter administrative støttefunksjoner og kompetanse, samordner felles utviklingstiltak, stiller kvalitetskrav, og tildeler strategiske midler og rekrutteringsstillinger gjennom transparente prosesser.