Kunnskap for et bedre samfunn

Kunnskap for et bedre samfunn

Strategi 2018-2025


Forskning

Forskning

Tre generasjoner som sitter sammen i en sofa. Foto.

Akademisk frihet er en forutsetning for forskningens kvalitet, den kritiske samfunnsdebatten og tilliten til forskningsbasert kunnskap. Prinsippet om akademisk frihet ligger til grunn for all forskning utført ved fakultetet.

Vår forskning stiller spørsmål og frembringer ny kunnskap som svarer på sentrale samfunnsutfordringer nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet har sterke forskergrupper innen alle våre fagområder. Samhandling mellom anvendt forskning og grunnforskning gir synergier som gir en økt samlet kunnskapsbase i samfunnet. Fakultetet har fremragende forskningsmiljøer som leder og deltar i internasjonale forskningsnettverk og prosjekter. Eksternfinansierte prosjekter sikrer handlingsrom for faglig utvikling.

Vi har et spesielt ansvar for praksisnær forskning. Aktiv brukermedvirkning bidrar til å identifisere forskningsspørsmål og til å gi forskningsresultater som legger grunnlag for bedre praksis i både offentlig og privat sektor.

Vår forskning utføres på en ansvarlig måte, og i tråd med anerkjente forskningsetiske normer. Våre forskere tilstreber åpenhet i alle ledd av forskningsprosessen.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er sidestilt med forskning. Kunst og kunstnerisk forskning har en egenverdi, og en sentral verdi for læring, kunnskaps- og samfunnsutvikling.

Strategiske utviklingsmål

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal:

Utvikle nasjonalt og internasjonalt fremragende forskningsmiljøer, lede internasjonale forskningsnettverk, og være attraktive samarbeidspartnere for ledende fagmiljøer internasjonalt

Tilrettelegge for utvikling og fornyelse i alle fagmiljøer gjennom tydelige faglige prioriteringer i bruken av våre forskningsressurser, og stimulering av forskningsgrupper

Utvikle fagmiljøer som er ledende innen praksisnær forskning som bidrar til innovative løsninger på samfunnsutfordringer

Utvide det faglige handlingsrommet gjennom ekstern finansiering

Utvikle forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet, og gi våre ph.d.-kandidater kvalifikasjoner som bidrar til kompetanseheving i arbeidslivet, også utenfor akademia


Utdanning og læringsmiljø

Utdanning og læringsmiljø

Ugleunge som holdes i to hender. Foto.

Fakultetets bredde gir samlet et unikt tilbud av studieprogrammer. Utdanningen er forskningsbasert og praksisrelevant. Studiene utvikler refleksjon, kritisk tenkning og analytiske evner. Studietilbudet kjennetegnes av fleksible og nye læringsformer, og bruk av læringsarenaer hvor pedagogiske og teknologiske muligheter anvendes aktivt. Våre undervisere har høy faglig kompetanse og gode pedagogiske ferdigheter. Etter- og videreutdanning er en sentral del av studietilbudet. 

Fakultetet har attraktive og kvalitetssikrede studieprogrammer med en internasjonal dimensjon. Flere av studieprogrammene er landets mest ettertraktede, og enkelte hevder seg internasjonalt. Vi utdanner svært godt kvalifiserte kandidater som er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Studieprogrammene stiller høye krav, og forutsetter motiverte og kompetente studenter. De er godt forankret i solide fagmiljøer.

Studentene har et godt læringsmiljø med studentaktive undervisningsformer, fleksibel og tilpasset infrastruktur som fremmer læring, og bidrar til trivsel og tilhørighet. Sammen med god studiekvalitet gir dette høy grad av fullføring på normert tid.

Strategiske utviklingsmål

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal:

Utdanne ettertraktede kandidater som har høy faglig kompetanse med evne til å møte komplekse samfunnsutfordringer i et livslangt perspektiv

Utvikle studentaktive og utfordrende studieprogrammer som kjennetegnes av kunnskapsbasert utvikling av læringsmiljøet

Utvikle nyskapende samarbeid med praksisfeltet og arbeidslivet som fremmer gjensidig kvalitetsutvikling

Tilby forskningsbaserte, innovative og utforskende læringsprosesser, og være en sentral bidragsyter i NTNUs arbeid med læring og utdanningskvalitet

Bedre kvalitet og ressursutnyttelse gjennom samordning av studieprogramportefølje og samarbeid om emnetilbud


Innovasjon og nyskaping

Innovasjon og nyskaping

Omriss av mennesker på konsert. Foto.

Vi tilbyr utdanninger og bidrar med forskning som gir oss bedre forutsetninger for å møte fremtidens samfunnsutfordringer.

Vår kunnskap om individ, samfunn, organisasjon og læring legger premisser for nyskaping og innovasjon.Vårt brede samfunnsperspektiv vektlegger endringer i tjenester, praksis og prosesser som forutsetning for fornyelse i offentlig og privat virksomhet. Samvirke mellom våre faglige perspektiver, teknologi og naturvitenskap fremmer bærekraftig utvikling, og gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner.

Vi utvikler og anvender forskningsbaserte innovative undervisningsformer- og metoder. Våre utdanninger gir studentene kompetanse til å omsette forskning i ny praksis. Vi setter studentene i stand til å møte morgendagens krav til omstilling og utvikling i eksisterende eller nytt arbeidsliv.

Fakultetet bidrar til å skape gode, effektive og kunnskapsbaserte løsninger som fører til fornyelse i offentlig og privat sektor gjennom både forskning og utdanning.

Strategiske utviklingsmål

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal:

Bidra til nyskaping og innovasjon som gir grunnlag for bærekraftig utvikling

Skape fornyelse i offentlig sektor gjennom vår forskning og utdanning

Styrke samarbeidet med næringsliv og offentlig sektor gjennom langsiktige samarbeidsavtaler på strategisk viktige områder

Gi grunnlag for innovasjonsforståelser ved NTNU gjennom vår kompetanse innen samfunn, organisasjon og læring

Utdanne kandidater med relevant endrings- og samhandlingskompetanse som kan møte komplekse utfordringer i et fremtidig arbeidsmarked


Formidling

Formidling

Tre menn som prater og ler inne på en trikk. Foto.

Fakultetet sørger for at innsikt og kunnskap utviklet av våre forskningsmiljøer bidrar til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt. 

Formidling og kommunikasjon av forskingsresultater, ny kunnskap, nye ideer og ny praksis er en viktig del av fakultetets samfunnsoppdrag. Vår formidling er åpen og brukerrettet, og bidrar til at kunnskap fra forskning og undervisning anvendes i samfunnet.

Våre forskere er representert på relevante arenaer og i aktuelle kanaler, og markerer fakultetets fagmiljøer som synlige samfunnsaktører. 

Fakultetet fremstår som et av landets mest attraktive arbeids- og studiesteder innenfor våre fagområder. Vårt brede utdanningstilbud er etterspurt og godt synlig for potensielle søkere og arbeidsgivere.

Vi jobber strategisk med rekruttering av studenter, og tiltrekker oss gode søkere gjennom målrettet kommunikasjon som synliggjør våre studietilbuds kvalitet, egenart og samfunnsrelevans.

Strategiske utviklingsmål

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal:
 
Sørge for at forskning og forskningsresultater kommer samfunnet til gode gjennom målrettet formidling i åpne, digitale og allment tilgjengelige kanaler 
Være en tydelig premissleverandør for offentlig debatt og samfunnsutvikling gjennom å identifisere, definere og formidle kunnskap om, og løsninger på, samfunnsmessige utfordringer  
Synliggjøre kvaliteten og relevansen i fakultetets utdanningstilbud for potensielle søkere og arbeidsgivere
Styrke formidlingskompetansen blant ansatte og ph.d.-studenter