Kunnskap for et bedre samfunn

Kunnskap for et bedre samfunn

Strategi 2018-2025


Tverrgående innsatsområder

Internasjonalisering

Internasjonalisering

Fugler som flyr over landskap. Foto.

Deltakelse i det globale kunnskapssamfunnet er en forutsetning for kvalitet og relevans i vår forskning og utdanning. Akademisk kvalitet styrkes gjennom internasjonalt samarbeid. Våre fagmiljøer deltar i samarbeid med fremragende internasjonale kunnskapsmiljøer. Fakultetet er vertsinstitusjon for internasjonale forskningssentre.

Fakultetet har en gjennomgående internasjonal orientering som ligger til grunn for faglig og pedagogisk utvikling. Våre studieprogrammer gir internasjonale perspektiver, og har en markert global dimensjon. Alle våre utdanninger tilbyr utvekslingsopphold av høy kvalitet gjennom forpliktende avtaler med strategisk viktige samarbeidspartnere. SU rekrutterer studenter og anerkjente akademikere internasjonalt.

Vi har særlig oppmerksomhet om FNs bærekraftsmål, med innsatsområder som bidrar til at disse nås.

Strategiske utviklingsmål

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal:

Etablere flere strategiske partnerskap med utvalgte institusjoner globalt

Øke utnyttelsen av EUs virkemidler for forskning, innovasjon og utdanning

Styrke rekrutteringen av fremragende forskere internasjonalt, og øke den internasjonale mobiliteten for ansatte og studenter

Bidra til realisering av FNs bærekraftsmål


Tverrfaglig samhandling

Tverrfaglig samhandling

Mann som går på ei gate foran bygninger. Foto.

Fremtidens sammensatte utfordringer krever tverrfaglighet. SU har en rolle som pådriver for tverrfaglig samarbeid, og tilrettelegger for samhandling i skjæringspunktet mellom samfunns- og utdanningsvitenskap og andre fagområder ved NTNU.

SU vektlegger solid fagspesifikk kunnskap som grunnlag for tverrfaglig forskning og utdanning, og legger til rette for samarbeid internt på fakultetet og på NTNU forøvrig. Vi har fagmiljøer som bidrar til NTNUs og fakultetets felles satsinger.

Gjennom tverrfaglig samarbeid bidrar våre fagmiljøer med samfunns- og utdanningsvitenskapelige perspektiver i NTNUs studietilbud. Tilsvarende inneholder våre utdanninger særtrekk som avspeiler NTNUs profil. Dette bidrar til å gjøre våre utdanninger unike i nasjonal sammenheng.

Strategiske utviklingsmål

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal:

Delta aktivt i tverrfaglige satsinger av høy kvalitet som støtter opp under NTNUs samfunnsoppdrag

Bidra til tverrfagligheten i NTNUs studieprogrammer med samfunns- og utdanningsvitenskapelige perspektiver

Synliggjøre en tydelig NTNU-profil i egne studieprogrammer

Utvikle kompetanse som støtter opp under tverrfaglig samhandling i praksisfeltet


Organisasjon og ressurser

Organisasjon og ressurser

En stor båt på et skipsverft med arbeidere i forkant. Foto.

Fakultetets viktigste ressurs er menneskene som arbeider og studerer her. Vi er en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver som legger til rette for at alle ansatte kan utvikle seg gjennom hele karriereløpet. Vi har ansvarlige ledere som fremmer en kultur preget av samarbeid, kollegial medvirkning og åpen, dialogbasert kommunikasjon internt. Vi har et godt samarbeid med studentdemokratiet og arbeidstakerorganisasjonene, og arbeider aktivt for at ansatte og studenter skal bli hørt.

SU er en effektiv og lærende organisasjon med et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø for ansatte og studenter. Fakultetet har administrative støttetjenester av høy faglig kvalitet som støtter opp under fagmiljøene. Digitale verktøy bidrar til en effektiv organisasjon som er omstillingsdyktig, og som prioriterer ressurser på en god måte. Fakultet har ressurser til å drive utvikling i tråd med strategiske mål.

Strategiske utviklingsmål

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal:

Ivareta alle ansatte gjennom systematisk dialog om utviklingsmål og kompetanseheving

Aktivt bruke strategisk personalplan og profesjonelle rekrutteringsprosesser for å fremme faglige utviklingsmål og mangfold

Utvikle organisasjon, ledelse og arbeidsmiljø for å underbygge faglige mål og sikre legitimitet i endringsprosesser

Ta i bruk teknologiske muligheter og aktivt forenkle og forbedre våre arbeidsprosesser for å sikre effektiv drift

Ha ressursstyring som bidrar til økt produktivitet, og sikrer handlingsrom for strategiske prioriteringer og fornyelse, både på institutt- og fakultetsnivå