Kunnskap for et bedre samfunn

Kunnskap for et bedre samfunn

Strategi 2018-2025


Overordnet mål

Overordnet mål


Visjon

Visjon – Kunnskap for et bedre samfunn

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap har et særlig ansvar for å bidra til demokratisk utvikling og livslange lærings- og dannelsesprosesser.

Kunnskap om samfunnsforhold, mennesker og hvordan vi lærer setter oss i stand til å påvirke samfunnsutviklingen. Demokratiet er avhengig av en opplyst debatt der grunnleggende holdninger, virkelighetsoppfatninger og verdensbilder utfordres og bevares. 

NTNUs visjon er å bidra til realisering av FNs bærekraftsmål. Vår styrke ligger i en bred tilnærming til begrepet bærekraft, og forståelse av sammenhenger mellom individ, samfunn, miljø og teknologi.

Kunnskap utviklet i våre fagmiljøer skal komme fellesskapet til gode, og bidra til et bedre samfunn nasjonalt og globalt.

I 2025 har vi nådd vårt mest ambisiøse mål, nemlig at alle våre institutter har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt internasjonalt nivå innen minst ett av sine kjerneområder.


Verdier

Verdier

NTNUs verdier kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull er forankret i akademisk frihet, demokrati, samfunnsansvar, likeverd og åpenhet. 

Kreativ

Kreativ

Vi vil arbeide kreativt for å utvikle ny kunnskap på tvers av fag og profesjoner i samarbeid med relevante samfunnsaktører. 
 

Kritisk

Kritisk

Våre fag skal være uavhengige stemmer som kritisk utfordrer etablerte forestillinger om samfunnet, og som avdekker underliggende maktstrukturer. 

Konstruktiv

Konstruktiv

Vi skal fylle en konstruktiv rolle ved å utvikle kunnskap som grunnlag for en bærekraftig samfunnsutvikling. 

 

Respektfull

Respektfull

Vi vil opptre respektfullt, og fremme arbeids- og læringsmiljø som er inkluderende for alle, og som legger til rette for meningsbrytning og personlig vekst.

Samfunnsoppdrag

Samfunnsoppdrag

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal være en sentral bidragsyter til NTNUs samfunnsoppdrag. Forskningen og utdanningen skal være en premissleverandør for offentlig debatt og samfunnsutvikling gjennom å identifisere og definere sentrale samfunnsspørsmål. Våre fagmiljøer skal sette fremtidens utfordringer på dagsorden. Vi skal utdanne kandidater med evne til uavhengig og kritisk tenkning.

Samfunns- og utdanningsvitenskapene er vesentlige for identiteten og rollen til breddeuniversitetet. Det faglige fundamentet ligger i solide og fremragende fagmiljøer innenfor både profesjons- og disiplinfag. Egenarten og egenverdien til fagene er basis for deres utvikling. Grunnforskning skal være en vesentlig del av fagenes identitet.

Forskningsbasert og praksisnær utdanning og forskning utviklet i samarbeid med sentrale samfunnsaktører gir oss mulighet til å legge premisser for nyskaping i offentlig sektor. Fakultetets fagprofil gir oss særlige forutsetninger for å utvikle synergier på tvers av fag. Lærerutdanning, psykologi og sosialt arbeid skal være nasjonale profesjonsfaglige tyngdepunkter.

Våre fag utvikler innsikt og gir perspektiver på sammenhengene mellom individ, samfunn, naturvitenskap og teknologi. Vi er derfor en sentral bidragsyter til NTNUs tverrfaglighet. Forståelse av samfunnsmessige rammebetingelser er grunnleggende for bærekraftig nyskaping og realisering av NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden.


Bilde-kunnskap for en bedre verden

Gutt som feirer mål på fotballbanen. Foto.