Studentintervjuer

Medisin, helse og sosialfag


Fekk jobb på praksisplassen

Studieprogram: Bachelor i sykepleie, fullført i 2018. 
Yrke og arbeidssted: Sykepleier, Ulstein kommune og Hareid kommune. 
Navn: Martyna Murnikovaite 

"Det eg likar best med jobben min er at det er variasjon. At ingen dag er lik. At det er til tider utfordrende og hektisk. At det så meningsfullt som det er."

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Fekk jobb på praksisplassen

Studieprogram: Bachelor i sykepleie, fullført i 2018. 
Yrke og arbeidssted: Sykepleier, Ulstein kommune og Hareid kommune. 
Navn: Martyna Murnikovaite 

"Det eg likar best med jobben min er at det er variasjon. At ingen dag er lik. At det er til tider utfordrende og hektisk. At det så meningsfullt som det er."

Martyna Murnikovaite

Kva jobber du med?

Siden første studieår har eg jobbet på samme sjukeheimen som eg er ansatt nå hos som sjukepleiar. Eg har siden andre studieår jobbet i heimetjenesten eg nå er ansatt som sjukepleiar. 

Eg jobber med pasienter i forskjellige aldersgrupper. Det varierer veldig kva de trenger hjelp til.

Vi bruker mest arbeidstid på pasientkontakt, men en god del av tiden brukes på dokumentasjon, papirarbeid, refleksjon ilag med arbeidskollegaer, medisinlegging og liknande.

Kva er det beste ved jobben din?

Det eg likar best med jobben min er at det er variasjon. At ingen dag er lik. At det er til tider utfordrende og hektisk. At det så meningsfullt som det er. Det beste er når pasientene takker for hjelp med et smil. 

Korleis var vegen til denne jobben etter studia?

Eg har jobba på dei samme plassane eg jobbar i dag som assistent sidan eg hadde praksis. Eg fekk tilbud om sjukepleiarstilling før eg var heilt ferdig med studiet. 

Kva er dine beste karrieretips til dei som studerer i dag? 

Ha en jobb ved siden av, slik forebygger du et såkalt realitetsjokk. Takk gjerne ja til flere jobbtilbud og prøv for eksemåel både heimetjenesten og jobb i en institusjon så du finner ut hva som passer best for deg. 

Fikk ønskejobben innenfor psykisk helsevern

Studieprogram: Bachelor i sykepleie, fullført i 2018. 
Yrke og arbeidssted: Sykepleier, Lokal sikkerhetspsykiatri, Helse Møre og Romsdal.
Navn: Martin Nilsen

"Jeg føler at jeg gjør en viktig jobb for pasientene, at jeg bidrar til å gjøre deres dag bedre"

Bachelorprogram 3-årig Ålesund

Fikk ønskejobben innenfor psykisk helsevern

Studieprogram: Bachelor i sykepleie, fullført i 2018. 
Yrke og arbeidssted: Sykepleier, Lokal sikkerhetspsykiatri, Helse Møre og Romsdal.
Navn: Martin Nilsen

"Jeg føler at jeg gjør en viktig jobb for pasientene, at jeg bidrar til å gjøre deres dag bedre"

Martin Nilsen

Hva jobber du med?

Jeg jobber med personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern. Mine arbeidsoppgaver er blant annet å møte pasienter, observere og vurdere pasientenes psykiske helse og rusproblematikk og gjennomføre nødvendige tiltak. 

Hva er det beste ved jobben din?

For det første har vi et helt fantastisk arbeidsmiljø. I 2017 vant vi «Arbeidsmiljøprisen».

For det andre, jeg jobber med en meget utfordrende pasientgruppe som befinner seg i en veldig vanskelig situasjon. Jeg føler at jeg gjør en viktig jobb for pasientene, at jeg bidrar til å gjøre deres dag bedre, og hjelper dem tilbake til en vanlig hverdag. 

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Det gikk av seg selv. Jeg sendte en åpen søknad til Helse Møre og Romsdal, psykiatri, mens jeg studerte. Det var den retningen jeg egentlig ønsket å jobbe med etter studiet.

Jeg fikk sommerjobb på min nåværende arbeidsplass etter andre klasse, og da jeg var ferdig med bachelorgraden etter tre år fikk jeg tilbud om fulltidsjobb der.

Hva er dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag? 

Du må være «på» under studiet, og prøve å få deltidsjobber på det området du ønsker å jobbe etter studiene. Da har du erfaring å vise til både som sykepleier, og innenfor relevant område. Det forsterker din posisjon som jobbsøker, og kanskje du får mulighet til å bli værende der du har hatt deltidsjobb.

– Studiet har opna opp for at eg ser fleire vinklingar

Navn: Yrla Klein
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2018
Yrke og arbeidssted: Pedagog, Sogn og Fjordanne fylkeskommune

"Særleg dei som jobbar i helsesektoren, opplæringssektoren og politi trur eg vil ha stort utbytte av studiet."

Videreutdanning

– Studiet har opna opp for at eg ser fleire vinklingar

Navn: Yrla Klein
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2018
Yrke og arbeidssted: Pedagog, Sogn og Fjordanne fylkeskommune

"Særleg dei som jobbar i helsesektoren, opplæringssektoren og politi trur eg vil ha stort utbytte av studiet."

Yrla Klein

Kva jobbar du med?

Eg jobbar innenfor alle felt som omhandlar minoritetsspråklege og fleirkulturelle tema i tilknyting til vidaregåande opplæring. Eg har hovudsakleg hatt ansvar for å få i gang samarbeid, drift og utvikling av opplæringstilbodet "Grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom", også kalt "kombinasjonsklasser" i andre fylke.

Eg driv med generell rettleiing og rådgjeving, både for kommunalt tilsette, enkeltpersonar, vidaregåande skular, og kollegaer. Eg driv og med utvikling og kompetanseheving for tilsette i vidaregåande opplæring, og arbeid knytta til forebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme. 

Kvifor valde du studiet? 

Eg valde studiet for å vidareutvikle kompetansen min på det fleirkulturelle feltet, og få formelle studiepoeng. Studiet gav ein moglegheit til å knytte praksisfeltet til teori, og var lagt opp slik at eg fekk bruke arbeidskvardagen min og tidlegare erfaringar undervegs i studiet.

I tillegg var studiet retta mot mange yrkesgrupper, slik at eg fekk ein tverrfagleg innsikt i fleirkulturelle tema i ulike fagfelt.

Korleis brukar du kunnskapen fra studiet i jobben din?

Det blir hovudsakleg brukt som eit bakteppe i alt eg gjer. Det dannar grunnlaget for korleis eg vurderar saker og spørsmål, og har opna opp for at eg ser fleire vinklingar.

Eg har også gått tilbake til forelesningar, notater og bøker for å slå opp relevant forsking om tema eg skal handtere i arbeidet mitt.

Kven ville du anbefalt å ta studiet?

Studiet passar for alle som jobbar med og for menneske. Å auke eins eigen fleirkulturelle forståing kjem alle til gode, både i arbeidet og i privat samanheng.

Kultur påverkar oss på alle områda i livet, og å få ein større forståing for kvifor menneske gjer som dei gjer kan unngå konflikt, misforståingar og fremme samarbeid og kommunikasjon. 

Særleg dei som jobbar i helsesektoren, opplæringssektoren og politi trur eg vil ha stort utbytte av studiet.

 

Ønsket mer kompetanse i sitt arbeid med ungdom

Navn: Lilliann A. Brobakk
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2019
Yrke og arbeidssted: Veileder i NAV Møre og Romsdal og NAV Fræna-Eide

"...jeg opplever at jeg har hatt stor mulighet til å tilegne meg kunnskap som går direkte på min jobb."

Videreutdanning

Ønsket mer kompetanse i sitt arbeid med ungdom

Navn: Lilliann A. Brobakk
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2019
Yrke og arbeidssted: Veileder i NAV Møre og Romsdal og NAV Fræna-Eide

"...jeg opplever at jeg har hatt stor mulighet til å tilegne meg kunnskap som går direkte på min jobb."

Lillian Brobakk

Hva jobber du med? 

Jeg jobber med oppfølging av ungdom, det vil si personer opptil 30 år. Jeg bistår ungdom i alle livsfaser som har behov for hjelp til å komme seg ut i jobb. Jeg er i kontakt med ungdom som ikke har bolig, skoleplass eller inntekt.

Hvorfor valgte du å ta studiet? 

Jeg begynte på studiet for å utvikle kompetansen min. Jeg jobber med mennesker og ønsket å tilegne meg mer kompetanse, spesielt om ungdom med flerkulturell bakgrunn. 

Hvordan bruker du kunnskapen fra studiet i jobben din? 

Studiet er veldig åpnet, jeg opplever at jeg har hatt stor mulighet til å tilegne meg kunnskap som går direkte på min jobb. Det er lagt opp slik til at vi må reflektere over våre holdninger og verdier, og argumentere for disse ved å støtte oss på faglitteratur. 

Fordi jeg har fått innblikk i temaer jeg tidligere ikke har hatt kunnskap om har jeg nå fått en bedre forståelse for ungdom som tidligere har virket umotiverte og lite interesserte. Jeg har blitt utfordret på fordommer jeg ikke visste at jeg hadde. 

Jeg har gjennom studiet møtt personer ved andre enheter som er naturlige samarbeidsparter, og fått innblikk i deres arbeidshverdag. Terskelsen for å ta kontakt med andre etater har blitt mindre, det koster meg så lite å ta en telefon til en enhet som sitter på kompetansen jeg trenger. 

Kultur og identitet henger tett sammen. Som nordlending, og først og fremst helgelending, kjenner jeg at det er viktig for meg at andre ser det og anerkjenner meg for det. Hvorfor er det da så rart at andre også ønsker det på samme måte? Enten du kommer fra Polen, Somalia eller er Samisk. 

Dette er noe jeg gjennom studiet har blitt mer oppmerksom på, vi er alle mennesker og har grunnleggende behov uavhengig av kulturtilhørighet. 

I en forelesing sa foreleser Lars Gule at “Kunnskap er ikke kunnskap før det er delt”.  Derfor vil jeg informere om studiet og mine erfaringer til mine kollegaer. 

Hvem ville du anbefalt å ta det studiet?

Alle som ønsker å utvikle kompetanse innenfor kulturforståelse og jobber med mennesker som trenger hjelp til å komme seg videre. Alt er kultur.  

Valgte NTNU fordi det er aktivitetsfag og ikke bare forelesninger

Navn: Marius Paasche
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg ville egentlig bort fra byen, men jeg ble både på grunn av studentbyomdømmet og studieprogrambeskrivelsen.

Valgte NTNU fordi det er aktivitetsfag og ikke bare forelesninger

Navn: Marius Paasche
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg ville egentlig bort fra byen, men jeg ble både på grunn av studentbyomdømmet og studieprogrambeskrivelsen.

Hvorfor valgte du NTNU? Marius Paasche

Jeg kikket på nettsidene til barnevern andre steder, men på NTNU var de flinkere til å få frem at det var aktivitetsfag og ikke bare forelesninger. Har også hørt at Trondheim er en bra studieby. Jeg ville egentlig bort fra byen, men jeg ble både på grunn av studentbyomdømmet og studieprogrambeskrivelsen.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg har jobbet i barnehage og fant ut at jeg ville jobbe med barn og ungdom. Jeg ville ha flere jobbmuligheter, og ikke låses til barnehage eller skole.

Hvordan er det å være student ved NTNU?

Jeg synes vi har en ganske rolig studiehverdag, så du vier ikke hele livet ditt til å være student. Jeg har fått muligheten til å jobbe en del ved siden av i barnehage, og føler at jeg får brukt det jeg lærer på studiet. Til tross for at jeg er fra Trondheim og har venner her, bruker jeg mye tid på å være sammen med andre studenter på studiet.

Har du vært/skal du på utveksling i forbindelse med studiet?

Jeg har vært på prosjektarbeid i Laos i tre uker der vi jobbet med en organisasjon som deler ut skolepakker til barn som i utgangspunktet ikke har råd til å gå på skolen. Vi var også på hjemmebesøk hos familiene for å snakke om deres situasjon og hverdag. I tillegg reiste vi rundt i land i området én uke før og én uke etter.

Vil jobbe med utsatte barn og unge

Navn: Natalia Anna Golofit
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg stiller krav til NTNU og de stiller krav til meg som fremtidig barnevernspedagog, og på den måten kan jeg utvikle meg. 

Vil jobbe med utsatte barn og unge

Navn: Natalia Anna Golofit
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg stiller krav til NTNU og de stiller krav til meg som fremtidig barnevernspedagog, og på den måten kan jeg utvikle meg. 

Hvorfor valgte du NTNU?Natalia Anna Golofit

Jeg gikk det første året på barnevern på en annen høyskole, men overførte studiene til NTNU. Jeg hadde hørt mye bra om Trondheim som studentby. Kjæresten min har bodd her i tre år, og han har skrytt veldig av Trondheim som studentby, og trivsel har mye å si for meg.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet? 

Fordi jeg har jobbet i barnehage i fire år og er veldig glad i barn. Jeg trengte litt mer utfordringer, og ville jobbe med utsatte barn og unge.

 

Hvordan er det å være student ved NTNU?

Det er veldig hyggelig. Studiehverdagen er bra og møter mine forventninger som student. Jeg blir tatt på alvor av NTNU. Jeg stiller krav til NTNU og de stiller krav til meg som fremtidig barnevernspedagog, og på den måten kan jeg utvikle meg. Jeg er også med i styret i linjeforeninga, og bruker fritida mi på blant annet det.

Har du vært/skal du på utveksling i forbindelse med studiet?

Nei.

Valgte Trondheim på grunn av det sosiale

Navn: Hannah Beate Nilsen
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg synes forelesningene og pensum er veldig spennende, så det er ikke en byrde å lese. 

Valgte Trondheim på grunn av det sosiale

Navn: Hannah Beate Nilsen
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg synes forelesningene og pensum er veldig spennende, så det er ikke en byrde å lese. 

Hvorfor valgte du NTNU? Hannah Beate Nilsen

Det var veldig tilfeldig. Jeg søkte rundt på de forskjellige barnevernspedagogutdanningene, og så på nettsiden, og syntes det så interessant ut. Valget stod mellom Stavanger og Trondheim. Til slutt valgte jeg Trondheim på grunn av det sosiale og det jeg har hørt om Trondheim som studentby. Jeg er veldig fornøyd med barnevernsprogrammet her.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg har visst ganske lenge at jeg ville studere barnevern, men det var hovedsakelig på grunn av min mor som studerte det samme. Jeg har også flere familievenner som jobber i barnevernet, og jeg syntes det hørtes interessant ut. I tillegg er jeg veldig glad i barn.

Hvordan er det å være student ved NTNU?

Det er en morsom studiehverdag. Jeg bor med noen som studerer på Gløshaugen, og de bare hører på forelesninger og går hjem og leser, mens her har vi en mer variert studiehverdag. Jeg synes forelesningene og pensum er veldig spennende, så det er ikke en byrde å lese. Jeg er fornøyd med fritida, spesielt etter vi fikk linjeforeninga. Jeg er i forskjellige vennekretser, så det er alltid noe morsomt å finne på.

Har du vært/skal du på utveksling i forbindelse med studiet?

Ikke utveksling, men i forbindelse med prosjektarbeid var jeg på Filippinene og jobbet på et barnehjem i tre uker.

Visste lenge at jeg ville studere barnevern

Navn: Elise Alette Tkaczyk
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg trives veldig i studenttilværelsen. Det er mye å gjøre, variasjon og masse bra folk.

Visste lenge at jeg ville studere barnevern

Navn: Elise Alette Tkaczyk
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg trives veldig i studenttilværelsen. Det er mye å gjøre, variasjon og masse bra folk.

Hvorfor valgte du NTNU? Elise Alette Tkaczyk

Det hadde litt med byen å gjøre. Jeg ville til et nytt sted som jeg ikke hadde tilknytning til. Jeg hadde hørt mye om studiemiljøet i Trondheim og hvor bra det er.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg har visst ganske lenge at jeg ville studere barnevern siden mamma begynte å studere barnevern da jeg gikk i tiende, og jeg fikk mye innblikk i det. I tillegg har jeg en fostersøster, så det har vært en motivasjon.

Hvordan er det å være student ved NTNU?

Det er bra. Jeg trives veldig i studenttilværelsen. Det er mye å gjøre, variasjon og masse bra folk. Det er alltid noe å finne på.

Har du vært/skal du på utveksling i forbindelse med studiet?

Nei.

Viktig å jobbe kunnskapsbasert

Navn: Ann-Marie Storsveen
Studieprogram: Master i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (2015)
Arbeidssted: Generell intensiv 1 ved Oslo Universitetssykehus. Det er en del av Akuttklinikken, og er lokalisert på Rikshospitalet.

- Studiet var relevant på mange måter. Det var interessant å få diskutere og presentere situasjoner fra klinisk praksis.

Viktig å jobbe kunnskapsbasert

Navn: Ann-Marie Storsveen
Studieprogram: Master i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (2015)
Arbeidssted: Generell intensiv 1 ved Oslo Universitetssykehus. Det er en del av Akuttklinikken, og er lokalisert på Rikshospitalet.

- Studiet var relevant på mange måter. Det var interessant å få diskutere og presentere situasjoner fra klinisk praksis.

Hva jobber du med?

Jeg er intensivsykepleier med fagansvar på Generell intensiv 1. Vi behandler akutt, kritisk syke voksne, og avdelingen er preget av medisinskteknisk utstyr og høy aktivitet i perioder. Jeg har jobbet med fagutvikling på Generell Intensiv 1 i ca. ti år, og fortsatte med det etter studiene. I dag er master en ønskelig kompetanse for å bli ansatt i en slik jobb i vår seksjon.

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg får jobbe i et miljø der det satses på fagutvikling, med flinke og interesserte kolleger og fokus på best mulig pasientpleie og behandling.

Hvordan var studiet relevant for jobben din?

Studiet var relevant på mange måter. Det var nyttig å fordype seg i kvalitative og kvantitative metoder, og kunnskapen har jeg nytte av i mitt daglige arbeid. Jeg er veileder i klinisk stige, der vi vurderer og gransker vitenskapelige artikler og ser på forskning opp mot egen praksis. Det å arbeide kunnskapsbasert er viktig i utvikling av nye retningslinjer og prosedyrer. Mye av fagutviklingen går ut på å jobbe for at gapet mellom forskning og praksis blir mindre. Det foregår alltid en del forskningsprosjekter på PO/intensivavdelingen, og det er en trygghet å vite både hvordan saker bør gjøres og kunne forstå de ulike forskningsmetodene.

Etter masterstudiet står jeg bedre rustet til å finne, forstå og forholde meg til forskningslitteratur. Jeg har fått økt interesse for forskning og det er en stor fordel å ha en masterutdannelse i møtet med de intensivstudentene som tar en master i sin videreutdannelse.

Hva var det mest interessante på studiet?

Det er lenge siden jeg gikk på skolen og det var mange interessante temaer. Vitenskapsteori, etikk, forskningsetikk, metodefordypning. Det var interessant å få diskutere og presentere situasjoner fra klinisk praksis, som synligjør etiske problemstillinger man står oppe i. Forskningsetikk der vi gjennomgikk forskningsetiske prinsipper og uredelighet i forskning, informasjon fra personvernombud og klinisketisk komité kom godt med når masteroppgaven skulle skrives.

Jeg kunne ha ønsket noen flere samlinger i Gjøvik under skriveprosessen, men det å skrive masteroppgaven var er lærerik, krevende og morsom prosess. Jeg studerte deltid, det passet meg veldig bra. Arbeidsgiveren min tilrettela slik at jeg fikk studietid, og det fungerte veldig fint å ta toget til Gjøvik på samlingene.

Hva handlet masteroppgaven din om?

Jeg oversatte, validerte og reliabilitetstestet et smertevurderingsverktøy til intensivpasienter, "The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)”. Det var en spennende, lærerik og tidskrevende jobb, både det å skrive og å sette seg inn i de statistiske metoder som skulle brukes.

På bakgrunn av oppgaven er CPOT innført på flere intensivavdelinger på Rikshospitalet, og jeg har sammen med min veileder Marie Louise Hall-Lord skrevet en artikkel som er godkjent til publisering i Sykepleien Forskning.

Vi får testet ut det vi har lært i praksis - det er veldig artig!

Navn: Malene Stavdal Nerbøvik
Studium: Bachelor i sykepleie

Jeg vil jobbe med mennesker, og ha en variert, spennende og aktiv hverdag.

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Vi får testet ut det vi har lært i praksis - det er veldig artig!

Navn: Malene Stavdal Nerbøvik
Studium: Bachelor i sykepleie

Jeg vil jobbe med mennesker, og ha en variert, spennende og aktiv hverdag.


Hvorfor begynte du på dette studiet?

Fordi jeg ville jobbe med mennesker, og ha en variert, spennende og aktiv hverdag. Sykepleie gir store muligheter når man er ferdig. I tillegg har skolen et veldig godt rykte, størrelsen på campus er helt perfekt.

Hvordan samarbeider dere i klassen?

Vi er inndelt i basisgrupper der vi jobber med obligatoriske arbeidskrav, vi øver sammen i Simuleringssenteret med praktiske prosedyrer. Veldig bra for å bli kjent og jobbe sammen.

Hva liker du best?

Det kjekkeste er å gjøre praktiske øvelser, da får man øve på sykepleieroppgavene. Det er viktig å øve før det er en syk pasient man skal behandle.

Hvordan er det å være i praksis?

Det er veldig artig! Vi er i praksis store deler av studieåret, vi får testa ut det vi har lært på skolen, utvikla oss på en måte som du ikke får ved å bare lese det. Vi har også en egen veileder som følger deg opp og virkelig hjelper deg, sier hva du skal øve på og hva du gjør bra. Jeg syns det er veldig kjekt å få den individuelle oppfølgingen.

Hva vil du gjøre etter bachelorgraden?

Det er så mye å velge i, jeg har lyst å ta videreutdanning i anestesi. Også har jeg lyst å reise ut og jobbe i utlandet.

Hvordan er studentmiljøet?

Veldig bra, det er mange fritidsgrupper å være med på. Jeg er med i friluftslivgruppa og i kondisgruppa «Kortpusta».

Torill Aarskog Skorpen: Avansert klinisk sykepleie

Studerte på NTNU: 2016

Studieprogram: Master i avansert klinisk sykepleie

Denne utdanningen har gjort meg tryggere i møte med uforutsette episoder, og gjør meg i større grad i stand til å formidle videre kliniske vurderinger til lege og legevakt når det er behov for det.

 

Masterprogram 2-årig, Ålesund

Torill Aarskog Skorpen: Avansert klinisk sykepleie

Studerte på NTNU: 2016

Studieprogram: Master i avansert klinisk sykepleie

Denne utdanningen har gjort meg tryggere i møte med uforutsette episoder, og gjør meg i større grad i stand til å formidle videre kliniske vurderinger til lege og legevakt når det er behov for det.

 


Portrett av SkorpenSom sykepleier på sykehjem i kommunehelsetjenesten ser jeg verdien av å ha gjennomgått utdanning i avansert klinisk sykepleie. Jeg føler meg tryggere til å arbeide selvstendig i arbeidshverdagen, og har fått større fokus på fag og fagutvikling.

Denne utdanningen har gjort meg tryggere i møte med uforutsette episoder, og gjør meg i større grad i stand til å formidle videre kliniske vurderinger til lege og legevakt når det er behov for det. Jeg anser derfor utdanningen som svært relevant for å heve kompetanse i kommunehelsetjenesten, og jeg tenker hver institusjon burde hatt en avansert klinisk sykepleier.

Studiet har betydd mye for meg og har endret min måte å arbeide og tenke på.

Denne utdanningen vil også være viktig i spesialisthelsetjenesten. Sykepleiere på somatiske sengeavdelinger vil ha stor nytte av utdanningen da den gir en breddekompetanse for å møte behovene til pasienter som har mange diagnoser.

Sykepleiere med denne kompetansen vil også ha kunne planlegge å utføre forskning sammen med kvalifiserte forskere. Kommuner kan nå søke tilskudd hos helsedirektoratet for å få støtte til å utdanne avanserte kliniske sykepleiere.

 

Ergoterapi: Tia Solheim Varga

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Ergoterapi: Tia Solheim Varga