Videreutdanning

Flerkulturell forståelse

Nærbilde av en globus i fokus med studenter rundt et bord i bakgrunnen

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Starttidspunkt for studiene

Dato Utdanning Rom Klokkeslett
20. aug

Master i avansert klinisk sykepleie – 1.år
(samling mand-fred i uke 34)

Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i intensivsykpleie kull 2017 3.sem Rom F425 Kl. 09.15
21. aug Master i avansert klinisk sykepleie – 2.år – HM502213    
27. aug Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Aud. Åse Kl. 09.45
4. sept

Tverrprofesjonell veiledning kull 2018
(første samling tirsd, onsd, tors i uke 36)

Rom A335 Kl. 9.00
18. september Tverrprofesjonell veiledning – kull 2017 – HV400416    
11. sept

Flerkulturell forståelse
(første samling mand og tirsd i uke 57)

Aud. Kaup Kl. 10.00
23. aug Ledelse i helse- og sosialtjenesten Aud. Åse Kl. 10.15

Om flerkulturell forståelse

Innvandrere og barn med to innvandrerforeldre utgjør en stor prosent av den norske befolkningen. Det bor i dag innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner, i tillegg til at det på grunn av den aktuelle verdenssituasjonen daglig kommer nye flyktninger til Norge. Dette resulterer i at vi alle har behov for kunnskap om ulike kulturer, slik dette studietilbudet tar sikte på å gi. Neste studiestart er høsten 2018.


Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorutdanning eller tilsvarende, eller realkompetanse (minimum 60 stp innen relevant fagområde og fem år fulltids yrkespraksis, der tre år må være relevant yrkespraksis for studiet).


Jobbmuligheter

Studiet passer for personer som arbeider med flyktninger/migranter, helsepersonell, lærere, førskolelærere, PPT, barnevernspedagoger, sosionomer, rådgivningsinstanser, NAV-ansatte, politi, jurister, samt ansatte i næringslivet m.m.


Studiets oppbygging

Studiet gir 30 studiepoeng og går over to semester; høst og vår. Det er fire samlinger i studiet, tre dager på første samling høst, de øvrige samlingene er på to dager. Vurdering: 3 dagers hjemmeeksamen.


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

 

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Videreutdanning
Studiepoeng: 30
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 20. juni 2018

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017-2018

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Samlinger høst 2018

HR401215
uke 37, 11.-13. september
uke 45, 6.-7. november