Studentintervjuer

Historie, religion, kultur- og idefag


Rådgiver ved Universitetet i Oslo

Navn: Øystein Gjermshusengen

Utdanning:

Arbeidssted: Rådgiver, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo

"Frivillighetsverv tror jeg har en positiv effekt for videre arbeidsliv, fordi man lærer seg å samarbeide og være sosial med andre"

Rådgiver ved Universitetet i Oslo

Navn: Øystein Gjermshusengen

Utdanning:

Arbeidssted: Rådgiver, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo

"Frivillighetsverv tror jeg har en positiv effekt for videre arbeidsliv, fordi man lærer seg å samarbeide og være sosial med andre"


Hva jobber du med?

Øystein Gjermshusengen

Jeg jobber som rådgiver ved Universitetet i Oslo.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er å møte alle de fantastiske studentene, som er i den mest spennende delen av livet sitt! Jobben er veldig variert, med små og store utfordringer som må løses i løpet av en arbeidsdag. Det sosiale miljøet er også veldig bra på min arbeidplass.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Under og etter studiene jobbet jeg for NTNU Studentservice. Der opparbeidet jeg et veldig godt fundament for administrasjonsarbeid innen univsersitetssektoren.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Historiestudiet hadde fokus på kildekritikk, drøfting og håndtering av store tidslinjer. Dette har jeg fått bruk for saksbehandling og korrektur av informasjonstekster som skal sendes ut til ulike mottakere. I løpet av mastergradsstudiet videreutviklet jeg skriveferdigheter som er veldig nyttig for jobben jeg har nå. Den viktigste kompetansen jeg sitter igjen med tanke på nåværende jobb som studieveileder, er at jeg selv har vært student.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jobbet en dag i uken for Studentservice, i tillegg var jeg aktiv medlem i studentradioen i Trondheim. Her var jeg både musikkreporter og musikkredaktør. Frivillighetsverv tror jeg har en positiv effekt for videre arbeidsliv, fordi man lærer seg å samarbeide og være sosial med andre.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Skaff deg erfaring utenom studiet! Bli med en gjeng på Samfundet eller en annen studentorganisasjon. På den måten skaffer du deg fort et nettverk i Norges beste studieby, Trondheim!

Programansvarlig for aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

Navn: Nicolaj Jensen

Utdanning: 

Arbeidssted: Aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

 

Etter endt masterstudie fikk jeg tilbud om fast jobb

Programansvarlig for aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

Navn: Nicolaj Jensen

Utdanning: 

Arbeidssted: Aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

 

Etter endt masterstudie fikk jeg tilbud om fast jobb

""

Hva jobber du med?

Jeg jobber for aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder der jeg har ansvar for oppfølging av 250 skoler i Trøndelag og Nord-Norge og utvikling av programmet.

Hva er det beste med jobben din?

Gode kolleager og varierte arbeidsoppgaver.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg har jobbet deltid for Trivselsleder gjennom studietiden, først som kursholder og deretter 50 prosent administrativt det siste året. Etter endt masterstudie fikk jeg tilbud om fast jobb.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Å skrive en masteroppgave krever at man jobber og tenker systematisk. Det har vært direkte overførbart til jobben jeg gjør i dag. Samtidig er klarspråk viktig da jeg jobber med utvikling av dokumenter og distribusjon av store mengder informasjon til kundene våre.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet deltid i Trivselsleder i 2,5 år før jeg fikk fulltidsstillingen.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

For meg har det vært viktig å være oppsøkende for å skaffe meg de deltidsjobbene jeg har hatt.

Vitenskapelig assistent ved NTNU

Navn: Julie Flikke

Utdanning: 

Arbeidssted: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

"Det du tenkjer ser bra ut på CV'en er ikkje nødvendigvis det som blir utslagsgivande for kva jobb du får."

Vitenskapelig assistent ved NTNU

Navn: Julie Flikke

Utdanning: 

Arbeidssted: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

"Det du tenkjer ser bra ut på CV'en er ikkje nødvendigvis det som blir utslagsgivande for kva jobb du får."

Julie FlikkeHva jobber du med?

Eg arbeider som vitenskapelig assistent på eit prosjekt om internasjonalt mangfold på NTNU. Ein slik jobb kan innebere ulike arbeidsoppgåver. Mine er blant anna å rekruttere informanter, gjennomføre intervju og delta i analysearbeid og rapportskriving sammen med ei prosjektgruppe av forskere.

Hva er det beste med jobben din?

Denne jobben er veldig master-relevant både når det gjeld arbeidsmetoder og fagområde. Temaet for prosjektet er kjempespennande, og eg får frihet til å styre arbeidsdagen slik eg føretrekk, noko som er veldig greitt for ein student som er vant til å legge opp dagen heilt sjølv.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Utlysing for denne jobben blei lagt ut på blackboard-sidene for oss som fullførte masteroppgåva våren 2019, og fleire av oss blei oppfordra til å søke av veilederne våre. Eg fekk tilbodet om jobben rett etter at masteroppgåva var levert, noko som føltes utruleg bra!

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Temaet for prosjektet eg arbeider med er internasjonalt mangfald, og metoden er kvalitative intervju. Dette er litt på sida av masteroppgåva mi, der eg brukte dokumentstudier for å utforske kjønnslikestilling. Likevel får vi i løpet av mastergraden kompetanse i mykje meir enn akkurat det vi bruker i masteroppgåva. Den viktigaste kompetansen eg har tatt med frå studiane er kritiske perspektiv på samfunnsaktuelle tema, gode skriveferdigheiter, og sjølvstendig analytisk arbeid. Alt dette får eg bruk for i denne jobben.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

I gjennom studietida har eg hatt fleire frivillige verv i ulike ideelle organisasjonar, der eg fekk erfaring med teamwork. Under jobbintervjuet kunne eg derfor peike på at eg visste kva rolle eg tar i ei gruppe, og korleis eg arbeider med ulike typer folk for å løyse ulike oppgåver. Det var nyttige erfaring å ha, siden stillinga eg har no er ein del av ei prosjektgruppe. Det var også ein fordel at eg kunne vise eit personleg engasjement i temaet internasjonalt mangfald, gjennom blant anna utvekslingsopphald i løpet av bachelorgraden.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ikkje bli stressa eller kynisk når det gjeld valg av utdanning eller frivillige verv i løpet av studietida. Det du tenkjer ser bra ut på CV'en er ikkje nødvendigvis det som blir utslagsgivande for kva jobb du får. I mitt tilfelle søkte eg meg til ein jobb der det å gjennomføre intervju er ein viktig oppgåve, utan så mykje erfaring med å gjennomføre intervju. Men eg viste at eg brann for temaet og var kjempenysgjerrig på- og engasjert i prosjektet, og dét er ikkje noko du kan 'fake' eller skryte på deg.

– Studiet har opna opp for at eg ser fleire vinklingar

Navn: Yrla Klein
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2018
Yrke og arbeidssted: Pedagog, Sogn og Fjordanne fylkeskommune

"Særleg dei som jobbar i helsesektoren, opplæringssektoren og politi trur eg vil ha stort utbytte av studiet."

Videreutdanning

– Studiet har opna opp for at eg ser fleire vinklingar

Navn: Yrla Klein
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2018
Yrke og arbeidssted: Pedagog, Sogn og Fjordanne fylkeskommune

"Særleg dei som jobbar i helsesektoren, opplæringssektoren og politi trur eg vil ha stort utbytte av studiet."

Yrla Klein

Kva jobbar du med?

Eg jobbar innenfor alle felt som omhandlar minoritetsspråklege og fleirkulturelle tema i tilknyting til vidaregåande opplæring. Eg har hovudsakleg hatt ansvar for å få i gang samarbeid, drift og utvikling av opplæringstilbodet "Grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom", også kalt "kombinasjonsklasser" i andre fylke.

Eg driv med generell rettleiing og rådgjeving, både for kommunalt tilsette, enkeltpersonar, vidaregåande skular, og kollegaer. Eg driv og med utvikling og kompetanseheving for tilsette i vidaregåande opplæring, og arbeid knytta til forebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme. 

Kvifor valde du studiet? 

Eg valde studiet for å vidareutvikle kompetansen min på det fleirkulturelle feltet, og få formelle studiepoeng. Studiet gav ein moglegheit til å knytte praksisfeltet til teori, og var lagt opp slik at eg fekk bruke arbeidskvardagen min og tidlegare erfaringar undervegs i studiet.

I tillegg var studiet retta mot mange yrkesgrupper, slik at eg fekk ein tverrfagleg innsikt i fleirkulturelle tema i ulike fagfelt.

Korleis brukar du kunnskapen fra studiet i jobben din?

Det blir hovudsakleg brukt som eit bakteppe i alt eg gjer. Det dannar grunnlaget for korleis eg vurderar saker og spørsmål, og har opna opp for at eg ser fleire vinklingar.

Eg har også gått tilbake til forelesningar, notater og bøker for å slå opp relevant forsking om tema eg skal handtere i arbeidet mitt.

Kven ville du anbefalt å ta studiet?

Studiet passar for alle som jobbar med og for menneske. Å auke eins eigen fleirkulturelle forståing kjem alle til gode, både i arbeidet og i privat samanheng.

Kultur påverkar oss på alle områda i livet, og å få ein større forståing for kvifor menneske gjer som dei gjer kan unngå konflikt, misforståingar og fremme samarbeid og kommunikasjon. 

Særleg dei som jobbar i helsesektoren, opplæringssektoren og politi trur eg vil ha stort utbytte av studiet.

 

Ønsket mer kompetanse i sitt arbeid med ungdom

Navn: Lilliann A. Brobakk
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2019
Yrke og arbeidssted: Veileder i NAV Møre og Romsdal og NAV Fræna-Eide

"...jeg opplever at jeg har hatt stor mulighet til å tilegne meg kunnskap som går direkte på min jobb."

Videreutdanning

Ønsket mer kompetanse i sitt arbeid med ungdom

Navn: Lilliann A. Brobakk
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2019
Yrke og arbeidssted: Veileder i NAV Møre og Romsdal og NAV Fræna-Eide

"...jeg opplever at jeg har hatt stor mulighet til å tilegne meg kunnskap som går direkte på min jobb."

Lillian Brobakk

Hva jobber du med? 

Jeg jobber med oppfølging av ungdom, det vil si personer opptil 30 år. Jeg bistår ungdom i alle livsfaser som har behov for hjelp til å komme seg ut i jobb. Jeg er i kontakt med ungdom som ikke har bolig, skoleplass eller inntekt.

Hvorfor valgte du å ta studiet? 

Jeg begynte på studiet for å utvikle kompetansen min. Jeg jobber med mennesker og ønsket å tilegne meg mer kompetanse, spesielt om ungdom med flerkulturell bakgrunn. 

Hvordan bruker du kunnskapen fra studiet i jobben din? 

Studiet er veldig åpnet, jeg opplever at jeg har hatt stor mulighet til å tilegne meg kunnskap som går direkte på min jobb. Det er lagt opp slik til at vi må reflektere over våre holdninger og verdier, og argumentere for disse ved å støtte oss på faglitteratur. 

Fordi jeg har fått innblikk i temaer jeg tidligere ikke har hatt kunnskap om har jeg nå fått en bedre forståelse for ungdom som tidligere har virket umotiverte og lite interesserte. Jeg har blitt utfordret på fordommer jeg ikke visste at jeg hadde. 

Jeg har gjennom studiet møtt personer ved andre enheter som er naturlige samarbeidsparter, og fått innblikk i deres arbeidshverdag. Terskelsen for å ta kontakt med andre etater har blitt mindre, det koster meg så lite å ta en telefon til en enhet som sitter på kompetansen jeg trenger. 

Kultur og identitet henger tett sammen. Som nordlending, og først og fremst helgelending, kjenner jeg at det er viktig for meg at andre ser det og anerkjenner meg for det. Hvorfor er det da så rart at andre også ønsker det på samme måte? Enten du kommer fra Polen, Somalia eller er Samisk. 

Dette er noe jeg gjennom studiet har blitt mer oppmerksom på, vi er alle mennesker og har grunnleggende behov uavhengig av kulturtilhørighet. 

I en forelesing sa foreleser Lars Gule at “Kunnskap er ikke kunnskap før det er delt”.  Derfor vil jeg informere om studiet og mine erfaringer til mine kollegaer. 

Hvem ville du anbefalt å ta det studiet?

Alle som ønsker å utvikle kompetanse innenfor kulturforståelse og jobber med mennesker som trenger hjelp til å komme seg videre. Alt er kultur.  

Prosjektleder NTNU IT

Navn: Elisabeth Guillot

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU IT

Jeg har veldig god nytte av kompetansen både fra psykologi og STS i jobben min, da jobben i stor grad går på å forstå mennesker og deres bruk av teknologi.

Prosjektleder NTNU IT

Navn: Elisabeth Guillot

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU IT

Jeg har veldig god nytte av kompetansen både fra psykologi og STS i jobben min, da jobben i stor grad går på å forstå mennesker og deres bruk av teknologi.

Elisabeth GuillotHva jobber du med?

Jeg jobber med prosjektledelse av IT-prosjekter, både nyutvikling og implementering og videreutvikling av eksisterende systemer.

Hva er det beste ved jobben din?

Variable arbeidsområder og muligheten til å bidra til et bedre tjenestetilbud for studenter og ansatte ved NTNU.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg kom inn som vikar to uker etter levert masteroppgave og det var behov for min kompetanse i avdelingen. I starten var jeg potet og i løpet av det første året ble jeg spisset mer mot prosjektledelse da de så jeg var engasjert og arbeidsvillig.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg har veldig god nytte av kompetansen både fra psykologi og STS, da jobben i stor grad går på å forstå mennesker og deres bruk av teknologi. Spesielt ser jeg styrken av å ha bakgrunn fra samfunnsvitenskap, humaniora og tverrfaglig utdannelse og bringer derfor med nyttige perspektiv og forståelser inn i jobben.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde deltidsjobb i Orakeltjenesten som gjorde at jeg ble kjent i IT-avdelingen og ble en synlig kandidat. Har også hatt frivillige verv og hatt stor personlig interesse innenfor IT uten å ha tatt formell IT-utdannelse, og har på denne måten gjort meg selv til en god kandidat til karriere i IT-bransjen.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ha verv eller deltidsjobb under studiene som kan være relevant for videre karriere. Det bygger nettverk og vil styrke din relevans når du søker jobb etter endt studie.

Lærerikt og engasjerende!

Navn: Bo Solum Ness

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

 Valgte studiet på grunn av Trondheims omdømme som stydentby

Lærerikt og engasjerende!

Navn: Bo Solum Ness

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

 Valgte studiet på grunn av Trondheims omdømme som stydentby

""

Hvorfor valgte du NTNU?

På bakgrunn av Trondheims omtale som studenby og fagene som tilbys ved NTNU.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Fordi jeg skrev bachelor om dette temaet, og ble veldig interessert.

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Lærerik og engasjerende.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

Går mye på jobb, fotball og sosiale sammenkomster i helgene.

Har du vært eller skal du på utveksling i løpet av studiet?

Nei.

Lærer i spansk og historie

Navn: Ole Andreas Moksnes

Utdanning: 

Arbeidssted: Ole Vig Videregående skole

Praksisperiodene kan være veldig viktige for å få jobb senere

Lærer i spansk og historie

Navn: Ole Andreas Moksnes

Utdanning: 

Arbeidssted: Ole Vig Videregående skole

Praksisperiodene kan være veldig viktige for å få jobb senere

""

Hva jobber du med?

Jeg jobber som lærer ved Ole Vig videregående skole i begge mine fag, historie og spansk.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med å jobbe som lærer er det å jobbe med mennesker, både elever og kolleger. Slik er det å bety noe for andre en viktig faktor i trivsel i jobben. Som lærer er ingen dag lik. Det å selv mestre utfordringer som kommer, å danne god relasjon til elevene, samt bidra til og følge elevenes faglige og sosiale utvikling, er noe av det unike i lærerjobben.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter en erfaringsrik praksisperiode i PPU på samme skole, søkte jeg på stillingen som spansk- og historielærer som dukket opp samme semester som PPU-studiet tok slutt. På den ene siden var jeg nok noe heldig, men samtidig vil jeg meddele hvor viktig praksisperiodene er for ens jobbmuligheter - de legger grunnlaget for en god jobbsøknad.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Som underviser i spansk og historie, har jeg tatt med meg både fagkunnskap og didaktiske tips fra mine forelesere. Dermed anvender jeg ofte slike didaktiske grep til å hjelpe elevene i forståelsen av ansett utfordrende grammatikk. Jeg er stadig på jakt etter å variere undervisningen til det bedre, gjøre det mest mulig forståelig for elevene og til syvende og sist å forbedre undervisningen.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Underveis i studieløpet jobbet jeg som lærervikar i flere fag på noen ungdomsskoler. Dette åpnet også opp for muligheten til å ta små stillinger som spansklærer. Samtidig satset jeg på dans, slik at noen kvelder i uken ble også brukt til danseinstruksjon av barn og ungdom. Denne erfaringen underveis i studieløpet har sterkt bidratt til at jeg fikk jobb som lærer.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ikke vær redd for å engasjere deg i annet arbeid mens du studerer. Viljen til å ta på deg verv eller deltidsjobb, det å vise engasjement både i studiet og på fritiden, vil være med på å styrke deg som person og forsterke din rolle i senere yrkesutøvelse - all erfaring teller. For å få en finger innafor skader det heller ikke å være positiv og åpen for nye utfordringer, men det er heller ikke noe i veien for å søke råd hos de mer erfarne. 
Av erfaring er det lurt å ha gode notater fra studiene, gjerne med fargekoder - du får nok mer bruk for dem enn du tenker. Se også over hvilke bøker du kan få bruk for i yrkesutøvelsen før du selger dem.

Daglig leder for Meråker-musea

Navn: Silje-Margrethe Bruaset

Utdanning: 

Arbeidssted: Meråker-musea, meråkers tre museum.

"Gå rundt på ulike museum og spør om mulighet for arbeid der. Det gjorde jeg og det har vært til stor hjelp for meg, både under studiet og i min nåværende jobb."

Daglig leder for Meråker-musea

Navn: Silje-Margrethe Bruaset

Utdanning: 

Arbeidssted: Meråker-musea, meråkers tre museum.

"Gå rundt på ulike museum og spør om mulighet for arbeid der. Det gjorde jeg og det har vært til stor hjelp for meg, både under studiet og i min nåværende jobb."

Silje-Margrethe Bruaset

Hva jobber du med?

Daglig leder for Meråker-musea, meråkers tre museum.

Hva er det beste ved jobben din?

Variasjon! Fristen til å utvikle ideer og sette de ut i livet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jobber to år hos Jødisk museum som ansvar for samling, arkiv og andre prosjekter, samtidig som jeg tok mastergrad og praktisk pedagogisk utdanning.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg har kontinuerlig bruk for den fagkompetansen jeg tilegnet meg under studiet. Kunnskapen gir meg også en trygghet når jeg skal ta ulike og viktige avgjørelser på vegne av museets framtid og hvilken retning jeg ønsker at vi skal bevege oss mot.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, som samlingsforvalter hos Jødisk museum, samt pedagog på barne- og ungdomsskole.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Praksis under studiet. Studieprogrammet kulturminneforvaltning har en del praksis knyttet opp mot bachelor-og masterprogrammet, men hvis mulig gå rundt på ulike museum etc. og spør om mulighet for arbeid der. Det gjorde jeg og det har vært til stor hjelp for meg, både under studiet og etter i min nåværende jobb. Ekstra tips: ta gode notater og ikke selg bøkene etter endt studieløp, de er meget aktuelle og til god hjelp etter at studiene er ferdige.

- Vi får god oppfølging

Navn: Jesper Meisler

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

Vi er en liten klasse sammensatt av personer med ulik jobb- og utdanningsbakgrunn, noe som gjør at mange ulike perspektiver og kompetanse bidrar positivt inn i faglige diskusjoner.

- Vi får god oppfølging

Navn: Jesper Meisler

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

Vi er en liten klasse sammensatt av personer med ulik jobb- og utdanningsbakgrunn, noe som gjør at mange ulike perspektiver og kompetanse bidrar positivt inn i faglige diskusjoner.

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Etter endt høgskoleutdanning ønsket jeg å prøve noe nytt for å få andre perspektiver, nytt campus og stifte nye bekjentskap. Så langt har jeg opplevd alle disse endringene som positive

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg ønsket å ta en master som gikk litt bort ifra min bachelorutdanning som barnehagelærer, for å kunne ha flere muligheter med tanke på framtidig jobb. Likestilling og mangfold er noe jeg iløpet av barnehagelærerutdanningen har tilegnet meg noe kunnskap om, men ikke nok, og ønsket derfor å gå et studium som tar for seg dette. Med et ønske om å jobbe med integrering og kulturelt mangofold er denne masteren midt i blinken for meg

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Fram til nå har vi hatt to forelesninger i uken hvor vi har tatt for oss en rekke ulike temaer. Feministisk teori, postkolonial teori, rasisme, internasjonal migrasjon og reproduksjon og familieplanlegging er bare noe av det vi har vært gjennom i et bredt felt som likestilling og mangfold. Vi er en liten klasse sammensatt av personer med ulik jobb- og utdanningsbakgrunn, noe som gjør at mange ulike perspektiver og kompetanse bidrar positivt inn i faglige diskusjoner. Dyktige og engasjerte forelesere på instituttet skaper også engasjement blant studentene. I og med at det er et lite institutt får vi god oppfølging, noe som skaper en trygghet og gjør at man i stor grad evner å gripe om komplekse fenomener og strukturer i samfunnet.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

Med to forelesninger i uken gir det mye rom for å kunne kombinere studiene med jobb eller andre fritidsinteresser. Selv har jeg flere ulike frivillige verv, hvor noen også har relevans for studiet. Dette gjør at jeg opplever selve studiet som motiverende, da det ikke blir altoppslukende og tar altfor mye av min fritid.

Nysgjerrig dagdrømmer valgte filosofi

Studieprogram: Mastergrad i filosofi
Arbeidssted: Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU
Navn: Kamilla Østerberg

Nysgjerrig dagdrømmer valgte filosofi

Studieprogram: Mastergrad i filosofi
Arbeidssted: Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU
Navn: Kamilla Østerberg
Portrett av Kamila Østerberg

Hvorfor valgte du NTNU? 

Som nybakt mor og student var det utvilsomt Sit som best kunne legge til rette for å kombinere familieliv og studentliv. Familieleilighet, barnehage og mitt drømmestudie, i en så vakker by, er noe jeg daglig føler meg takknemlig for.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg har alltid vært en nysgjerrig dagdrømmer. Det var ikke vanskelig å velge filosofi, det som heller overrasket var hvor vanskelig det har blitt å velge det bort.

Hvordan er det å være student ved NTNU?

Å være student ved NTNU er både utfordrende og enkelt påsamme tid. Det er faglig veldig krevende, og ansvar for egen læring kan tidvis være tungt, men jeg er alltid motivert til å dra på universitetet. Studiemiljø og dyktige ansatte gjør hverdagen min både spennende og meningsfull.

Har du vært/skal du på utveksling i forbindelse med studiet?

Nei, som småbarnsmor har det ikke vært et alternativ. Men jeg reisete verden rundt før jeg startet på NTNU. Det å reise ut i den store verden er en fantastisk mulighet til å kickstarte den evnen som kanskje er mest verdifull, både personlig og faglig, nemlig evnen til kritisk tenkning og til å se egen og andres kultur med et skråblikk

De ansatte virker svært opptatt av at vi skal trives med studiet

Navn: Miranda Moen

Studieprogram: Master i likestiling og mangfold

"Etter å ha vært utvekslingsstudent i Tyskland hvor universitetene er mer konservative, setter jeg stor pris på at underviserne og veilederne på NTNU er så nære og tilgjengelige."

De ansatte virker svært opptatt av at vi skal trives med studiet

Navn: Miranda Moen

Studieprogram: Master i likestiling og mangfold

"Etter å ha vært utvekslingsstudent i Tyskland hvor universitetene er mer konservative, setter jeg stor pris på at underviserne og veilederne på NTNU er så nære og tilgjengelige."

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Det var først og fremst på grunn av faglige interesser jeg endte opp med et masterstudie på NTNU. Jeg var på en lansering av det tverrfaglige studiet Kjønn i forskning om funksjonshemming våren 2017, og det var særlig dette som overbeviste meg om at fagmiljøet på NTNU har en progressiv og bredere forståelse av hva likestilling og mangfold innebærer, noe som er helt sentralt også for mine forskningsinteresser.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg ønsket gå i dybden på funksjonsnedsettelse som et samfunns- og likestillingsperspektiv, så jeg søkte etter masterprogrammer hvor dette ville la seg gjøre. Samtidig har jeg kulturbakgrunn og kunsthistorie-utdanning fremfor samfunnsvitenskap, og ønsket å kunne kombinere alt dette i videre studier. Jeg kom over LIMA ettersom jeg vurderte et annet masterprogram på NTNU, så det var nesten litt tilfeldig at ''vi ble kjent''. Jeg endte med LIMA ettersom studiet har nettopp dette tverrfaglige, brede perspektivet på kjønn, likestilling og mangfold, som var akkurat det jeg så etter til mitt masterprosjekt og som passet med min bakgrunn.

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Jeg er mye på lesesalen og jobber litt hjemme. De første året hadde vi lesesal i våningshuset på gamle Dragvoll gård. Det var skikkelig postkortstemning i det gamle trehuset på toppen av Dragvoll og med peis på kjøkkenet. Nå har vi lesesal i hovedbygget mellom kantina og biblioteket, så det er kanskje mer praktisk i innspurtsfasen. Etter å ha vært utvekslingsstudent i Tyskland hvor universitetene er mer konservative, setter jeg stor pris på at underviserne og veilederne på NTNU er så nære og tilgjengelige. Vi kan alltids stikke innom kontoret om vi lurer på noe, og de svarer lynraskt på e-post. De ansatte virker svært opptatt av at vi skal trives med studiet, og det er bra med tanke på hvor lost man føler seg som masterstudent til tider.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

For meg henger i grunn jobb og fritid mye sammen, i all den tid jeg jobber med og brenner for kultur og likestilling. Jeg sitter for eksempel i styret i foreningen Balansekunst, og arrangerte nylig festivalen Feminalen gjennom jobben min i AKKS Trondheim. Å jobbe med musikk og likestilling i en mindre by som Trondheim er inspirerende fordi en blant annet kommer tettere på politikere og media. Slikt sett har studiet allerede vært nyttig for meg i jobbsammenheng, ettersom jeg analyserer en stortingsmelding i masteroppgaven.

Så jeg har ganske mye å gjøre med både jobb og studier til tider, men er opptatt av å trene, spise sunt og ikke minst slappe av så jeg får ''luftet ut'' hodet, og evner fokusere med mange baller i luften. Jeg er nok en typisk engasjert og idealistisk person, men forsøker samtidig ikke å leve opp til myten om at hvis en jobber 24-7 oppnår man mer, annet enn å bli utbrent fortere kanskje.

Lyddesigner, produsent, lydtekniker

Navn: Geir Døhlie Gjerdsjø

Utdanning: 

Arbeidssted: Ambolt Audio AS

"Selv om det teoretiske arbeidet rundt min masteroppgave ikke alltid er like relevant i alle oppgaver, merker jeg at teoretisk bevisstgjøring rundt et i utgangspunktet praktisk/uttøvende fag kommer veldig godt med."

Lyddesigner, produsent, lydtekniker

Navn: Geir Døhlie Gjerdsjø

Utdanning: 

Arbeidssted: Ambolt Audio AS

"Selv om det teoretiske arbeidet rundt min masteroppgave ikke alltid er like relevant i alle oppgaver, merker jeg at teoretisk bevisstgjøring rundt et i utgangspunktet praktisk/uttøvende fag kommer veldig godt med."

Geir Døhlie Gjerdsjø

Hva jobber du med?

Jeg jobber med lyd til film, video, animasjon og reklame. Dette består i å lydlegge alt fra korte reklamesnutter for sosiale medier til å ferdigstille lyd til kinofilmer i fullengde. Jeg jobber også som lydtekniker under filmopptak, hvor jeg er en del av produksjonsteamet. Noe musikkomposisjon til reklame, og noe musikkproduksjon til både reklame og andre prosjekter. Jeg holder også undervisning og kurs på høyskole-/universitetsnivå

Hva er det beste ved jobben din?

Det er en variert arbeidshverdag, hvor jeg får bruk for nesten alt jeg valgte å fordype meg i under studieløpet, og samtidig videreutvikler meg fra dag til dag.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Tålmodig arbeid og mye flaks. Med to bachelorgrader og en master hadde jeg mange veier å gå etter endte studier. Jeg hadde knyttet en del kontakter med film- og musikkbransjen i byen mens jeg studerte, så potensielle arbeidsgivere visste allerede om meg da jeg gikk ut. Etter ca et år med vikariater og kortvarige oppdrag, fikk jeg tilbud om fast ansettelse hos Ambolt Audio AS, som jeg hadde hatt løpende kontakt med i flere år.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker kompetansen fra studiene daglig. Selv om det teoretiske arbeidet rundt min masteroppgave ikke alltid er like relevant i alle oppgaver, merker jeg at teoretisk bevisstgjøring rundt et i utgangspunktet praktisk/uttøvende fag kommer veldig godt med. Og det praktiske arbeidet fra studiene, spesielt fra bacheloren, er naturligvis en forutsetning for å kunne gjennomføre arbeidsoppgavene. Dette er et fag som krever masse prøving og feiling, og da er det bra at studiene har krevd mye praktisk arbeid.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet tre år som student assistent i et relevant fag på bachelornivå, noe jeg henter mye fra i forbindelse med undervisning. Jeg var også svært aktiv i musikkmiljøet på Samfundet, der jeg både fikk utviklet spisskompetanse som musiker og gjennom organisatorisk arbeid.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Dette gjelder hovedsaklig for studenter innen estetiske/utøvende fag, men kan sikkert være relevant for alle: Ta studiene på alvor, og gjør mer enn det som forventes av deg. Har du valget mellom to oppgaver, gjør begge. Vær tidlig ute med øvinger og innleveringer, slik at du frigjør tid til overskuddsarbeid mot slutten. Supplementer med relevante fritidsaktiviteter - bruk tid på ting du liker og engasjer deg gjennom verv/frivillig arbeid, slik at du utvikler ekstra kompetanse utenom studiene. For studiene er ikke verdt noe alene - det er din totale kompetanse og erfaring som gjør deg til en attraktiv arbeidstaker.

Det er ikke mulig å gjøre alt dette gjennom hastverk. Så ta deg god tid. Hvis du har en plan med det, er det ingen dum idé å utvide studietiden med et ekstra år eller to for å få tida til å gjennomføre alt du ønsker. Og ikke tenk at arbeidslivet starter først når studiene slutter - jobb parallellt.

Forsker ved institutt for forsvarsstudier

Navn: Martin Lau Slåtten

Utdanning: Mastergrad i historie

Arbeidssted: Institutt for forsvarsstudier (IFS)

"Det er utrolig spennende å åpne en arkivboks og lese ting som ingen har lest siden den dagen det ble skrevet eller sendt."

Forsker ved institutt for forsvarsstudier

Navn: Martin Lau Slåtten

Utdanning: Mastergrad i historie

Arbeidssted: Institutt for forsvarsstudier (IFS)

"Det er utrolig spennende å åpne en arkivboks og lese ting som ingen har lest siden den dagen det ble skrevet eller sendt."

Martin Lau Slåtten. Portrettfoto.

Hva jobber du med?

Jeg forsker på Norges militære engasjement i FN- og Nato-operasjonene på Balkan i perioden 1992-2005. 

Sentrale spørsmål i forskningsprosjektet er: Hvorfor sendte Norge så mange soldater til disse operasjonene? Hvilke militære kapasiteter sendte Forsvaret til Balkan, og hvorfor endret bidragene seg til stadig mer robuste styrker utover i perioden? Og, ikke minst, hvordan var soldathverdagen på bakken? 

Med meg på prosjektet har jeg seniorforsker Håkon Lunde Saxi. Saxi har ph.d. i statsvitenskap og mastergrad i historie og regnes som en av de fremste ekspertene på norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. For meg som er ny i forskeryrket har samarbeidet med Håkon vært utrolig lærerikt. 

Forskningsprosjektet er den første helhetlige og forskningsbaserte historien om dette kapittelet i norsk forsvars- og militærhistorie. Prosjektet kulminerer med bokutgivelse i 2019.

Hva er det beste ved jobben din?

Å jobbe i arkiv. Det er utrolig spennende å åpne en arkivboks og lese ting som ingen har lest siden den dagen det ble skrevet eller sendt.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter at jeg var ferdig med mastergraden min fikk jeg tilbud av IFS om å skrive en publikasjon basert på masteroppgaven min. Dette ga meg en mulighet til å gå enda mer i dybden av enkelte tematikker som jeg var nysgjerrig på. Denne studien kom ut i 2015.

Etter dette fikk jeg tilbud om å fortsette hos IFS, som vitenskapelig assistent på Balkanprosjektet. Etter omtrent et halvt fikk jeg tilbud tilbud om å bli med som forsker på prosjektet.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Det å tenke kildekritisk er svært viktig for meg. Det gir en egen glede og følelse av mestring å lete opp kilder som kan bekrefte, avkrefte, modifisere og nyansere våre oppfatninger av historien.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

I nesten hele studietiden jobbet jeg i Studentsamskipnadens boligavdeling. Dette var et ungt, flott og sosialt miljø hvor jeg fikk mange venner. Jeg var ikke involvert i noen fagrelaterte foreninger eller tillitsverv. Jeg var nok mer glad i å sitte på lesesalen. Dette var litt dumt, for da jeg startet på mastergraden i historie kjente jeg ingen andre som studerte historie. Det gikk imidlertid bra. Mastermiljøet var så lite og tett sammensveiset at det ikke var noen problem å få nye historikervenner.

Det som betydde mest var nok likevel at jeg var tilknyttet Institutt for forsvarsstudier som mastergradsstipendiat under mastergraden. Dette stipendet eksisterer den dag i dag og kan søkes av alle som skriver en historieoppgave om militær-, forsvars-, eller sikkerhetspolitiskhistorie

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Les mye og les bredt. Det er mye spennende litteratur som ikke står på pensumlisten!

Lektor ved Blussvoll skole

Navn: Daniel Gauseth

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Trondheim kommune ved Blussuvoll skole

"Om man tenker på å arbeide i skolen - forsøk å få praksis så tidlig som mulig"

Lektor ved Blussvoll skole

Navn: Daniel Gauseth

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Trondheim kommune ved Blussuvoll skole

"Om man tenker på å arbeide i skolen - forsøk å få praksis så tidlig som mulig"


Hva jobber du med?

Daniel Gauseth

Jobber som lektor ved en ungdomsskole i Trondheim i fagene engelsk og samfunnsfag.

Hva er det beste ved jobben din?

Interaktiv læring med elever, og formidling av historiefaget.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Bachelorgrad med fordypning i engelsk og historie, fulgt av PPU, etterfulgt av mastergrad mens jeg arbeidet i skolen.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kunnskap fra studiene i historie gir faglig trygghet og muliggjør gode fordypningsoppgaver for elevene - f. eks ved å bruke mikrohistorie til å belyse noe i en større sammenheng. Erfaringsmessig er det lettere for elevene å få et forhold til en tidsepoke gjennom kjennskap til enkeltpersoners skjebne gjennom historien. Hva angår engelsk er kjennskap til det engelske samfunn, engelsk litteratur, tekst og prosaanalyse gode utgangspunkt for undervisning i engelsk både ved ungdomsskole og videregående.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Etter fullført bachelorgrad jobbet jeg deltid i skolen gjennom resten av studiene.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Om man tenker på å arbeide i skolen - forsøk å få praksis så tidlig som mulig. Dersom man ikke trives i klasserommet - som klasseleder og i relasjon med ungdom - velg bort læreryrket. Svaret på dette får man gjennom praksis i skolen.

Studieveileder ved matteknologi på NTNU

Navn: Henrik Stamnes Dahl

Utdanning: 

Arbeidssted: Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU

"Du har ofte et bredt spekter av muligheter når du ikke har gått en profesjonsutdanning, men ingen skriver at de trenger en filosof med kompetanse innenfor statsvitenskap og latin."

Studieveileder ved matteknologi på NTNU

Navn: Henrik Stamnes Dahl

Utdanning: 

Arbeidssted: Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU

"Du har ofte et bredt spekter av muligheter når du ikke har gått en profesjonsutdanning, men ingen skriver at de trenger en filosof med kompetanse innenfor statsvitenskap og latin."

""

Hva jobber du med?

Stillingen jeg har nå innebærer både veiledning og studieadministrative oppgaver, hvor jeg har ansvar for studieprogrammene i bioteknologi. Det betyr egentlig at jeg er innblandet i det meste som angår studentene jeg har ansvar for, fra de blir tatt opp til studiene og til vitnemål utstedes.

Hva er det beste med jobben din?

At jeg har stor frihet i hvordan jeg legger opp arbeidsdagen, samt tilliten til å vurdere og avgjøre saker jeg mottar på egenhånd. Dessuten er jeg del av et hyggelig arbeidsmiljø, både på instituttet og fakultetet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Gjennom Manpower fikk jeg et vikariat ved institutt for kjemi ved NTNU, og derfra ble jeg anbefalt til fortsette i et nytt vikariat her ved bioteknologi. Stillingen her var blitt ledig og skulle utlyses - selvfølgelig søkte jeg samtidig. Det endte altså med tilbud om fast stilling.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Siden jeg i stor grad jobber selvstendig og avgjør mange saker på egenhånd, er det viktig å kunne forstå det omfattende regelverket vi må forholde oss til, og dessuten gjøre gode, fornuftige vurderinger av situasjonen. Oftest er det er element av skjønn, og for studenten det angår kan sakens utfall ha stor betydning - også for fremtiden deres. Der er tankesettet man har som filosof ofte nyttig.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, tilbragte 5 av 6 studieår i ulike verv som tillitsvalgt for studentene, på ulike nivåer av det store systemet som NTNU og studentsamskipnaden utgjør. Det ga mye innsikt i og forståelse for hvordan universitetet fungerer, noe man kan unngå å forstå noe særlig av, selv om man tilbringer mange år her. Den erfaringen gjorde det mye lettere å starte i en slik stilling, siden man kan stammespråket til både ledelsen og administrasjonen, og har tidligere vært borti de fleste problemer studentene nå kan komme innom med.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ikke tenk at det er et en-til-en forhold mellom utdanning og jobb, du har ofte et bredt spekter av muligheter når du ikke har gått en profesjonsutdanning; men ingen skriver at de trenger en filosof med kompetanse innenfor statsvitenskap og latin. Den første jobben du får på grunn av utdanningen du har tatt vil ofte være litt tilfeldig, men vil uansett gi viktig erfaring, kontakter og fotfeste til å kunne tenke på veien videre.

Doktorgradsstipendiat i klassiske fag

Navn: Peter Astrup Sundt

Utdanning: 

Arbeidssted: Institutt for historiske studier, NTNU

"Det er veldig givende å kunne reise på forskningsopphold ved steder som Oxford og å nærme seg den klassiske tradisjonen fra nye synsvinkler."

Doktorgradsstipendiat i klassiske fag

Navn: Peter Astrup Sundt

Utdanning: 

Arbeidssted: Institutt for historiske studier, NTNU

"Det er veldig givende å kunne reise på forskningsopphold ved steder som Oxford og å nærme seg den klassiske tradisjonen fra nye synsvinkler."

Peter Astrup Sundt

Hva jobber du med?

Jeg forsker på den mangfoldige Orfevs-mytens kjærlighetsaspekt i litteraturen fra antikkens poesi frem til dens rolle innen opera. Dette er en del av forskningsprosjektet ‘The Heterosexual Tradition of Homoerotic Poetics’, ledet av min hovedveileder førsteamanuensis Thea Selliaas Thorsen.

Hva er det beste ved jobben din?

Å kunne jobbe med gode kollegaer, flinke studenter og inspirerende veiledere. Det er også veldig givende å kunne reise på forskningsopphold ved steder som Oxford og å nærme seg den klassiske tradisjonen fra nye synsvinkler.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

I året etter mastergraden hadde jeg forsøkt meg som gjendikter av latinsk poesi i Gyldendals KANON-prosjekt, jobbet deltid ved folkebiblioteket og hatt undervisningspraksis i et fordypningsemne i latin før jeg endte opp i denne jobben.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker i prinsippet samme tilnærming til tekstene jeg forsker på som den jeg lærte i studieløpet, særlig i oversettingsteknikk. Hovedforskjellen er at jeg nå forholder meg til mye mer forskningslitteratur enn primærtekst, og leser primærteksten enda litt nøyere.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde en deltidsjobb ved folkebiblioteket som ga meg et kort vikariat etter studiene. Jeg var også linjeforeningsleder.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

De færreste norske arbeidsgivere vet at det finnes studenter i klassiske fag og antikkens kultur, og selv om lite rekruttering skjer av seg selv, så gir dette deg en unik mulighet til å skille deg ut når du skal søke jobb. Tenk gjerne også på jobbmuligheter i bransjer utenom oversetting og formidling, og spill på din unike kompetanse i språk, kultur, og ikke minst retorikk. Dette egner seg eksempelvis for å søke seg til diplomatutdanning. Begynn gjerne å tenke hvilken jobb du ønsker å søke på før siste år på bachelor/mastergraden, se etter muligheter for praksisopphold i bedrifter eller det offentlige, og undersøk om du kan ta tilleggskurs som kan gjøre deg enda mer interessant for din framtidige arbeidsgiver. Mitt beste tips er å benytte deg av mulighetene til å ta utvekslingsopphold i bachelorgraden, f.eks. ved de norske instituttene i Athen og Roma, og/eller første studieår av mastergraden ved meritterte universitet som King’s College London.

Veileder ved NAV Kontaktsenter

Navn: Sigrid Slåttelid

Utdanning: 

Arbeidssted: NAV

"Bruk tid på å kartlegge hvordan dine teoretiske kunnskaper fra studiet kan brukes i praksis og i de jobbene du ønsker deg."

Veileder ved NAV Kontaktsenter

Navn: Sigrid Slåttelid

Utdanning: 

Arbeidssted: NAV

"Bruk tid på å kartlegge hvordan dine teoretiske kunnskaper fra studiet kan brukes i praksis og i de jobbene du ønsker deg."

""

Hva jobber du med?

Jeg er veileder ved NAV Kontaktsenter. Her er jeg en del av NAV sin førstelinje, og jeg veileder og svarer på spørsmål innen fagfeltet arbeid og helse. Hovedsakelig så foregår disse samtalene over telefon, men også gjennom skriftlige kanaler.

Hva er det beste med jobben din?

Det absolutt beste med jobben er å hjelpe andre mennesker som gjerne befinner seg i en sårbar situasjon. Videre så syntes jeg det er utrolig gøy å være i kontakt med så mange ulike mennesker i løpet av en arbeidsdag. Det gjør at jeg stadig blir utfordret og lærer noe nytt hele tiden.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter studiene var jeg aktiv arbeidssøker i et år frem til jeg fikk den jobben jeg har i dag. Jeg visste tidlig at jeg ønsket å jobbe i NAV, men som nyutdannet uten særlig relevant arbeidserfaring konkurrerte jeg med mange bedre kvalifiserte søkere. Det ble mange avslag før jeg tilslutt fikk den jobben jeg har i dag. 

Jeg var innstilt på at prosessen for å få en relevant jobb kunne ta tid. Jeg var derfor opptatt av å bruke tiden som arbeidssøker godt. Ved siden av å jobbe i butikk, arbeidet jeg som frivillig med språkopplæring og gikk også på språkkurs. Alt for å styrke mine muligheter på arbeidsmarkedet. 

Da jeg ble kalt inn til intervju for den jobben jeg har i dag hadde jeg en relevant utdannelse, god kunnskap om NAV og om NAV sitt samfunnsoppdrag, og et tydelig engasjement for jobben. Disse elementene, kombinert med personlige egenskaper var nok utslagsgivende for at jeg fikk jobben.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg føler at jeg bruker mye av kompetansen jeg opparbeidet meg gjennom studiene mine daglig. Noe av det viktigste jeg tar med meg er det å ha en analytisk og kritisk tilnærming til en sak. Det å kunne hente ut viktig informasjon fra en større fortelling, identifisere problemstillinger og se en sak i et større perspektiv. Videre er det svært viktig at jeg kan kommunisere og forklare komplekse saker, lovverk og retningslinjer på en tydelig og forståelig måte til brukeren.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, jeg har arbeidet i butikk ved siden av studiene i flere år. Dette har gitt meg mye erfaring med kundeservice og i å møte ulike mennesker, noe som var relevant for jobben jeg fikk. Videre var jeg også læringsassistent i faget ”Eksperter i Team” på NTNU. Dette var noe arbeidsgiver syntes var både spennende og relevant i forhold til jobben.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

I tillegg til de typiske tipsene som å knytte kontakt med arbeidslivet mens man er student og å bruke nettverket godt i en jobbsøkerprosess, vil jeg trekke frem viktigheten av å bruke tid på å kartlegge hvordan dine teoretiske kunnskaper fra studiet kan anvendes i praksis og i de jobbene du ønsker deg. Videre er det ofte slik at arbeidslivet bruker et annet fagspråk/stammespråk enn det som blir brukt i akademia, og det er derfor viktig å møte en potensiell arbeidsgiver med det språket de selv bruker. 

Sist men ikke minst, overgangen fra student til arbeidstaker kan være vanskelig. Forbered deg på å møte motstand, til å få avslag og gjør det om til en erfaring og en motivasjon du tar med deg inn i arbeidslivet.

Konsulent for alumnivirksomhet på NTNU

Navn: Kamilla Østerberg

Utdanning: 

Arbeidssted: Alumnivirksomhet ved NTNU

" Den kompetansen jeg tar med meg fra filosofi hjelper meg til å løse varierende og komplekse oppgaver, hver dag."

Konsulent for alumnivirksomhet på NTNU

Navn: Kamilla Østerberg

Utdanning: 

Arbeidssted: Alumnivirksomhet ved NTNU

" Den kompetansen jeg tar med meg fra filosofi hjelper meg til å løse varierende og komplekse oppgaver, hver dag."

""Hva jobber du med?

Alumnivirksomheten ved NTNU.

Hva er det beste med jobben din?

Jobben min er spennende og uforutsigbar. Hver dag får jeg prøve meg på nye og utfordrende oppgaver.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg ble "headhunted" til stillingen. Jeg engasjerte meg i mange forskjellige verv og studetjobber ved NTNU mens jeg var student, noe som gav meg et nettverk som kunne plukke meg opp i det jeg fullførte studiene.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kompetansen min brukes hele tiden. Filosofisk kompetanse er bred og mangfoldig - man er trent til å prosessere, analysere, vurdere, kritisere og forbedre både tanker, ideer og inntrykk. Den kompetansen jeg tar med meg fra filosofi hjelper meg til å løse varierende og komplekse oppgaver, hver dag.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja - mange!

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Engasjer deg - også i ting du kanskje ikke tror du er så god på. Slik opparbeider man seg et bredt spekter av erfaringer som kommer godt med når man skal ut i arbeidslivet.

Veileder i Amathea

Navn: Kristin Bolli Stølan

Utdanning: 

Arbeidssted: Amathea

"Jeg har fått et mer helhetlig perspektiv og forståelse av hvordan kjønn, seksualitet og kultur er kompleks og spiller sammen på ulike måter i menneskers liv. "

Veileder i Amathea

Navn: Kristin Bolli Stølan

Utdanning: 

Arbeidssted: Amathea

"Jeg har fått et mer helhetlig perspektiv og forståelse av hvordan kjønn, seksualitet og kultur er kompleks og spiller sammen på ulike måter i menneskers liv. "

""

Hva jobber du med?

Jeg jobber som veileder i Amathea. Amathea er en landsdekkende helsetjeneste og lavterskeltilbud som tilbyr veiledningssamtaler ved valg knyttet til svangerskap og abort, samtaler underveis og etter fullført svangerskap og samtaler før og etter abort, gratis graviditetstester og prevensjonsveiledning. Videre jobber vi med helseopplysning gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid innenfor samliv og seksualitet. En viktig del av arbeidshverdagen går også til utadrettet arbeid med opplysning og opplæring innenfor temaene seksuell og reproduktiv helse i blant annet skole, asylmottak og andre institusjoner.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg får jobbe med tematikker jeg virkelig engasjerer meg for; samliv og seksualitet, kvinnehelse, flerkulturelt arbeid samt fokus på psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort. Amathea er involvert i flere spennende prosjekter nasjonalt og lokalt innenfor disse områdene. Det er givende å få være en del av dette!
Videre er det variasjonen i arbeidshverdagen. Den veksler fra veiledningssamtaler individuelt, med par, i grupper til ulike former for helseopplysning. Vi samarbeider mye med andre instanser. Det er inspirerende å jobbe tverrfaglig. I tillegg har jeg flinke og engasjerte kolleger jeg blir motivert av å jobbe sammen med.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg hadde ved flere anledninger vært i kontakt med Amathea i forbindelse med et frivillig verv jeg hadde hvor vi jobbet med sammen ungdomsgrupper. Amathea utlyste et to måneders vikariat og jeg bestemte meg for å søke. Jeg fikk vikariatet. Etter at perioden var over fikk jeg forlenget stillingen min.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kvinner og menn som kommer til Amathea har ofte med seg dilemmaer av eksistensiell, emosjonell og materiell og/eller relasjonell karakter. Her får jeg brukt min kompetanse i sosialt arbeid gjennom veiledningssamtaler der den enkelte får mulighet til å reflektere og sortere følelser, tanker og utfordringer. Kompetansen jeg har tilegnet meg i masterstudiet, likestilling og mangfold, har styrket meg som fagperson i sosialt arbeid. Jeg har fått et mer helhetlig perspektiv og forståelse av hvordan kjønn, seksualitet og kultur er kompleks og spiller sammen på ulike måter i menneskers liv. Fokuset på tverrfaglighet i masterstudiet gjør seg også svært nyttig i min arbeidshverdag da jeg i arbeidshverdagen samarbeider med flere instanser.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Fra 2012 til 2018 hadde jeg et frivillig verv i veiledningstjenesten Jentevakta. En telefon og chattjeneste for unge som er underlagt Trondheim krisesenter. I dette vervet opparbeidet jeg meg mye kompetanse innenfor veiledning, undervisning om seksuell og psykisk helse, organisasjonsarbeid i tillegg til tilbud om å dra på interessante kurs. Mye av dette er relevant for jobben jeg gjør i Amathea.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Man kan opparbeide seg mye erfaring og kompetanse gjennom frivillige verv. Det fine med frivillig arbeid er at man kan velge å engasjere seg innenfor områder man har som mål å arbeide med senere. Det kan gjøre seg relevant når man søker jobb senere.