Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Samfunnsvitenskap

– Læringsutbytte

Læringsutbytte

Ph.d.-utdanningen i samfunnsvitenskap har som formål å videreutvikle kandidatens kvalifikasjoner for arbeid som setter høye krav til vitenskapelig kompetanse.

Hoveddelen av utdanningen er et selvstendig forskningsarbeid på høyt vitenskapelig nivå. Opplæringsdelen skal være til støtte for kandidatens arbeid med doktoravhandlingen og bidra til nødvendig faglig dybde og bredde, slik at kandidaten videreutvikler et selvstendig og reflektert forhold til egen og andres forskning, og forskningens rolle i en større sammenheng.

En kandidat som har fullført ph.d.-utdanningen har oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ved fullført ph.d.-program i samfunnsvitenskap skal kandidaten:

 • -ha dyp faglig kunnskap innenfor en av ph.d.-programmets fagretninger: geografi, psykologi, sosialantropologi, sosialt arbeid, sosiologi eller statsvitenskap
 • ha dyp innsikt i, og kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av teorier og metoder som danner grunnlaget for et av ph.d.- programmets fagområder
 • være kjent med forskningsfronten innenfor fagretningen samt viktige utviklingstrender i vitenskapelig og samfunnsmessig perspektiv
 • kunne bidra til utvikling av ny kunnskap og teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor en av ph.d.-programmets fagretninger.

Ferdigheter

Ved fullført ph.d.-program i samfunnsvitenskap skal kandidaten:

 • kunne identifisere og formulere forskningsspørsmål og drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på et høgt internasjonalt nivå
 • kunne vurdere selvstendig og kritisk metoder og analyseverktøy, og velge mellom alternative tilnærminger til problemstillinger basert på en faglig vurdering
 • kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen en av ph.d.-programmets fagretninger
 • kunne kommunisere komplekse og avanserte teorier og resultater til ulike målgrupper
 • kunne gi undervisning innenfor en av ph.d.-programmets fagretninger med utgangspunkt i egen forskning. 

Generell kompetanse

Ved fullført ph.d.-program i samfunnsvitenskap skal kandidaten:

 • kunne kommunisere sitt fagområdes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv
 • kunne utøve sin forskning i henhold til anerkjente forskningsetiske normer, jf. Forskningsetikklovens § 4
 • kunne identifisere og kritisk vurdere relevante etiske problemstillinger innenfor sitt fagområde
 • kunne formidle forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kunne lede avgrensede forskningsprosjekter og delta konstruktivt i mer komplekse forskningsprosjekter