Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning yrkesfag

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning yrkesfag

Opptak (MYRK)

Opptak

Dette studieprogrammet har ikke lenger opptak. Det blir erstattet av et nytt studieprogram, master i fagdidaktikk.


Om fag- og yrkesdidaktikk

Om fag- og yrkesdidaktikk

Er du yrkesfaglærer, instruktør, faglige ledere eller jobber med fag- eller yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig virksomhet? Dette studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis.


Jobbmuligheter (MYRK)

Jobbmuligheter

Med en mastergrad i yrkesdidaktikk, vil du være kvalifisert for undervisning i og ledelse av yrkesfaglig utdanning på universitet- og høgskolenivå. Du kan også jobbe som leder og opplæringsansvarlig med utviklingsfokus i bedrifter og ved opplæringskontor, og du kan jobbe med FoU-ledelse og systematisk utviklingsarbeid i utdanningssystem og arbeidsliv.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning (MYRK)

Studiets oppbygning

Masterprogrammet er samlingsbasert, slik at du har mulighet til å være i arbeid samtidig som du gjennomfører studiet. Det vil normalt være 3–4 samlinger á 4–5 dager per semester ved fulltidsstudium.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieinnhold boks fremside myrk

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ilu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 04 00

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet


Studiemiljø

Undervisningen på masterprogrammet i fagdidaktikk er samlingsbasert, med undervisningssamlinger i Trondheim de tre første semestrene av studiet. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil være undervisningssamlingene. Studentene på masterprogrammet kommer fra ulike deler av landet, og har ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kompetanse for kvalitet

Dersom du allerede er lærer og ønsker videreutdanning til master, kan du søke om midler til videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet – søknadsfrist 1. mars hvert år.

Se ytterligere informasjon om hvordan du går frem for å søke hos NTNU Kompetanse for kvalitet. Du kan søke om støtte til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon under "Annet studietilbud".

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. Studieretning: Yrkesfag
Studieprogramkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona