Sivilingeniør/Masterprogram, Trondheim

Kjemi

– Studieretning

Vår forståelse for det molekylære grunnlaget i biologiske og materialtekniske vitenskaper øker, og fagområdet kjemi får en stadig viktigere rolle. Kjemi er et viktig bindeledd mellom fysikk, biologi og materialteknologi. Du kan velge mellom tre ulike emnepakker: organisk kjemi, anvendt teoretisk kjemi og analytisk kjemi.

Organisk kjemi

Organisk kjemi omhandler alle forbindelser som inneholder grunnstoffet karbon og deres reaksjoner. Det handler om å forstå hvordan og hvorfor molekyler reagerer som de gjør, finne metoder for å få molekyler til å reagere slik man vil og fremstille nye molekyler med ønskede egenskaper. Moderne vaskemidler, medisiner og plastforbindelser er noen eksempler på hva organisk kjemi har tilført dagens samfunn.

I tillegg til at kjemien har tilført mye godt, har det etter hvert dukket opp en del ulemper med de stoffene som er produsert. For å håndtere miljøforurensning og unngå helsefarlige stoffer i fremtiden vil det være nødvendig å utdanne gode kjemikere med kompetanse i organisk kjemi.

Innenfor organisk kjemi kan du fordype deg i reaksjonsutvikling, stereoselektiv syntese, enantioselektiv katalyse (metaller eller enzymer), totalsyntese, supramolekylær syntese eller heterosyklisk kjemi.

Anvendt teoretisk kjemi

Anvendt teoretisk kjemi er et begrep som favner mange forskjellige fagfelt. Felles for feltene er bruk av teori, simuleringer og bereninger for å beskrive og forutsi kjemiske fenomen. I grunnforskningen er teoretiske metoder viktige fordi mange av aspektene som interesserer oss i dag, foregår på et størrelsesnivå som gjør eksperimentelle observasjoner umulig. For eksempel i kvantekjemien har utviklingen av beregningsmetoder kommet så langt at man ved hjelp av datamaskiner kan oppnå høyere nøyaktighet enn i spektroskopiske forsøk.

Også i industrien er interessen for teoretiske metoder stor. Ved å bruke simuleringer og modellering kan man få økt innsikt i kjemiske prosesser og system, samtidig som man kan unngå å gjennomføre dyre og tidkrevente forsøk.

I de ulike fagrettningene under anvendt teoretisk kjemi får du som student mulighet til å fordype deg i et bredt spekter av kjemiske system med et stort antall forskjellige metoder og innfallsvinkler.

Uansett hvilket fagområde man tilhører, følger en teoretisk undersøkelse en relativt lik fremgangsmåte bestående av:

1.    Utvikling av en matematisk modell som beskriver et kjemisk fenomen.
2.    Computer-implementering av den matematiske modellen
3.    Anvendelse av dataprogram i undersøkelse av relevante kjemiske system
4.    Analyse og behandling av de store datamengdene som genereres

Studenter hos oss har mulighet til å fokusere på et eller flere ledd i hele kjeden. Kunnskapen og ferdighetene som studenter tilegner seg gjennom dette arbeidet har stor verdi i industri og næringsliv innenfor alle fagfelt.

Analytisk kjemi

Innen området analytisk kjemi får du innsikt og opplæring i flere sentrale metoder som i dag brukes i industri, forsknings- og rådgivningsinstitutter. Med en utdannelse som analytisk kjemiker får du de verktøyene som er nødvendig for å kunne ha ansvar for kjemisk analysevirksomhet. Dette inkluderer blant annet å kunne vurdere kjemiske analyseteknikker for ulike formål, datatolkning, statistisk behandling og validering av resultater samt å kunne planlegge kjemiske analyser og optimalisere prosedyrer med hensyn på kvalitetssikring, HMS aspekter, effektivisering og kostnader. Dette er kunnskaper industrien og de øvrige sektorene anser som spesielt viktige.


3. år

Emnekode Emnenavn SP
TMA4240 Statistikk 7,5
TKP4105 Separasjonsteknikk 7,5
TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk 7,5
  Studieretningsemne - valgbart eller obligatorisk 7,5
Emnekode Emnenavn SP    
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5
  Studieretningsemne - valgbart eller obligatorisk 7,5
  Studieretningsemne - valgbart eller obligatorisk 7,5
  Studieretningsemne - valgbart eller obligatorisk 7,5

4. år

Emnekode Emnenavn SP
  Komplementært emne - valgbart 7,5
  Studieretningsemne - valgbart eller obligatorisk 7,5
  Studieretningsemne - valgbart eller obligatorisk 7,5
  Studieretningsemne - valgbart eller obligatorisk 7,5
Emnekode Emnenavn SP
  Eksperter i team 7,5
  Ingeniøremne annen linje - valgbart 7,5
  Studieretningsemne - valgbart eller obligatorisk 7,5
  Studieretningsemne - valgbart eller obligatorisk 7,5

5. år

Emnekode Emnenavn SP
  Studieretningsemne - valgbart eller obligatorisk 7,5
TKJ45XX Fordypningsprosjekt 15
  Komplementært emne - valgbart 7,5
Emnekode Emnenavn SP
TKJ4900 Masteroppgave 30
Hva gjør en sivilingeniør eller en med master i realfag etter endt studietid ved NTNU?

Jobbmuligheter

– mulighetene er mange!

Les om Norun Staxrud Jetlund, som ble ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i 2006, og har jobbet hos Jotun i Sandefjord siden.

Norun jobber som utviklingsingeniør på Jotuns dekorativs produktlaboratorium. Hun er med på å utvikle nye produkter som for eksempel oppfyller nye miljøkrav. Hun har også fått internasjonal erfaring etter å ha jobbet i Dubai og Malaysia. I tillegg er Jotun en trygg og god bedrift som stadig vokser, både i omsetning og antall ansatte.
Les mer om Noruns jobberfaringer og Jotun som arbeidsplass...

Bilde av Norun Staxrud Jetlund, foto: Marianne Sjøholtstrand
 

.


 


Foto: ©iStockphoto.com/Franziska Richter

Institutt for kjemi: