Masterprogram 2-årig, Trondheim

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

– Masteroppgaven

I masteroppgaven i STS (KULT3391) kan du gjøre bruk av ulike typer teori og tematisk kan vi nevne noen aktuelle områder:

  • Innovasjon, design, forbruk
  • IKT, kunnskapsorganisering, tverrfaglighet
  • Energi, miljø, transport
  • Vitenskap, teknologi og kjønn
  • Bioteknologi, natur, kultur

Tidligere masteroppgaver

Trenger du inspirasjon, eller er du  interessert i å se tidligere innleverte masteroppgaver ved instituttet? Her finner du en oversikt.

Er du allerede student ved KULT? Informasjon om masteroppgaven finner du her:

https://www.ntnu.no/kult/godt-a-vite

Frist innlevering masteroppgave våren 2018 er mandag 22. mai med sensur torsdag 21. juni.

Hvor kan du jobbe?

Utdanning: Bachelor i historie, master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn.

Tittel på masteroppgaven: Mellom problem og nytte. Visjoner for spill som læringsverktøy.

Jobb: Konsulent ved Eksperter i team (EiT) ved NTNU.

Hva syns du om studiet?
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ga meg et metablikk på samfunnet og den vitenskapstradisjonen vi er en del av på makronivå. På mikronivå var studiet opptatt av hvordan kunnskap og forskning brukes og virker i samfunnet, og av hva de som utvikler og produserer teknologi faktisk gjør. Også tverrfaglighet er et fokus i studiet. STS-masteren er altså et studium med flere nivå, og derfor er sjansen stor for at en finner noe som interesserer en. STS-masterstudiet har også svært dyktige forelesere, som både har faglig tyngde og god formidlingsevne. Avstanden til foreleserne var liten, og for meg var det et stort pluss at de var genuint interesserte i våre innspill i forelesningene.

På hvilke måter du har fått bruk for den faglige kompetansen fra masterstudiet i jobben din?
Jeg arbeider som konsulent i emnet Eksperter i team ved NTNU. Dette er et emne på mastergradsnivå der tverrfaglig samarbeid er i fokus, og perspektiver på hvordan dette foregår står sentralt. Jeg får derfor utnyttet mye av det jeg lærte i studiet, og ikke minst den kritiske tenkingen jeg tilegnet meg. Min STS-bakgrunn har også gitt meg tyngde med tanke på å delta i diskusjoner om de store spørsmålene for virksomheten: strategispørsmål og grunnleggende spørsmål om læring og kunnskapstilegnelse.

Hvorfor vil du anbefale studiet til andre?
Jeg vil anbefale en mastergrad i STS til alle som er interesserte i enten kunnskap, teknologi, samfunn, eller hvordan disse gjensidig påvirker hverandre.

"Det er et krevende, men veldig givende studium, både relativt teoritungt og svært praksisnært på én og samme tid."

Du kan gå fra å lære om vestlig modernisme, og kritikken av denne, i en forelesning, til konkrete casestudier av franske elbilprosjekter og den norske røykeloven i den neste.En STS-master passer derfor godt for deg som er interessert i kunnskap og teknologi, og som ønsker å studere det i en samfunnsfaglig og humanistisk kontekst.

Utdanning: Master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn.

Tittel på masteroppgaven: Raketten som aldri tok av. Debatten om den avlyste norske energimeldingen

Jobb: Førstekonsulent i NAV.

Hva synes du om selve studiet?

STS-masteren var veldig interessant og spennende. Etter endt studium vil jeg si at samfunnsengasjementet vokste.

"Jeg finner masterprogrammets fokus på spenningen mellom teknologi, samfunn og politikk meget fascinerende."

På hvilke måter har du fått bruk for den faglige kompetansen fra masterstudiet i jobben din?

I dag er jeg statlig ansatt og ser daglig hvordan samfunnet er satt sammen av mange elementer som må «snakke sammen». Noen av disse er forskning, kunnskap, erfaring, teknologi, ulike verdier og politikk. Mine arbeidsoppgaver går ut på å beslutte i saker der jeg ser etter og vurderer slike elementer og hvordan de henger sammen. Slik blir disse tverrforbindelsene og tverrfagligheten noe jeg bruker og vurderer i ofte i jobbhverdagen. Også nyttig er evnen til å tilegne seg en stor mengde informasjon og evnen til å sette seg raskt inn i saker noe jeg fikk oppøvd under studiet. Dette kan relateres litt til casene vi jobbet med under STS-masterens første år.

Hvorfor vil du anbefale studiet til andre?

Man trenger ikke være samfunnsengasjert for å ta dette studiet. Jeg vil anbefale studiet både på grunn av de tverrfaglige tilnærmingene og casemetodikken, begge deler meget nyttig for arbeidslivet. Med tanke på arbeid etter endt studie så vil jeg si at denne masteren både gir et godt faglig grunnlag, og også et sosialt med en velfungerende linjeforening og et institutt tar vare på deg som student.

UtdaKristine Asknning: Bachelor i Medievitenskap og master i studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS).

Tittel på masteroppgaven: Ekte liv i syntetisk verden? Sosiotekniske konstruksjoner i online dataspillJobb: Stipendiat på Senter for teknologi og samfunn/KULT/NTNU.

På hvilke måter har du fått bruk for den faglige kompetansen fra masterstudiet i din jobb?

"Masteroppgaven var grunnlaget for at jeg ønsket å fortsette med forskning, og ikke minst at forskningstemaet ble dataspill."

Med bakgrunn i det jeg hadde lært og studert i masterarbeidet, hadde jeg flere ideer om videre studier. Disse ideene ble etter hvert en prosjektsøknad som jeg fikk godkjent og som har gitt meg mulighet til å studere akkurat det jeg vil: dataspillkulturer.

I forskningsarbeid er det klart at all tidligere erfaring med både innsamling og analyse av data er relevant. Men, masterstudiet lærte meg mer enn bare teorier som kunne brukes i forskning! Etter å ha jobbet med store mengder data, fra knølete intervju til tunge artikler, har jeg blitt flinkere til å hente ut det som er viktig. Det tar meg ikke lang tid å finne sentrale punkt i en hvilken som helst argumentasjon og stille gode kritiske spørsmål. I løpet av studietiden er det noe som gjerne blir tatt for gitt, det blir oppfattet som egenskaper som alle har. Jeg har opplevd igjen og igjen, at min evne til å strukturere informasjon har blitt satt pris på og har blitt lagt merke til i sommerjobber så vel som på styremøte i sameiet.

Husk: ikke alle nyttige verktøy kan kjøpes på Clas Ohlson. 

Inger Marie HolstUtdanning: Bachelor i historie/sosiologi og Master i tverrfaglige kulturstudier, med STS-spesialisering.

Tittel på masteroppgaven: Fra hygiene til hygge – kjøkkenets utvikling fra 1950-1970.

Jobb: Regionalt forskningsfond Midt-Norge.

På hvilke måter har du fått bruk for den faglige kompetansen fra masterstudiet på din arbeidsplass?

Jobben min går i all hovedsak ut på å initiere, utvikle og vurdere FoU-prosjekt. I dette arbeidet er vi mye i dialog med aktuelle søkere både i kommuner, byggebransje og FoU-miljø. Her er kunnskapen om teknologien virkninger i samfunnet viktig, og også kjennskapen til tverrfaglige prosesser og metoder vært veldig matnyttig. Det er mange ulike miljøer som møtes i jobben min og det å ha noen "verktøy" for å oversette mellom dem har jeg hatt mye bruk for.

Gjennom arbeidet med en masteroppgave lærer man seg å behandle store mengder data og sortere hva som er viktig. Denne kunnskapen er svært relevant i jobben min i Husbanken. I tillegg er det å levere et arbeid til en gitt tidsfrist, som man gjør med en masteroppgave, lærdom som man alltid vil ha bruk for i arbeidslivet.

Noe annet som jeg også lærte mye av gjennom studiet var at instituttet la opp til mye diskusjoner og tilbakemeldinger i forskningsgrupper og mellom studenter. Her lærte vi å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og motta både kritikk og ros fra medstudenter og ansatte.

Hvorfor vil du anbefale dette studiet til andre?

Studiet gir en bevisstgjøring i forhold til ulike kunnskapsprosesser og tverrfaglig arbeid.

"Det teoretiske perspektivet åpner opp for nye forståelser av innovasjon og innovasjonsprosesser. "

Dette har vært veldig anvendelig kunnskap for meg å ha med seg inn i arbeidslivet. Instituttet gir studentene stort påvirkningsmulighet og det er masse artige friske diskusjoner. Dette gjør studiet enda mer interessant og spennende. 

Skrive oppgave i samarbeid med arbeidsliv?

NTNU Bridge formidler oppgaver som skrives i samarbeid med aktører utenfor NTNU.

Logo, NTNU Bridge

Bilde av en bunke masteroppgaver