Rådgivning for barn og ungdom

Rådgivning for barn og ungdom

Erfaringsbasert masterprogram

Mostphoto

Studier EVU-faktaboks

Studiet er spesielt tilrettelagt med tanke på at det skal kunne tas over lengre tid og samtidig med arbeid. Dette sammenfaller blant annet med krav som UDIR stiller for lærere for å få delta i Kompetanse for kvalitet.

Masterprogrammet svarer til dagens utfordringer i skoleverket på bakgrunn av samfunnets økende kompleksitet. Utviklingstendenser som økt migrasjon, globalisering, sosiale teknologier, nye familiekonstellasjoner/relasjoner og den økte markedskonkurransen og individualiseringen, fører til behov for ny forskningsbasert kunnskap om både det samfunnet vi lever i og om utdanningssystemet. Dette masterprogrammet svarer direkte på temaer som folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap. 

Lærere og andre profesjoner med veilednings- og rådgivningsoppgaver tilknyttet barn og ungdom i hele oppvekst- og opplæringsløpet, og som fortsatt står i jobb, for eksempel:

 • skolerådgivere
 • PP-rådgivere
 • barnehagelærer
 • miljøveiledere
 • barnevernspedagoger
 • helsesykepleiere
 • sosionomer
 • vernepleiere
 • minoritetsrådgivere

Les mer om hva du lærer

Masterprogrammets oppbygning:

 • Rådgivning 1 (30 studiepoeng), obligatoriske emner
 • Rådgivning 2 (30 studiepoeng), fritt valgte emner
 • Metodeemner (30 studiepoeng) 
 • Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet på 120 studiepoeng eller ta de enkeltkursene som er mest relevante for deg. Du binder deg ikke til mer enn ett og ett kurs om gangen. Det er også mulig å søke innpassing av tilsvarende emner fra andre studieinstitusjoner, men minimum 60 studiepoeng må avlegges ved NTNU. 

Studiet bygger på Rådgivning 1 og Rådgivning 2 ved NTNU, som utgjør de første 60 studiepoengene i masterprogrammet. Metodedelen og masteroppgaven utgjør de siste 60 studiepoengene i utdanningen. Du må derfor fullføre Rådgivning 1 og 2 før du kan søke opptak til selve masterprogrammet.

Les mer om studiets oppbygning

Studiet er et deltidsstudium med samlinger i Trondheim og 50% studieprogresjon (120 studiepoeng over fire år), hvorav Rådgivning 1 og 2 utgjør de to første årene.

Les mer om undervisning

Du må dokumentere at du er i relevant jobb ved studiestart eller at du har minimum to års relevant yrkeserfaring, i tillegg til ett av følgende utdanningsløp:

 • bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi.
 • cand. mag.-grad innenfor de overnevnte fagene
 • gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmenn-lærerutdanningen.
 • bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning.
 • annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning).

Det kan i enkelte tilfeller godkjennes andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

For opptak til metodedelen og masteroppgaven, må emnene som skal inngå i opptaksgrunnlaget, dvs. Rådgivning 1 og 2, ha minimum karakter C i snitt. I tillegg må du dokumentere to års relevant arbeidserfaring.

Les mer om opptak og opptakskrav

Les mer om kostnader

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 66 43

Faglig ansvarlig:
Nassira Essahli Vik