Hva lærer du?

Erfaringsbasert masterprogram i rådgivning for barn og ungdom

Hva lærer du?

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om teorier og metoder i ulike rådgivningstradisjoner
 • har inngående kunnskap om teorier, praksis og forhold som påvirker barn og ungdom i ulike kontekster
 • har avansert kunnskap om veiledning i spennet mellom individ- gruppe og systemnivå
 • har avansert kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere relevante metoder; teorier; profesjonsetiske perspektiver; og fortolkninger på forskningsfronten, og kritisk anvende dette i rådgivningsarbeidet
 • kan forholde seg kritisk til eksisterende teorier på feltet
 • kan planlegge, gjennomføre, og rapportere et selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan kritisk analysere barn og unges vilkår og behov i dagens komplekse samfunn
 • kan samarbeide med andre om faglige og etiske problemstillinger 
 • kan reflektere over egen relasjonskompetanse i rollen som rådgiver 
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter, og vise personlig integritet og etisk ansvarlighet i rollen som rådgiver for barn og ungdom
 • kan gjennomføre og formidle selvstendig forskningsarbeid

Yrkesmuligheter

Master i rådgivning for barn og ungdom kvalifiserer til lektorkompetanse hvis kandidaten har PPU eller tilsvarende. Masterstudiet kvalifiserer til rådgivningsarbeid i utdanningssektor og rådgivningsoppgaver i all pedagogisk virksomhet.