Rådgivning 2

Rådgivning 2

Videreutdanning, Trondheim

Foto: Colourbox

Studier EVU-faktaboks

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning

Dette studietilbudet står ikke i Utdanningsdirektoratets studiekatalog. Lærere ansatt i skolen kan likevel søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

 • søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2023.
 • i tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister (se "Hvordan søke opptak" på denne siden).

Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Udir.

Søkeperioden hos Udir for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

Rådgivning 2 belyser og drøfter teori og praksis rundt rådgivning på individ-, gruppe- og systemnivå. Områdene sosialpedagogikk, relasjonskompetanse og tverrfaglig samarbeid blir spesielt vektlagt. Studiet innebærer en fordypning i hvordan samfunnsstrukturer og sosial ulikhet påvirker rådgivningsmuligheter av barn og ungdom i dagens mangfoldige samfunn.

Lærere, rådgivere og de som har rådgivningsoppgaver på alle trinn i grunnskolen eller videregående skole, eller i annen pedagogisk virksomhet knyttet til rådgivning av barn og ungdoms læring og utvikling. 

Rådgivning 2 (30 studiepoeng) bygger på Rådgivning 1 eller tilsvarende, og utgjør andre halvdel av studiet Rådgivning for barn og ungdom. Etter fullført Rådgivning 1 og Rådgivning 2 (60 studiepoeng) kan du søke opptak til Erfaringsbasert master i rådgivning for barn og ungdom. Vi anbefaler at du starter med Rådgivning 1.

Rådgivning 2 består studieåret 2024/25 av:

Rådgivning 2 består totalt av fire emner, hvorav du må fullføre to emner. Andre valgbare emner:

Vær oppmerksom på at det kan forekomme faglig overlapp som utløser studiepoengreduksjon mellom emner på NTNU. Dette kan gjelde både mellom ulike videreutdanninger og mellom videreutdanning og grunnutdanning. Du er selv ansvarlig for å sjekke oppdaterte emnebeskrivelser for kommende studieår. Disse blir tilgjengeliggjort i løpet av mai via lenkene over. En eventuell studiepoengreduksjon vil framkomme med overskrift «Studiepoengreduksjon» nederst i emnebeskrivelsen.

Samlingsbasert deltidsstudium, med nettbasert arbeid mellom samlingene. Studiet består av varierte læringsformer i en kombinasjon av forelesninger og øvinger.

Tre obligatoriske samlinger høsten 2024:

 • Uke 36, 4. - 6. september, fysisk samling i Trondheim.
 • Uke 41, 9. - 10. oktober, digital samling.
 • Uke 46, 13. - 15. november, fysisk samling i Trondheim.
   

Det er totalt 7 samlingsdager. Alle samlinger starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl 16.00 siste dag.

Lærere ansatt i skolen kan søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i perioden 1. februar - 1. mars. Du må da søke på "Annet studietilbud" i Udirs søkeportal.

Du må i tillegg søke opptak direkte til NTNU via emnenes nettsider.

Søk opptak via kursenes nettsider

Søknadsfrist er 15. mai for høstsemesteret og 15. november for vårsemesteret. 

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:

1. Du må ha fullført ett av følgende utdanningsløp:

 • bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi.
 • cand. mag.-grad innenfor de overnevnte fagene 
 • gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmennlærerutdanning. 
 • bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning.
 • annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning).
 • institusjonen kan i enkelte tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor. 

2. Du må dokumentere at du er i relevant jobb ved studiestart eller dokumentere minimum to års relevant yrkeserfaring.

Krav til dokumentasjon

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Antall studieplasser: Det er begrenset antall plasser på dette studiet. Søkere som har fullført emner i Rådgivning 1 og/eller Rådgivning 2 blir prioritert dersom det er flere søkere enn antall plasser. Utover dette prioriteres du etter datoen som du har registrert din søknad ved NTNU ("først til mølla"-prinsippet). 

Studieavgiften er kr. 37000 (Kr 18500 pr emne). I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensum og utgifter i forbindelse med samlinger.
Med forbehold om prisendring våren 2025 på bakgrunn av nye nasjonale forskrifter for egenbetaling.

Avmelding og angrerett

Opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Tlf.: 73 59 77 01

Studieadministrasjon:
E-post: videre@ntnu.no
Tlf.: 73 59 66 43

Fagansvarlig
Carla C. Ramirez