Master, 2-årig

Master i finansiell økonomi

– Opptak

 

Opptak til masterstudiet i finansiell økonomi skjer kun hvert høstsemester, og du søker direkte til NTNU. Søknadsfristen er 15. april for søkere med utdanning fra Norge eller Norden. Søkere med annen utenlandsk utdanning har søknadsfrist 1. mars. Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb. Det tas årlig opp 25 studenter.

Følgende utdanninger gir adgang til masterstudiet:

 • bachelorgrad fra økonomisk-administrativ utdanning med 90 studiepoeng fordypning i finans eller samfunnsøkonomi, inklusive metodefag og relevant bacheloroppgave.
 • bachelorgrad med 90 studiepoeng fordypning i samfunnsøkonomi, inklusive metodefag og relevant bacheloroppgave
 • andre utdanninger som innebærer sterk analytisk trening med anvendelse på økonomi. I slike tilfeller godtas en noe mindre omfattende eller mer spesialisert bakgrunn i samfunnsøkonomi

Karakterkrav

Ved opptak til mastergraden i finansiell økonomi er det innført karaktergrense. Alle som får opptak, må minst ha gjennomsnittskarakter C eller tilsvarende på bachelorgraden.

Denne mastergraden er adgangsbegrenset og tar opp et begrenset antall studenter. 


Hvordan søke opptak

Søk opptak

1. Søk opptak via Søknadsweb

Frist: 15. april. Har du utenlandsk utdanning (utenfor Norden) , eller vil søke om tidlig svar på opptaket, er fristen 1. mars. Du kan registrere søknad i Søknadsweb fra 1. februar.

Internasjonale masterprogram (engelskspråklige) har egne søknadsfrister, med norsk eller nordisk opptaksgrunnlag skal du søke innen 1. mars

NB: Studieprogram som utlyses med opptak vårsemesteret har egne frister som fremgår av studiets nettside.

2. Last opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjon (vitnemål, karakterutskrift)  på din utdanning så snart som mulig etter at du har søkt.

 • Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på utdanning avlagt ved NTNU (unntaket er utdanning du har fått innpasset).
 • Fullfører du ved et annet lærested enn NTNU, må du og legge ved kopi av utdanningsplan fra ditt læresteds studentweb.

3. Svar på Søknad

Svar på søknad: Ca. 13. juli.

Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 20. juli. 

Opplasting av dokumenter

Det er ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på utdanning avlagt ved NTNU. Dette gjelder også utdanning og vitnemål skrevet ut fra tidligere HiST, HiG og HiÅ.

Dokumentene legger du til via "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, fortrinnsvis i pdf-format. Du må laste opp dokumentasjon selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon.

Du må laste opp følgende dokumenter:

 • Vitnemål, alle sider
 • Utdanningsplan skal lastes opp om du fullfører utdanningen vår 2017 og ikke har bachelorvitnemål når du søker. Alle avlagte og planlagte emner må vises i tillegg til logo/navn på lærested
 • Øvrige karakterutskrifter
 • Har du ekstern utdanning, må du laste opp Studieplanen din, eller angi URL for den i merknadsfeltet i Søknadsweb

Om du ikke har norsk videregående skole, må du også laste opp dokumentasjon av nødvendige norsk- og engelskkunnskaper.

De dokumenter du ser under 'Mine dokumenter', har vi tilgang til. Ikke last opp dokumenter som allerede ligger der på nytt.

Frister for opplasting av dokumentasjon

 • Har du søkt om tidlig opptak, eller har utenlandsk utdanning, er fristen for opplasting av dokumentasjon 15. mars
 • Øvrige søkere har frist til 25. april med å laste opp sin dokumentasjon
 • Avslutter du din bachelorgrad våren 2017, er fristen for opplasting 1. juli, men du må huske å laste opp karakterutskrift og utdanningsplan innen 15. mars / 25. april
   

Dokumentasjon av bachelorgrad

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende grad) dokumenteres med  vitnemål med oversikt over alle emnene som inngår i graden. Alle sidene av vitnemålet må lastes opp. NB! Karakterutskrift alene er ikke godkjent dokumentasjon av fullført og bestått bachelorgrad.

Hvis du ikke mottar endelig vitnemål innen ettersendingsfristen, må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet ditt om at du oppfyller kravene til bachelorgrad, sammen med en fullstendig karakterutskrift. Endelig vitnemål må lastes opp når du mottar det.

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp endelig vitnemål og karakterutskrift på originalspråket, i tillegg til en offisiell oversettelse hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk. Bekreftelse på grad uten endelig vitnemål og karakterutskrift, godkjennes ikke. Se også informasjon om språkkrav


Mangler ved søknaden

Opptakskontoret etterlyser dokumentasjon hvis det er mangler ved søknaden din.

Vi kontakter deg på e-postadressen du har oppgitt i Søknadsweb. Det er derfor viktig at du sjekker e-post jevnlig i søknadsperioden, og at du forsikrer deg om at e-postadressen du har oppgitt er riktig.

 

Dokumentasjonskontroll

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan fratas retten til å studere.

Utenlandsk utdanning

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp vitnemål og karakterutskrift på originalspråket. Hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du i tillegg laste opp en offisiell oversettelse. Begge sider av tosidige dokumenter må lastes opp.


Dokumentasjon rett fra lærestedet

Fra noen land, blant annet USA og Canada, krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Her finner du oversikt over hvilke land dette gjelder. Hvis du har utdanning fra et av disse landene, må du kontakte lærestedet ditt og be om at vitnemål og karakterutskrift sendes direkte til NTNU. 

Bestill dokumentasjon fra lærestedet ditt så tidlig som mulig. Opptakskontoret må ha mottatt originaldokumentasjon fra lærestedet innen 1. juli. Merk at du også må laste opp midlertidig dokumentasjon av utdanning til Søknadsweb.  Originaldokumentasjon sendes til:
NTNU
Avdeling for studieadministrasjon
Opptak

7491 Trondheim


Språkkrav

Norske masterprogram har både norsk- og engelskkrav. Internasjonale masterprogram har kun krav til engelsk. Har du fullført norsk eller nordisk videregående, dekker du språkkravene med vitnemål fra videregående skole. Hvis du ikke har utdanning fra Norden, må du dokumentere tilstrekkelige språkkunnskaper.


Dokumentasjonskontroll

Hvis du får opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning må du fremvise original dokumentasjon ved semesterstart. Du vil få beskjed fra Opptakskontoret når du skal fremvise dokumentasjonen. Søkere som ikke kan fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon av opptaksgrunnlag kan fratas retten til å studere.

Tidlig opptak

Hvis du trenger tidlig svar på søknaden, kan du søke om tidlig opptak på Søknadsweb innen 1. mars. For å vurderes for tidlig opptak, må du være kvalifisert for opptak ved søknad.  

Ev tidlig opptak gis kun til søkere som uten tvil, ville fått tilbud i hovedopptaket. Tidlig søknad er kun mulig ut om du dokumenterer en eller flere av følgende grunner: 

 • Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon
 • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten
 • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte
 • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi)

På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden din lastes opp innen 15. mars. Du kan ikke ettersende dokumentasjon hvis du skal søke om tidlig opptak. 


Dokumentasjon

Du kan dokumentere grunnlag for tidlig opptak på følgende måte:

 • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller tilsettingsbrev sammen med siste måneds lønnsslipp
 • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer
 • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege)


Svar på søknad om tidlig opptak

Svar på søknad om tidlig opptak sendes ut per e-post omkring 24. mai. For å beholde studieplassen må du takke ja til tilbudet du får i hovedopptaket ca 13. juli innen svarfristen 20. juli.

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. 

C-krav

Flere studier ved NTNU har C-krav for å være kvalifisert. Informasjon som gjelder ditt studieprogram, fremgår som egen informasjon på studiets nettside.

Hovedregelen er at den vektede gjennomsnittskarakteren av opptaksgrunnlaget må være 2,5 eller høyere. Da dekker du C-kravet. 

Rangering

Hvor det ikke fremkommer andre rangeringsregler i studieplanen, gjelder følgende fra høsten 2018: 

Søker rangeres med vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden. Ved poengliket rangeres eldste søker først. 

Dersom søker har utdanning i tillegg til bachelorgraden, og hvor både bachelorgrad og tilleggsutdanning samlet gjør søker kvalifisert for studiet, benyttes både bachelorgrad og tilleggsutdanning ved rangering.

Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

Søkere med tallkarakterer konverteres i jf denne tabellen: 

Omregningstabell
  Teknologi / siv.ark Realfag Humanistiske/samfunnsfag
og andre utdanninger
A 1,00-1,74 1,00-1,79 1,0-2,2
B 1,75-2,24 1,80-2,49 2,3-2,5
C 2,25-2,74 2,50-2,99 2,6-2,7
D 2,75-3,24 3,00-3,49 2,8-3,0
E 3,25-4,00 3,50-4,00 3,1-4,0

Søkere med eldre karakterskalaer, og hvor emner med karakteren bestått i mer enn halvparten av emnene på vitnemålet, blir skjønnsmessig innplassert i rangeringsrekkefølgen. 

Utenlandsk utdanning som er del av fordypningen i en norsk bachelorgrad, inngår ikke i rangeringsgrunnlaget. Dette gjelder så fremt emnene fra utlandet utgjør mindre enn halvparten av fordypningen.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta ellers kontakt med oss på opptak per telefon 73 59 77 00 eller per e-post opptak@ntnu.no.

Master i finansiell økonomi

Forhåndsgodkjente utdanninger

– Opptaksinformasjon for høsten 2017

Følgende utdanninger er godkjent for opptak til master i finansiell økonomi:

 • Bachelor med 90 studiepoeng fordypning i samfunnsøkonomi fra NTNU, UiO, UiB, UiT eller UMB. Metodefag og relevant bacheloroppgave teller med i fordypningen.
 • Bachelor i politisk økonomi fra NTNU, UiB eller UiT. Metodefag og relevant bacheloroppgave teller med i fordypningen.
 • Bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Sør-Trøndelig (TØH) med en 90 studiepoeng fordypning i samfunnsøkonomi eller finansiell styring. Metodefag og relevant bacheloroppgave teller med i fordypningen.
 • Bachelor i økonomi og administrasjon fra norske høgskoler (inkl. BI)  med en fordypning i samfunnsøkonomi på 90 sp. Matematikk og statistikk teller med i fordypningen.

NB! Regnskap, revisjon, markedsføring, bedriftsøkonomi, rettslære, organisasjon og ledelse regnes ikke inn i en fordypning i samfunnsøkonomi.

Utfyllende informasjon om godkjent fordypning finner du på instituttets hjemmeside.

Hvis du mangler emner i samfunnsøkonomi anbefaler vi deg å også søke opptak til bachelor i samfunnsøkonomi via Samordna Opptak  innen15. april slik at du kan ta emnene studieåret 2017-2018.


Tue, 14 Mar 2017 13:09:48 +0100

Kvalifiserer jeg til masterprogrammene ved Institutt for samfunnsøkonomi høsten 2017?

– Master i samfunnsøkonomi - Master i finansiell økonomi

For å være kvalifisert for master i samfunnsøkonomi og master i finansiell økonomi er det tre krav som må innfris:

 • Fullført bachelorgrad
 • Gjennomsnittskarakter på C eller bedre (C er ikke en garanti for opptak)
 • Faglig fordypning i samfunnsøkonomi/finans og metode på 90 studiepoeng (sp)

Minimumskrav i fordypningen vil være: matematikk (6-10 sp), statistikk (6-10 sp), mikroøkonomi (minst 15 sp), makroøkonomi (minst 20 sp) pluss videregående emner innen samfunnsøkonomi (og finans) slik at totalen blir minst 90 sp.

Videregående emner kan for eksempel være anvendt mikroøkonomi, anvendt makroøkonomi, økonometri, finansiering og investering/finansielle emner, internasjonal handel, kommunaløkonomi, offentlig økonomi, næringsøkonomi, utviklingsøkonomi, helseøkonomi, samfunnsvitenskapelig metode, options&futures, kredittvurdering, bacheloroppgave i samfunnsøkonomi eller finansiell økonomi (sistnevnte kvalifiserer kun til masterprogrammet i finansiell økonomi). For master i finansiell økonomi vil også emner i en spesialisering i finansiering/investering kunne telle med.
Når vi går gjennom opptaksgrunnlaget ditt kan det hende vi kontakter deg for å få tilsendt problemstilling for bacheloroppgaven - slik at vi kan avgjøre om denne kan inngå i de 90 studiepoengene.

NB! Regnskap, revisjon, markedsføring, bedriftsøkonomi, rettslære, logistikk, strategi, eiendomsmegling, organisasjon og ledelse regnes ikke inn i en fordypning i samfunnsøkonomi.

Listen utvides fortløpende når vi gjør nye vurderinger.

Jeg har utdanning fra:

BI

 • Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer til opptak dersom du har minst 90 sp samfunnsøkonomi (inklusive matematikk, statistikk, økonometri).
  • Har du fordypning i anvendt makro (emnet Anvendt makroøkonomi og bacheloroppgave i anvendt makroøkonomi) er du kvalifisert til både master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi og trenger ikke søke om faglig godkjenning.
 • Bachelor i finans kvalifiserer til master i finansiell økonomi, men IKKE til master i samfunnsøkonomi.
  • For å kvalifisere til master i samfunnsøkonomi må du ta SØK1012 Makroøkonomisk analyse (15 sp) fra NTNU, eller tilsvarende fra annet lærested.

Høgskolen i Buskerud (HiBu)

Bachelor i Økonomi og administrasjon med fordypning i Bedriftsøkonomi kvalifiserer IKKE for Master i samfunnsøkonomi (MSØK) eller Master i finansiell økonomi (MFINØK).

 • For å kvalifisere deg for MSØK høsten 2016 må du ta SØK1012 Makro 15 sp og 15 sp på SØK2000-nivå eller SØK1011 (ikke SØK2005 eller SØK2901) ved NTNU eller tilsvarende ved andre læresteder.

 • For å kvalifisere deg for MFINØK må du ta 30 sp blant SØK2000-emnene eller SØK1011 (ikke SØK2005 eller SØK2901) ved NTNU eller tilsvarende ved andre læresteder.

Høgskolen i Hedmark

 • Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer ikke for opptak til master i samfunnsøkonomi (MSØK) eller master i finansiell økonomi (MFINØK). 
  • Med utgangspunkt i studieplanen for 2016/17 gir programmet 60 sp samfunnsøkonomi og metode gitt at valgemnet og bacheloroppgaven ikke er innen samfunnsøkonomi. Kravet er minimum 90 sp. Dersom du i tillegg avlegger minst 30 sp samfunnsøkonomiske emner vil du kunne kvalifisere deg. Kontakt gjerne econ@svt.ntnu.no for å få veiledning om emnevalg.

NTNU i Gjøvik (tidligere HiG)

 • Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer IKKE til opptak til master i samfunnsøkonomi eller master i finansiell økonomi.
  • Den obligatoriske delen av bacheloren (studieplan 2013/14) gir 40 sp samfunnsøkonomi og metode.Kravet er minimum 90 sp. Dersom du i tillegg avlegger minst 50 sp samfunnsøkonomiske emner i den valgfrie delen av graden vil du kunne kvalifisere deg. Kontakt gjerne econ@svt.ntnu.no for å få veiledning om emnevalg

Høgskolen i Lillehammer (HiL)

 • Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer IKKE til opptak til master i samfunnsøkonom i eller master i finansiell økonomi.
  • Den obligatoriske delen av bacheloren gir 45 sp samfunnsøkonomi og metode. Kravet er minimum 90 sp. Dersom du i tillegg avlegger minst 45 sp samfunnsøkonomiske emner i valgdelen av graden, vil du kvalifisere deg. Kontakt gjerne econ@ok.ntnu.no for å få veiledning om emnevalg 
 • Bachelor i reiseliv kvalifiserer IKKE til opptak til master i samfunnsøkonomi eller master i finansiell økonomi.

Høgskolen i Molde

Det var ved opptaket i 2016 ikke kvalifiserte søkere med øk/adm-bakgrunn fra tidligere Høgskolen i Molde. 

Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Buskerud og Vestfold + Telemark)

Det var ved opptaket i 2016 ikke kvalifiserte søkere med øk/adm-bakgrunn fra tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Telemark eller med vitnemål fra HSN Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Høgskolen på Vestlandet, tidligere Høgskolen i Sogn og Fjordane

Det var ved opptaket i 2016 ikke kvalifiserte søkere med øk/adm-bakgrunn fra tidligere Høgskolen i Sogn og Fjordane, nå del av Høgskolen på Vestlandet.

Høgskolen i Østfold

Det var ved opptaket i 2016 ikke kvalifiserte søkere med øk/adm-bakgrunn fra Høgskolen i Østfold.

 Nord Universitet (inkl. tidligere HiNT, studiested Steinkjer)

 • Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer IKKE til master i finansiell økonomi eller master i samfunnsøkonomi.
  • Den obligatoriske delen av bacheloren gir 50 sp samfunnsøkonomi og metode. MET211 Videregående matematikk som valgemne vil gi ytterligere 5 studiepoeng. Kravet til fordypning er minimum 90 sp i 2016. Med 55 sp fra Steinkjer må du i tillegg ta SØK1012 og 20 sp blant emnene SØK1011, SØK2006, SØK2007, SØK2009, SØK2010 og SØK2103 ved NTNU, eller tilsvarende fra annet lærested, vil dette kvalifisere
 • Det var ved opptaket i 2016 ikke kvalifiserte søkere med øk/adm-bakgrunn og vitnemål fra Nord Universitet.

NTNU Handelshøyskolen (tidligere HiST - Handelshøyskolen i Trondheim)

 • Bachelor i økonomi og administrasjon fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim (HHIT) med en fordypning i samfunnsøkonomi kvalifiserer til master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi.
   
 • Bachelor i økonomi og administrasjon fra HHiT med en fordypning i Finansiell styring kvalifiserer til master i finansiell økonomi (men IKKE til master i samfunnsøkonomi).
  • for å kvalifisere til master i samfunnsøkonomi må du som har fordypning i Finansiell styring i tillegg ha SØK1012 Makroøkonomisk analyse (15 sp) fra NTNU, eller tilsvarende fra annet lærested.
 • Bachelor i regnskap og revisjon fra  Handelshøyskolen i Trondheim kvalifiserer IKKE til master i samfunnsøkonomi eller master i finansiell økonomi. For å kvalifisere med denne bakgrunnen må du ta SØK1011, SØK1012 og to emner i SØK2000-serien (ikke SØK2005).

NTNU - Institutt for samfunnsøkonomi

 • Bachelor i samfunnsøkonomi (BSØK) med en fordypning på 105 sp.
 • Har du BSV-vitnemål, med fordypning på 82,5 sp, må du ta 7,5 nye sp på SØK2000-nivå for å være kvalifisert (dvs, fordypningen må utgjøre 90 sp). Ta gjerne kontakt på econ@ok.ntnu.no hvis du har spørsmål
 • Bachelor i politisk økonomi

Universitetet i Bergen (UiB)

 • Bachelor i samfunnsøkonomi
 • Bachelor i politisk økonomi
 • Bachelor i informatikk-matematikk-økonomi (med fordypning i samfunnsøkonomi)

Universitetet i Agder (UiA)

 • Bachelor i matematisk finans kvalifiserer til master i finansiell økonomi, men IKKE master i samfunnsøkonomi.
 • Bachelor i matematikk og økonomi (ny studieplan i 2014) kvalifiserer til master i finansiell økonomi, men IKKE master i samfunnsøkonomi.

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB, Ås)

 • Bachelor i samfunnsøkonomi

Universitetet i Oslo (UiO)

 • Bachelor i samfunnsøkonomi
 • Bachelor i matematikk og økonomi med fordypning i  samfunnsøkonomisk analyse, økonomi og statistikk eller matematikk og optimering
 • Bachelor i matematikk og økonomi med fordypning i finans, forsikring og risiko kvalifiserer for master i finansiell økonomi

Universitetet i Stavanger (UiS)

 • Bachelor i økonomi og administrasjon med minst 90 studiepoeng i følgende fag kvalifiserer for både samfunnsøkonomi og finansiell økonomi: matte, statistikk, investering og finansiering, mikro, makro, næringsøkonomi, personlig økonomi, utviklingsøkonomi og bacheloroppgave med tema samfunnsøkonomi. Send problemstilling for bacheloroppgave til econ@ok.ntnu.no for faglig vurdering.
 • Har du andre emner enn de i punktet over, må du søke faglig godkjenning.

Universitetet i Tromsø (UiT)

 • Bachelor i samfunnsøkonomi kvalifiserer for opptak både til samfunnsøkonomi og finans
 • Bachelor i politikk, økonomi og filosofi med fordypning i økonomi kvalifiserer for opptak både til samfunnsøkonomi og finans
 • Bachelor i språk og økonomi med fordypning i samfunnsøkonomi kvalifiserer for opptak både til samfunnsøkonomi og finans
 • Bachelor i matematikk og finans kvalifiserer til master i finansiell økonomi (men ikke master i samfunnsøkonomi)
 • Bachelor der følgende emner inngår: BED1007*, BED2011*, SØK0001*, SOK1002*, SOK1010*, BED2020, SOK2001, SOK2002, SOK2003, SOK2004, BED2032, SOK2037, SOK2030, SOK2039 kan kvalifisere for opptak både til samfunnsøkonomi og finans, gitt at totalen av disse emnene kommer opp i 90 studiepoeng. De stjernemerkede emnene MÅ du ha.
Wed, 13 Sep 2017 11:17:19 +0200

Illustrasjonsbilde

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)