Studiemiljø

Psykologi - masterstudium

Studiemiljø

Undervisningsformer

Psykologistudiet består av en rekke ulike studie- og læringsformer, som varierer mellom ulike nivåer og forskjellige studie- og fagretninger. Disse formene er i hovedsak følgende: forelesning, seminar, øvinger, kollokvier, problembaserte læringsformer, lærerveiledning, studentveiledning, prosjektarbeid, feltarbeid, studentpraksis, presentasjon, masteroppgave og selvstudium. I tillegg får du tett veiledningskontakt, delta i ulike forskningsprosjekt (master), og trening i presentasjon av egne oppgaver og forskningsresultater innen studietilbudet.

Meningen med de varierte undervisnings- og eksamensformer er å gi studentene grunnlag for å ta på seg forsknings- og utviklingsoppgaver med utgangspunkt i en bred forståelse av sentrale tema i psykologien.

Elin Iversen/NTNU
Elin Iversen/NTNU

Linjeforeningen

Masterstudentene i psykologi har sin egen linjeforening, pStimulus. Deres oppgave er å skape et sosialt miljø utenfor forelesningene, ved blant annet å arrangere fester, kafémøter, teaterbesøk og andre happenings. I tillegg står studentene bak et eget tidsskrift, Psykologisk tidsskrift (PT). PT er et psykologisk fagtidsskrift som lages av studenter ved psykologistudiet. Tidsskriftet kommer ut tre ganger i året, og har et opplag på 600. Alle studenter kan melde sin interesse for å være med. Du får opplæring. 

Masterdager

Det arrangeres masterdager og sosiale sammenkomster for alle masterstudenter i psykologi. Dette for å skape samhold og tilhørighet, og gi rom for faglig utvikling mellom studenter på ulike nivå og program.

Psykologiforbundet

Psykologiforbundet er en medlemsorganisasjon for psykologiutdannede og psykologistudenter. På foreningens hjemmesider finner du mye relevant informasjon, blant annet masterundersøkelsene. Disse undersøkelsene gjennomføres annethvert år og gir en oversikt over hvor masterstudentene i psykologi jobber etter endt grad.

Forskningsaktiviteter

Ved Institutt for psykologi drives forskning av høy internasjonal kvalitet, og du som student kan dra nytte av dette fagmiljøet, både til egen forskning (masteroppgaven), og ved å delta i et utdanningsmiljø hvor undervisningen er forskningsbasert.