Hva lærer jeg

Psykologi - masterstudium

Hva lærer du?

Student noterer på et ark. Foto
Elin Iversen/NTNU

Master i Arbeids- og organisasjonspsykologi fokuserer på forståelsen av mennesker i arbeidslivet, og anvender et psykologisk perspektiv for å belyse hvordan man kan forbedre og håndtere utfordringer i organisasjoners arbeidsmiljø. Gjennom studiet vil du kunne fordype deg i ledende forskning på ulike områder innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi, få grundig opplæring i kvalitative og kvantitative forsknings- og evalueringsmetoder, samt få mulighet til å praktisere din kunnskap i en organisasjon. Studiet avsluttes med et selvstendig forskningsarbeid i form av en masteroppgave.

I tråd med FN’s bærekraftsmål vil du få innsikt i hvordan man anvender psykologisk kunnskap for å fremme praksiser som kan bidra til at organisasjoner optimaliserer sin bærekraft, skape et helsefremmende arbeidsliv med meningsfulle arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø samtidig som man ivaretar virksomhetens produktivitet.

Studiet legger til rette for en erfaringsbasert læringstilnærming gjennom simulerte aktiviteter som for eksempel caseoppgaver og workshops som gjør deg rustet til reelle oppgaver i arbeidslivet. Gjennom et praksisopphold i bedrift eller virksomhet som er relevant for fagretningen, vil du få anledning til å anvende dine kunnskaper og ferdigheter i praksis, samt tilegne deg ytterlig kompetanse som vil være nyttig i arbeidslivet etter endt utdanning.

 

Læringsutbytte

En student som har fullført master i arbeids- og organisasjonspsykologi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har oppdatert kunnskap innen feltet arbeids- og organisasjonspsykologi, viser evne til fordypning og evner å integrere ulike teoretiske og empiriske perspektiver. 
 • viser en inngående forståelse av relevant teorier, empiri, metoder og historiske perspektiver i arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • har kunnskap om nye måter for å løse dagens samfunnsutfordringer med utgangspunkt i arbeids- og organisasjonspsykologi som fagfelt og demonstrerer evne til tverrfaglig tenkning.
 • demonstrerer kunnskap om lover og forskrifter gjeldende i arbeidslivet, og forstår deres implikasjoner for arbeids- og organisasjonspraksiser.
 • har kunnskap om etiske problemstillinger i arbeidslivet.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • kritisk innhente, analysere og sammenfatte informasjon fra ulike kilder for å aktualisere vitenskapelige problemstillinger innenfor konteksten av arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • selvstendig vurdere og drøfte betydningen av eksisterende psykologiske teorier, metoder og analyser i en arbeids- og organisasjonspsykologisk kontekst. 
 • integrere internasjonale perspektiver, og anerkjenne betydningen av arbeids- og organisasjonspsykologi for globale problemstillinger i samsvar med FNs bærekraftsmål.
 • anvende relevante og etisk fundamenterte forskningsmetoder for selvstendig vitenskapelig arbeid.
 • gjennomføre selvstendige kvantitative og kvalitative forsknings-, utrednings- og evalueringsprosjekt innenfor fagfeltet
 • vurdere implikasjonene av teknologiske utvikling innenfor konteksten av arbeid, og undersøke deres bruk, fordeler og potensielle fallgruver.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • identifisere og analysere akademiske, arbeidslivsrelevante og forskningsetiske problemstillinger, samt innpasse disse i et globalt perspektiv som er i samsvar med FNs bærekraftsmål.
 • anvende psykologisk kunnskap og ferdigheter for å adressere komplekse utfordringer i ulike arbeidskontekster.
 • bruke psykologisk kunnskap for å fremme bærekraftige praksiser som adresserer miljømessige, sosiale og økonomiske problemstillinger.
 • arbeide selvstendig, kommunisere effektivt, og bidra til nytenkning og innovasjon i det akademiske fagfeltet.
 • kritisk vurdere og anvende kvalitativ og kvantitativ forskning innenfor fagfeltet
 • sammenfatte og kommunisere komplekse teorier og analyser i praksisfeltet
 • demonstrere fleksibilitet og åpenhet for samfunnets endrende behov.