Hva lærer jeg

Psykologi - masterstudium

Hva lærer du?

Student noterer på et ark. Foto
Elin Iversen/NTNU

Arbeids- og organisasjonspsykologi handler om mennesker i arbeid og organisasjoner.

I studiet er det et fokus på hvordan du fra et psykologisk perspektiv skaper et bedre arbeidsliv.

Du vil i løpet av studiet bli presentert for en gjennomgang av ledende forskning på de ulike områdene, få en inngående opplæring i kvalitativ og kvantitativ forsknings- og evalueringsmetoder, praktisere kunnskapen din i en organisasjon og utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i form av masteroppgaven.

 

Læringsutbytte

En student som har fullført master i arbeids- og organisasjonspsykologi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om psykologisk teori og forskning på områdene ledelse og arbeidsorganisering, psykososialt arbeidsmiljø, jobbengasjement og meningsfullt arbeid, endring, teamarbeid, kommunikasjon i og fra organisasjoner, helse i arbeidslivet og sikkerhet
 • ha kunnskap om overordnete lover og regler som gjelder innenfor arbeidslivet
 • ha kunnskap om etiske retningslinjer som gjelder psykologifaget

Ferdigheter

 • kunne gjennomføre selvstendige kvantitative og kvalitative forsknings-, utrednings- og evalueringsprosjekt innenfor fagfeltet
 • kunne gjennomføre intervensjoner, endringsprosesser og utviklingsarbeid i organisasjoner
 • kunne gjennomføre teamtreningsopplegg
 • kunne gjennomføre ulike test- og evalueringsmetoder som brukes innenfor arbeidslivet til rådgivning, seleksjon og human factors
 • kunne tilrettelegge for et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • kunne gjennomføre en vurdering av intern og ekstern kommunikasjon i en bedrift
 • kunne evaluere innføring, bruk og nytte av nye teknologiske løsninger
 • kunne gjennomføre lederutvikling

Generell kompetanse

 • ha kompetanse om hvordan man fra et psykologisk perspektiv kan bidra til et bedre arbeidsliv
 • kunne analysere relevante problemstillinger om teorier og forskning innen arbeids- og organisasjonspsykologi
 • ha høy grad av innsikt i test- og evalueringsmetoder som brukes innenfor fagfeltet arbeids- og organisasjonspsykologi
 • ha kunnskap i vitenskapsteori og forskningsmetode slik at de kan kritisk vurdere og anvende kvalitativ og kvantitativ forskning innenfor fagfeltet
 • kunne jobbe etter etiske retningslinjer for psykologifaget
 • kunne evaluere kvalitet av egen praksis
 • kunne gjennomføre og formidle skriftlig og muntlig resultater fra forsknings-, utrednings- og evalueringsprosjekter
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjon innenfor fagfeltet