Hva lærer jeg

Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium

Hva lærer jeg?

Gruppearbeid i klasserommet
Foto: Ole Tolstad/NTNU

Hva er eiendomsutvikling?

Vil du jobbe med spennende oppgaver som har stor samfunnsmessig betydning, er dette studiet noe for deg.

Masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning er et profesjonsstudium som gir deg et bredt kompetansegrunnlag innen utvikling og forvaltning av alle typer bygg og eiendom.
Studiet er et utpreget praktisk fagområde som berører en rekke forskjellige områder som planlegging, teknologi, arkitektur, byggfag, organisasjon, ledelse og økonomi. Det omhandler hele livsløpet til bygg og eiendom.  

Å ta vare på eksisterende bygg og eiendom gjennom forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling er en viktig del av fagområdet. Eiendomsforvaltning/Facility Management omfatter grunnleggende kunnskap om definisjoner, roller og drivere, strategier, ledelsesprosesser og organiseringsalternativer. Fagområdet dekker hele skalaen fra forvaltning av porteføljer med fokus på eiendomsverdier, til brukstilpasset drift både i egen regi og som kjøpte tjenester. Det legges vekt på virksomhetsstyring og verdiskaping både i eiendommene og for brukere av bygg og eiendommer. I tillegg utforskes hvordan områdene bærekraft, sikkerhet og digitalisering bør utføres på strategisk nivå for å sikre verdi for virksomhet, brukere og samfunn i vid forstand.

Etter endt studium kan du praktisere som eiendomsutvikler, forvalter, rådgiver og bestiller på en rekke forskjellige områder innen privat og offentlig sektor knyttet til:

  • eiendom
  • bygg
  • anlegg
  • planlegging
  • forskning
  • undervisning

Om undervisningen

Studiet omhandler eksisterende byområder, eiendommer, bygninger og infrastruktur, og ser på utvikling og forvaltning av disse.  Studiet tar utgangspunkt i en virksomhets målsettinger og behov, hvor utvikling og forvaltning av eksisterende områder, eiendommer, bygninger og infrastruktur vurderes i forhold til brukerkrav, forskrifter, standarder, marked og andre rammefaktorer, samt samfunnets behov for offentlige og private tjeneste- og servicetilbud.

Studiet omhandler grunnleggende basiskunnskaper innen teknologi, arkitektur, byggfag, organisasjon og ledelse eller økonomi. Det legges opp til et tverrfaglig samarbeid mellom studenter med ulik faglig bakgrunn fra tidligere studier. Flere av emnene deles av studenter fra andre masterprogram ved NTNU. Hovedparten fra fysisk planlegging, arkitektur og fra bygg- og miljøteknikk (IVT). Undervisningen er en blanding av tradisjonelle forelesninger, gruppearbeid og workshops. Det legges vekt på en praksisnær undervisning med problembasert læring gjennom prosjektarbeider og casestudier av eksisterende bygg, prosesser og virksomheter.

Samfunnsrelevans

Initiativet til masterprogrammet har kommet fra bransjen selv. 
Etter fullført masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning vil du ha opparbeidet en bred kompetanse det er stort behov for innen både offentlige etater og private virksomheter.
Som kandidat fra masterprogrammet kvalifiserer du blant annet til å lede utviklingsprosjekter av bygg og eiendommer, og ivareta forvaltning, drift og vedlikehold på vegne av byggherre.

De siste årene er det blitt et større fokus på bygningenes og støttefunksjonenes betydning for den totale verdiskapningen i organisasjonen. Dette betyr at kandidater med denne mastergraden er svært ettertraktet.


Les mer om det erfaringsbaserte masterprogrammet