Hva kan jeg bli?

Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium

Hva kan du bli?

Etter fullført masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning vil du ha opparbeidet en bred kompetanse det er stort behov for innen både offentlige etater og private virksomheter. Som kandidat fra masterprogrammet kvalifiserer du blant annet til å lede utviklingsprosjekter av bygg og eiendommer, og ivareta forvaltning, drift og vedlikehold på vegne av byggherre.
Initiativet til masterprogrammet har kommet fra bransjen selv. De siste årene er det blitt et større fokus på bygningenes og støttefunksjonenes betydning for den totale verdiskapningen i organisasjonen. Dette betyr at kandidater med denne mastergraden svært ettertraktet innen dette feltet.

Konkurransefortrinn

Det vil være stort behov for denne typen fagprofil både innen offentlig og privat sektor, knyttet til:

  • eiendomsutvikling, forvatning, salg og utleie
  • salg av produkter og tjenester innen eiendom
  • prosjektutvikling og - ledelse
  • forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger
  • Facility Management (FM)

Studentintervju

Navn: Ingemund Skålnes

Utdanning: Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Arbeider som: Rådgivende ingeniør hos Hjellnes Consult


Hva jobber du med?
- Jeg jobber i hovedsak i tidligfasen av utviklingsprosjekt, med tomteanalyser, myndighetskontakt og arealplanlegging. Vi har rådgivere innen de fleste fagområder knyttet til bygg og anlegg, noe som gir muligheten til å delta i komplekse tverrfaglige prosjekter.

Hva er det beste ved jobben din?
- Som rådgivere lever vi av å gi gode råd til kunden. Det fokuseres derfor mye på faglig utvikling, noe jeg setter stor pris på. Det er også et veldig godt sosialt miljø, med en god blanding av unge og erfarne kolleger.

Kan du i korte trekk forklare hvordan en arbeidsdag kan forløpe seg?
- Hver dag er det fokus på ulike prosjekter og arbeidsoppgaver. Dette kan bestå av møtevirksomhet, utarbeiding av rapporter eller befaringer.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?
- Studiene lærte meg nye metoder for å analysere og løse utfordringer knyttet til fagområdet. Men jeg sitter også igjen med konkrete verktøy jeg fikk bruk for allerede de første månedene i jobb.

Navn: Thomas Kilnes Kvam

Utdanning: Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Arbeider som: Prosjektleder i Trondheim kommune

Hva jobber du med?
- Jeg bestiller og følger opp reguleringsplaner på vegne av Trondheim kommune for egne arealer som skal utvikles for salg. Utover dette består jobben i strategiske vurderinger ved kjøp og salg av eiendom, samt koordinering av eiendomsutviklingsprosesser som involverer flere enheter i kommunen

Hva er det beste ved jobben din?
- Jobben innebærer spennende arbeidsoppgaver og prosesser som er med på å forme byen jeg bor i. Enheten er såpass liten at man får mye ansvar og blir involvert i mange forskjellige prosjekter. Prosjektlederroller medfører at en kommer i kontakt med en rekke dyktige fagfolk, som gir en bratt læringskurve innenfor områder som ligger både innenfor og utenfor fagområdet eiendomsutvikling og -forvaltning.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?
- Jeg ble anbefalt å søke på stillingen av en medstudent fra kullet over, da hun skulle slutte for å flytte til en annen del av landet.

Kan du i korte trekk forklare hvordan en arbeidsdag kan forløpe seg?
- Arbeidsdagen består mye av møter. Interne møter i kommunen, møter med konsulenter, møter med eiendomsaktører og møter med interessenter i reguleringsprosessen. Utover dette brukes en del tid på å følge opp økonomien i prosjekter, ved godkjenning av faktura og endringsmeldinger og eventuelt politiske saker for å skaffe finansiering. Kvalitetssikring og vurdering av arbeidet utført av konsulenter er også viktig. Med jevne mellomrom er kontrahering av konsultent en viktig oppgave. Da går mye arbeidsdagen med på å beskrive prosjektet, lyse ut oppdraget og passe på at anskaffelsen er i henhold til lovverket. I tillegg kommer oppgaver som ikke er knyttet direkte til prosjekt. Dette gjelder strategiske vurderinger i forhold til eiendomsmassen og produksjon av notater i forhold til denne typen vurderinger.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?
- Masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning har gitt meg et godt grunnlag for jobben jeg gjør for Trondheim kommune. Både på prosjekt og i forhold til strategiske vurderinger har studiet gitt meg den riktige verktøykasse for å bli forholdsvis selvgående. Vurdering av potensialet i eiendomsprosjekter, innsikt i plan og prosess samt forståelse av FDV er viktige verktøy for å bidra til alle oppgavene som tilfaller arbeidsplassen.

Navn: Alexandre Hammerhaug

Utdanning: Master i eiendomsutvikling og -forvaltning

Arbeider som: Prosjektleder hos HR Prosjekt

Hva jobber du med?
- Nå jobber jeg som konsulent for offentlige og private utbyggere som har behov for bistand til ledelse av bygge og eiendomsprosjekter.
Jeg har hatt ulike oppgaver siden jeg startet i HR Prosjekt. Jeg startet som prosjektlederassistent i et skoleprosjekt. Dette er en rolle jeg fortsatt har. I samme prosjekt har jeg også rollen som brukerkoordinator. I tillegg er jeg prosjektleder for et miljøprosjekt som gjennomføres med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus som byggherre.
Det siste halve året har jeg bidratt i etablering av bedriftens fagmiljø innen eiendomsutvikling, samt jobbet med tomteutvikling og analyser for private utbyggere.

Hva er det beste ved jobben din?
- Det beste med jobben min er at jeg jobber med varierte arbeidsoppgaver og får være med på veldig mye forskjellig. Dette gjør at jeg trives veldig godt i jobben.
I tillegg er det veldig givende å se at det jeg jobber med i det daglige betyr mye for andre mennesker. Dette kom tydelig frem da jeg var med på åpningen av skoleprosjektet jeg deltok i, en skole for multifunksjonshemmede barn. En annen ting som gjør at jeg er trives godt er at jeg jobber i et selskap som er i vekst og kraftig utvikling. Dette gjør at jeg får være med på utrolig mye forskjellig noe som er veldig givende og motiverende.
Det er mye å sette seg inn i nå man tar steget fra skolebenken til arbeidslivet. Da er det viktig å ha gode mennesker rundt seg som man kan lære av. Jeg jobber sammen med noen av de beste menneskene på prosjektledelse innen bygg og eiendom i landet. Dette gjør at jeg får utviklet  meg på en god måte.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?
- Jeg kom i kontakt med HR Prosjekt på «Bygg og Miljødagene» ved NTNU.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?
- Studiet er relevant på den måten at jeg har fått en god grunnforståelse av hva prosjektledelse og eiendomsutvikling handler om.
Masterutdanningen innen eiendomsutvikling og forvaltning er veldig tverrfaglig og praktisk rettet. I jobben min blir jeg daglig utsatt for tverrfaglige problemstillinger. Utdanningens praktiske retning gjør den veldig anvendelig i det daglige. Teorien og erfaringene fra tiden som student bruker jeg ofte, både bevisst og ubevisst. Fra tidligere av har jeg en bachelor i økonomi og administrasjon.

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.