Studiets oppbygning

Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium

Studiets oppbygning

Masterprogrammet går over to år, og hvert studieår består av to semestre:

 • I første semester er det fire obligatoriske emner på 7,5 studiepoeng, tre av disse emnene skal gjennomføres som et gruppearbeid.
   
 • Et av de obligatoriske emnene i andre semester er Eksperter i Team, som er et kurs alle studenter ved 4. året på NTNU må ta.
   
 • I andre og tredje semester velger du selv et valgbart emne, mens de tre andre emnene er obligatoriske.
   
 • Emnet «Teori og metoder i masteroppgaver» i tredje semester er en forberedelse til masteroppgaven.
   
 • I det fjerde og siste semesteret skal studentene gjennomføre en masteroppgave, enten individuelt eller sammen med andre. Det blir lagt til rette for at masteroppgaven kan skrives i samarbeid med bedrifter.

 

Anbefalte valgemner
 

Høst

 • Fysisk detaljplanlegging
 • Dokumentasjon og analyse
 • Energibruk i bygninger
 • Kontraktsrettsforhandlinger
 • Prosjektstyring 2
 • Kostnader og nytte ved samferdselsplanlegging

Vår

 • Prosjekteringsledelse
 • Bygningsteknikk
 • Kommunaløkonomi og planlegging
 • Bedriften - samfunnsansvar, organisasjon og miljø
 • Prosjektstyring 1
 • Energiressurser

  EMNEOVERSIKT

 

Foreleserne kommer både fra akademia og næringslivet, noe som gir en god blanding teori og praksis i fagene. 

 

Masteroppgaven

Retningslinjer for gjennomføring av masteroppgaven i eiendomutvikling og -forvaltning (pdf.)

Masteroppgaven utgjør 30 sp og utføres normalt i 10. semester.

For å få utlevert masteroppgavene kreves det at alle emner i emnekretsen skal være bestått. Dersom fakultetet skal kunne fravike dette krav, skal det tas hensyn til:

 • omfanget av de gjenstående emner
 • om de gjenstående emner er vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven.

Masteroppgaven skal være tidsbegrenset. Fakultetet fastsetter starttidspunkt og tidsramme for masteroppgaven. Varigheten skal som hovedregel være 20 uker. Varigheten kan utvides hvis:

 • studenten har undervisningsarbeid ved NTNU
 • studenten på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner blir forsinket i arbeidet
 • studenten utfører masteroppgave i utlandet.

Masteroppgaven kan kun tas ut i løpet av uke 2. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra denne bestemmelsen. Tidsrammen på masteroppgaven er 20 uker.

 

Masteroppgaven kan utføres:

1. Individuelt

2. I gruppe med individuell bedømmelse

3. I gruppe med felles bedømmelse.

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. Oppgaveform 2 og 3 kan studenter velge hvis de selv setter sammen gruppen, og emneansvarlig for oppgaven godtar det. I tilfelle 2 skal den enkelte students bidrag kunne skilles ut. Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartene er studentene i gruppen og emneansvarlig. Det benyttes særskilte avtaleformular.

 Den innleverte masteroppgaven med bilag kan av NTNU fritt benyttes til undervisnings- og forskningsformål. Ved bruk ut over dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må det inngå særskilt avtale mellom NTNU og kandidaten.

​​​​

Utveksling i utlandet

Studentene kan gjennomføre inntil ett semester ved et utenlandsk eller annet norsk universitet.
Fakultetet har avtaler med ei rekke universitet som har relevante studieprogram. Forutsetningen for å få studieoppholdet godkjent, er at fagplanen legges fram og godkjennes av programstyret og at studenten har fulgt normal studieprogresjon.

Les mer om utveksling her.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan