Eiendomsutvikling og -forvaltning

Eiendomsutvikling og -forvaltning

Erfaringsbasert masterprogram

Studier EVU-faktaboks

Du finner informasjon om hvordan du søker under overskriften Opptak

Eiendommer og bygninger representerer ofte betydelige verdier. Det ligger store økonomiske muligheter i god strategisk utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Til dette trengs profesjonelle eiendomsutviklere, forvaltere og praktikere med solid kunnskap innen arkitektur og teknikk, planlegging, økonomi og jus, personal- og prosjektledelse.

Masterprogrammet retter seg mot deg som arbeider med planlegging, utvikling eller rådgivning mot bygg og eiendommer, er byggeiere, eller har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. Studentene har ulik utdanningsbakgrunn, og kommer fra både større og mindre organisasjoner, med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.

Studiet tar utgangspunkt i en virksomhets målsettinger og behov når det gjelder utvikling og forvaltning av eksisterende områder, eiendommer, bygninger og infrastruktur. Dette ses i sammenheng med brukerkrav og andre interne rammefaktorer for virksomheten, samt eksterne faktorer i form av lover, forskrifter, standarder, marked, og samfunnets behov for offentlige og private tjeneste- og servicetilbud. Dette forutsetter en helhetlig forståelse av sammenhengen mellom utformingen av de fysiske omgivelsene, teknologibruk og hvordan virksomhetene er organisert med tanke på de utfordringene som skal løses.

Studiet er samlingsbasert og det legges vekt på erfaringsutveksling og en praksisnær undervisning.

Les mer om hva du lærer

Masterprogrammet gir deg en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng. Programmet er nøye sammensatt av ulike kurs innenfor eiendomsutvikling og -forvaltning som til sammen gir et bredt helhetsbilde av eiendom i et livsløp. Målet for NTNU er å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for eiendomsbransjen.

Les mer om studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium med 50 % studiebelastning over tre år, slik at du kan jobbe ved siden av. De første to årene tar du to kurs per semester. Det siste året er viet en avsluttende masteroppgave. De fleste samlingene går over tre dager, i hovedsak på NTNU, Gløshaugen. Det blir også arrangert ekskursjoner til utlandet i løpet av studietiden. For å sikre erfaringsutveksling i undervisningen, er det obligatorisk oppmøte på kurssamlingene.

Les mer om undervisning

Det vil bli åpnet for å søke fra 20. desember 2023. Søknadsfristen er 2. mai 2024. Du søker til hele studiet under ett. Opptak krever at du har høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant arbeidserfaring.

Du kan ikke søke dette studieprogrammet rett fra videregående skole.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kursavgift: Kr 23.600- pr semester over tre år, til sammen kr 141.600,-. (Høsten 2024)

Les mer om kostnader

Kontakt oss gjerne på

For kontakt med saksbehandlere og faglige kontaktpersoner bruk lenka under. 

Kontakt og veiledning