TPK4930 - Produksjonsledelse, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 20 uker

Læringsutbytte

Kunnskaper, etter fullført emne skal studenten ha generell og primært teoretisk kunnskap innen faggruppens fagområder og anvende dette på en teoretisk eller industrirettete oppgaver.

Ferdigheter, etter fullført emne skal studenten har ferdigheter om:
- Gjennomføre et selvstending forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.
- Vurdere analyseverktøy, metoder, konsepter, tekniske modeller, beregninger ogløsøniønger selvstendig og kritisk.
- Vurdere og forutsi teknologiske, etiske og samfunnsmessige effekter av eget arbeid.

Generell kompetanse, etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om og kunne:
- Arbeide selvstendig eller i gruppe med teknologiske og vitenskapelige oppgaver av høy kompleksitet og viktighet.
- Kommunisere effektivt med kolleger om eget arbeid, drive kunnskapsformidling, gjøre vurderinger og komme med presise konklusjoner både for fagfolk og ikke-spesialister.
- Skrive velstrukturerte og entydige faglige rapporter og bidra til vitenskapelige publikasjoner og anbefalinger.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid.

Forkunnskapskrav

TPK4530 Produksjonsledelse, fordypningsprosjekt og TPK4430 Produksjonsledelse og logistikk, eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4900 30.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.