course-details-portlet

TLOG3011 - Logistikkprosjekt i bedrift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er et fordypningsemne, enten i form av et prosjektarbeid med fordyping i en logistikk relatert problemstilling i en bedrift, eller et ledet selvstudium med fordyping innen logistikk. Studentene som velger å arbeide med en problemstilling i en bedrift, skal dokumentere arbeidet i en rapport. Studenter som velger et ledet selvstudium skal skrive et faglig essay. Temaet for prosjektarbeid i bedrift og tema for ledet selvstudium skal godkjennes av oppnevnt veileder. Etter ca 4 uker, normalt i midten av september, skal studentene levere en forstudierapport. Videre arbeid med oppgaven forutsetter at denne godkjennes av faglærer.

Forelesninger i emnet består av:

  • Introduksjon
  • Forprosjektet
  • Litteratursøk
  • Rapportskriving

Læringsutbytte

Kandidaten skal ved fullført kurs ha fått god kunnskap om et valgt tema innen ingeniørfaget logistikk, samt ha forbedret sine evner til faglig analyse og skriftlig fremstilling gjennom skriveprosessen.

Etter å ha gjennomført emnet, skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap: Kandidaten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet industriell logistikk. Fordypningen går bl.a. ut på å samle data, analysere data, gjennomføre kildesøk og litteraturstudier, samt kombinere dette med det som har vært forelest i studiet.

Ferdigheter: Kandidaten skal være i stand til å gjennomføre et prosjektarbeid med utarbeidelse av prosjektplan, systematisk bearbeiding av faglig informasjon samt skrive en prosjektrapport i henhold til programmets prosjektmanual. For ledet selvstudium skal kandidaten være i stand til å systematisere og formidle kunnskap gjennom et essay.

Generell kompetanse: Kandidaten skal lære å forholde seg til en oppdragsgiver og medstudenter.

Læringsformer og aktiviteter

Ved logistikkprosjekt i bedrift skal det være gruppebasert prosjektarbeid med 2 - 3 studenter i hver gruppe, med veiledning. Studentene skal selv foreslå oppgavetekst med fordypningsemne, og så langt råd er, selv ta initiativ til å inngå samarbeid med en bedrift om oppgavegjennomføring. Forslaget og samarbeidsbedrift skal godkjennes av emneansvarlig. Ved ledet selvstudium skal studentene normalt arbeide enkeltvis, faglærer kan gi tillatelse til gruppearbeid. Studenten(e) blir tildelt veileder. Studentene skal utarbeide en forstudierapport (forprosjekt) med beskrivelse av oppgave, mål, framdriftsplan mm. Studentene skal presentere forprosjektet etter innlevering. Frist angis ved start av studiet. Videre arbeid forutsetter at forstudiet er godkjent av emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forprosjekt
  • Presentasjon av forprosjekt

Mer om vurdering

Det er krav om at forprosjektrapporten er godkjent for å kunne gjennomføre prosjektoppgaven

Presentasjon av forprosjektrapport er obligatorisk.

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, NTNU.

Kursmateriell

Veiledere, informasjon fra samarbeidsbedrift, lærebøker, rapporter, artikler etc. (avhengig av hvilket fordypningstema som velges).

- Aage Rognsaa (2023) Bacheloroppgaven, Skriveråd og regler for utformingen. 2. utgave

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TLOG3009 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniør
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU