Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT)

Fakultet for økonomi

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT)

Koronaviruset

Koronaviruset

NTNU sender fortløpende ut nye retningslinjer. Vi ber om at hver av dere holder dere oppdatert med informasjon som kommer fra NTNU og følger retningslinjene gitt på www.ntnu.no/korona

Hvis dere har saker dere ønsker å ta opp med instituttet, kan dere henvende dere til hver i ledelsen utfra ulike type saker på følgende måte:

  • Tim Torvatn, Nestleder med ansvar for studiesaker – om undervisningsgjennomføring og veiledning av masterstudenter.
  • Heidi Dreyer, Nestleder med ansvar for forskning og ekstern kontakt – om ph.d. veiledning, midtveisseminarer, ph.d. disputaser, eksterne forskningsprosjekter og forskningssøknader, konferanser og andre forskningsrelaterte spørsmål.
  • Elsebeth Holmen, Nestleder med ansvar for strategi og økonomi – økonomirelaterte spørsmål, innkjøp, Sjekklister for prosjektsøknader.
  • Lena A. Weiseth, Kontorsjef – administrative spørsmål
  • Marielle Christiansen – Alle andre spørsmål som ikke tilhører noen av kategoriene over eller som går på personlige forhold

Melding om karantene og mulig/bekreftet smitte meldes til Lena og Marielle.

Grunnet oppfordringen om at flest mulig ansatte skal jobbe hjemmefra vil administrasjonen i liten grad være tilstede på Gløshaugen. En IT-ingeniør vil være på jobb de nærmeste arbeidsdagene for å ivareta drift. For å spre arbeidsbelastningen til IT-ingeniørene anbefaler vi at henvendelser fortrinnsvis gjøres på drift@iot.ntnu.no, da mye kan løses også av de som har hjemmekontor.

Henvendelser til studiekonsulentene gjøres på iot@iot.ntnu.no.

Andre henvendelser (som f.eks. bestillinger, info om reiser etc) sendes til sos@iot.ntnu.no

Vi ønsker først og fremst å gjøre hva vi kan for å bidra med å stoppe videre spredning av Coronaviruset, men jobber også med å legge forholdene til rette for fortsatt drift. Vi forstår at det er krevende og innebærer store utfordringer for mange i den nye arbeidssituasjonen med andre forventninger. Vi håper å kunne støtte dere så godt som mulig.

Vennlig hilsen,

Instituttledelsen

Please, follow the new guidelines from NTNU www.ntnu.no/korona and our rector (via email). As you know, the guidelines are often updated in these days, so please read them regularly.

If you have any issue that you would like to discuss with us, please get in touch with the one responsible for the particular issue:

  • Tim Torvatn, Deputy head - Head of Studies – concerning teaching and supervision
  • Heidi Dreyer, Deputy head – Head of Research – ph.d. education, external research projects and applications, conferences and other research related issues
  • Elsebeth Holmen, Deputy head – Head of strategy and finance – financial related questions, purchase, checklists for project applications
  • Lena A. Weiseth, Administrative head – administrative questions
  • Marielle Christiansen – Head – All other questions not belonging to any of the other categories or personal issues

Please, inform Lena and Marielle if you are in quarantine or possibly/confirmed infected by the virus.

The administration at IØT is mainly working from home and not present at Gløshaugen in the following weeks. However, one IT engineer is going to be present at Gløshaugen in the next few days to ensure continuous operation. We recommend that all requests to the IT engineers are done via drift@iot.ntnu.no such that any of the three IT engineers can support you. We know that much can be solved from their home office.

Please, use iot@iot.ntnu.no for requests to the study administration.

Other requests (such as for instance bookings, information about travels etc) should be sent to sos@iot.ntnu.no

First of all we want to contribute to stop further spread of the Corona virus. In addition, it is important for us to make the conditions favorable for continuous operation. We fully understand that the situation is demanding for many of you in this new working situation with new expectations. We hope to support you as well as possible.

Best regards,

Management at the department

Tittelbilder IØT

 

Mini calevent portlet

Arrangement

Kontakt oss

Kontakt oss

Spørsmål om studiene våre:
Epost: iot@iot.ntnu.no
Telefon: 73 59 34 05
Telefon: 73 59 32 30
Telefon: 73 59 31 73

Generelle henvendelser:
Epost: iot@iot.ntnu.no
Telefon: 73 59 35 11

Åpningstider:
08.00 - 15:00

Besøksadresse:
Alfred Getz vei 3
12. etasje Sentralbygg I, Gløshaugen

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
NTNU, 7491 Trondheim

Ytterligere kontaktinformasjon

Alle ansatte