course-details-portlet

TGB4190 - Ingeniørgeologi - Berg, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Utvalgte temaer i høyere nivå med utdyping av grunnkurset som enten TGB4185 eller TGB5110 eller ekkvivalent med fokus områders som ingeniørgeologiske undersøkelser, planlegging, prosjektering og anbudsutarbeidelse, spesielle problemstillinger for undersjøiske tunneler, tunneler i unge bergarter og løsmasser, stabilitet og sikring i tunneler, vannlekkasjer og tetningsmetoder, avfallsdeponering i bergrom, skråningsstabilitet, olje- og gasslagre i bergrom, ingeniørgeologiske forhold ved damsteder m.v. Kollokvier basert på utvalgt lærebok.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi studentene dyptgående forståelse innenfor ingeniørgeologiske undersøkelser, prosjektering og stabilitetsanalyse knyttet til prosjekter i og på berg.

Kunnskaper: Studentene skal ha dyptgående kunnskaper om ingeniørgeologiske undersøkelsesmetoder, planlegging og prosjektering av anlegg i og på berg, og av hovedprinsippene for stabilitetsanalyse og dimensjonering av bergsikring for å sikre langsiktighet og bærekraft.

Ferdigheter: Studentene skal kunne foreta ingeniørgeologiske undersøkelser, klassifisering og prosjektering av tunneler og andre typer undergrunnsanlegg, bergskråninger og skjæringer, samt kunne foreta stabilitetsanalyser og bestemme behov for bergsikring.

Generell kompetanse: Studentene skal utvikle evnen til selvstendig vurdering og analyse av ingeniørgeologiske problemstillinger, samt evnen til å samarbeide tverrfaglig om løsning av slike problemstillinger for å sikre langsiktige- og bærekraftig bygging av anlegg i berg massen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, litteraturstudie, felt kartlegging og ekskursjoner. Feltkartlegging er obligatorisk og må utføres. Feltkartlegging og ekskursjon kan bli gjennomført i en helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltkurs og arbeider

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen. Studenter som tar emnet på nytt må ta obligatoriske aktiviteter på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Geologi (MGEOL)
Geotechnics and Geohazards (MSGEOTECH)
Hydropower Development (MSB1)
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Forkunnskapskrav

Eksamen i TGB4185 Ingeniørgeologi, grunnkurs eller TGB5110 Ingeniørgeologi og tunnelbyggeteknikk, grunnkurs, eller likeverdig ingeniørgeologi- og tunnelbygging metodikk emne. Grunnleggende kunnskaper i ingeniørgeologi berg, tunnel bygging teknikk og geologi. Krever opptak til studieprogram: MTTEKGEO, MGEOL, MTBYGG, MIBYGG, MSB1, MSGEOTECH. Studenter tilhørende andre program må ta direkte kontakt med instituttet for adgang.

Kursmateriell

1) Kompendium basert på utvalgte artikler, bok kapitaler og forelesningsnotater. 2) Utvalgt utenlandsk tekst for kollokvium. 3) Nilsen og Palmstrøm: Engineering Geology and Rock Engineering Handbook, Norsk Bergmekanikkgruppe 2000.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0537 7.5
TGB5100 1.8 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniørgeologi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 08.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU