course-details-portlet

MUSV3132 - Musikk og sosial rettferdighet: Kunstnerisk aktivisme og anvendt forskning i det tjueførste århundre

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 6 uker
Oppgave 50/100 6 uker

Faglig innhold

Ofte ligger det sterke ideer om moralitet og makt i musikken. I ulike kulturer og i ulike historiske perioder, har musikk blitt brukt å lette menneskes lidelse, å få i stand positive sosiale endringer, og å oppfostre sosial harmoni. Mens musikkvitenskap lenge har forfektet ideen om musikkens autonomi, har musikkforskere i de siste tretti årene blitt mer interessert i de sosiale, psykologiske, politiske og medisinske virkningene musikk kan ha. I dag er det flere forskere som engasjerer seg aktivt i bredere sosiale saker og som anvender sin egen forskning for å imøtekomme det tjueførste århundres større sosiale utfordringer. Musikk er i dag brukt av et nettverk av kunstnere, aktivister, akademikere, ikke-statlige organisasjoner og statlige myndigheter i et bredt mangfold av sosialt engasjerte kunstneriske prosjekter. Mens disse prosjektene ofte blir feiret i mediene, finnes det mindre offentlig diskusjoner om prosjektenes langvarige virkninger, de brede etiske spørsmålene de stiller, og de vedvarende sosiale urettferdighetene slike prosjekter er ment å skulle beseire.

Dette emnet vil fremme kritisk diskusjon og refleksjon rundt en rekke ulike former for kunstnerisk aktivisme og anvendt forskning. Hva er musikalsk aktivisme? Hva slags sosialt ansvar har musikkforskere? Kan musikk anvendes til å skape sosial rettferdighet? Temaer og casestudier vi vil fokusere på inkluderer: Musikk som et verktøy i tilknytning til HIV/AIDS-epidemi i Uganda; West-Eastern Divan orkesteret og håpet om fred i Midtøsten; musikalske prosjekter med flyktninger i Europa; Musikkterapi i post-konflikt områder som f.eks. Bosnia og Herzegovina; Fargespill og multikulturell sosial integrering i Norge; Musikk brukt i europeiske bistand- og utviklingsarbeid i det globale sør; multikulturelle opplærings- og opplysningsprogram i Nord-Amerika; musikk i global miljøaktivisme; Festival au Désert og kampen mot musikksensur i Mali. Ved å undersøke de ideologiske grunnlagene til slike prosjekter, vil dette emnet tilby en global oversikt over de politiske potensialene og de etiske utfordringene ved å anvende musikk til å etterstrebe sosial rettferdighet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3132
- har lært om spesifikke musikalsk-aktivistisk prosjekter i ulike deler av verden.
- har fått utdypet sin forståelse av aktuelle globale sosiale, politiske, miljømessige og medisinske spørsmål.
- har fått kunnskap om det sosiale ansvaret av forskere og etikken rundt det å anvende deres arbeid.

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3132 har
- oppnådd ferdigheter i å drøfte musikkvitenskapelig litteratur.
- utviklet sine evner til å vurdere audiovisuelt materiale.
- fordypet sin kompetanse i å presentere (både muntlig og skriftlig) sine egne tanker i forbindelse med aktuelle debatter.

Læringsformer og aktiviteter

Dette emnet består av forelesninger og seminarer med obligatorisk oppmøte. På hver forelesning vil det bli tatt utgangspunkt i aktuelle casestudier og en bestemt debatt om musikk-aktivisme. I seminardelen til forelesningen blir det introdusert interaktive gruppearbeid som ytterligere utdyper diskusjonen av forelesningstematikken. På hver forelesning og seminar vil diskusjonen være basert på pensumtekster og audiovisuelt materiale så vel som materiale utarbeidet av studentene selv. Det forventes at studentene er godt forberedt til å diskutere disse tekstene og sine syn på dem på hver forelesning/seminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Studentene skal levere to semesteroppgaver. Den ene oppgaven har frist i midten av semesteret, og den andre har frist på slutten av emnet. Hver oppgave skal være 8 til 10 sider A4, 12 bokstavstørrelse, 1,5 linjeavstand.

Ved stryk tas kun delen som ikke ble bestått av vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkhistorie
  • Musikkteori
  • Musikkvitenskap
  • Musikkpedagogiske fag
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering 09.09.2019

Innlevering 14.10.2019

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering 21.10.2019

Innlevering 02.12.2019

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU